Vammaisfoorumin logo: Vammaisjärjestöjen yhteinen ääni
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Tarkennettu haku

Kategoria: Lausunnot 2021

Lausunto: Hallituksen esitys laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta 29.3.2021

Lausunto: Hallituksen esitys laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta 29.3.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              28.3.2021    EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv(at)eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta HE 39/2021 vp Viite: Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 29.3.2021 klo 10.30 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi valiokunnan käsitellessä hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta….

Lue lisää

Kirjallinen asiantuntijalausunto: Eduskunnan tarkastusvaliokunta säädösehdotusten vaikutusarvioinnista

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikappforum rfFinnish Disability Forum                                                                                        22.3.2021 Eduskunta                                                                                          Tarkastusvaliokuntatrv (at) eduskunta.fi                                                        Asia:             Eduskunnan Tarkastusvaliokunta käsittelee omana asianaan säädösehdotusten vaikutusarviointeja; Vaikutusarviointi ja sen kehittämistarpeet suomalaisessa lainvalmistelussa, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2020 Viite:             Eduskunnan Tarkastusvaliokunnan kutsu kuulemiseen: 24.3.2021 klo 11.30 Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia…

Lue lisää

Lausunto: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukset

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                               LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        18.3.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto on jätetty sivustolle lausuntopalvelu.fi . Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi Tausta Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa…

Lue lisää

Lausunto: Sosiaali- ja terveysministeriön lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuus

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Sosiaali- ja terveysministeriökirjaamo@stm.fi Viite              Lausuntopyyntö VN/21145/2020Asia              Lausuntovastaus Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Yleistä Vammaisfoorumi kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua työryhmän loppuraporttiluonnoksesta koskien…

Lue lisää

Puheenvuoro: STM – Iäkkäiden henkilöiden palvelujen lainsäädäntöuudistus, kuulemistilaisuus 2.3.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Iäkkäiden vammaisten palvelut edelleen vammaispalveluiden mukaan. Ei tiputusta sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Tästä tulisi antaa täsmällisiä, sitovia ohjeistuksia, sillä käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollossa tästä on jatkuvaa vääntöä. Joissain kunnissa iäkkäät vammaiset on siirretty vammaispalveluista vanhuspalveluihin heti, kun he täyttävät 65v. Siellä ei välttämättä osata nähdä/ arvioida riittävän hyvin esim. vammaisten henkilöiden jatkuvan kuntoutuksen tarvetta. Iäkkäät vammaiset…

Lue lisää

Kirjallinen asiantuntijalausunto: Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 § muuttamisesta

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              12.3.2021 EduskuntaLiikenne- ja viestintävaliokunta Viite: Hallituksen esitys HE 250/2020 vp Aika: liikenne- ja viestintävaliokunnan kokous 16.3.2021 klo 12.00 Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esityksestä Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 § muuttamisesta. Vammaisfoorumi on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan…

Lue lisää

Lausunto: Työryhmän ehdotus arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi 15.3.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö                                    15.3.2021 Yleisiä kommentteja työryhmän ehdotuksesta Vammaisfoorumin mielestä lainsäädännössämme voimassa oleva YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus on jäänyt ohjelmaehdotusta laadittaessa liian vähälle huomiolle. Työryhmään ei ole nimitetty mukaan tahoa, joka edustaisi erityisesti vammaisia ihmisiä, kuten yleissopimuksen artikla 4.3 (Yleiset velvoitteet) edellyttää vammaisia ihmisiä koskevassa politiikassa ja päätöksenteossa. YK:n vammaissopimuksen artikla 2 (Määritelmät)…

Lue lisää

Lausunto: Hallituksen selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista 10.3.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumin lausunto on jätetty lausuntopalveluun. Lisätietoja antaa Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman koordinaattori Karoliina Mäki, karoliina.maki (at) tukikeskushilma.fi. Yleiset selontekoa koskevat kommentit Vammaisfoorumi ry haluaa muistuttaa, että YK:n vammaissopimuksessa todetaan, että vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysmääräisen ja…

Lue lisää

Kirjallinen asiantuntijalausunto sote-uudistuksesta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 5.3.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Eduskunta                                                                    Kirjallinen asiantuntijalausuntoSosiaali- ja terveysvaliokuntastv (at) eduskunta.fi                                                        1.3.2021 Viite       Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi HE 241/2020 Aika: sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous 5.3.2021 klo 10.15 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja…

Lue lisää

Kirjallinen asiantuntijalausunto sote-uudistuksesta eduskunnan lakivaliokunnalle 4.3.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                           Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                              24.2.2021 EduskuntaLakivaliokunta Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi Aika: lakivaliokunnan kokous 4.3.2021 klo 9.00 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan lakivaliokuntaa mahdollisuudesta lausua sote-uudistusta käsitteleväst…

Lue lisää

Lausunto: Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista 26.3.2021

Sivukuva tyhjästä luokasta, jossa oikealla opettajan pöytä ja vasemmalla neljässä rivissä tuoleja

Opetushallitus Lausunto on jätetty lausuntopalveluun. Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista Kommentit luvusta 1 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Vammaisfoorumi kysyy (viitaten sivuun 4), kuka koordinoi ja kantaa vastuun opiskelijan kokonaiskuntoutusta edistävästä moniammatillisesta yhteistyöstä. Lisäksi Vammaisfoorumi peräänkuuluttaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Vammaisfoorumi toivoo myös selkeyttä pedagoginen kuntoutus -sanaparin käyttöön ja määrittelyyn. Mikäli valmentavaan koulutukseen voidaan valita myös oppivelvollisia, jotka…

Lue lisää

Lausunto: Lukiodiplomiselvitys 2020 25.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausunto on jätetty lausuntopalveluun. Vastaajaa koskevat perustiedot Vastaatteko X jonkin sidosryhmän, järjestön edustajan tai edunvalvontaorganisaation roolissa A) Luvussa 2 on kuvattu lukiodiplomit osana nykyistä lukiokoulutusta Vastaako mainittu kuvaus mielestänne nykytilaa? X En osaa sanoa Halutessanne voitte myös sanallisesti perustella näkemystänne: Vammaisfoorumilla ei ole tietoa, miten paljon vammaiset lukiolaiset suorittavat lukiodiplomeja. Lukioiden näkemystä…

Lue lisää

Lausunto: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi 22.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi? Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kolme selkeää tavoitetta; saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus ovat Vammaisfoorumin näkökulmasta kannatettavia.  Nämä tavoitteet ovat tärkeitä vammaisten henkilöiden oikeuksien ja osallisuuden näkökulmasta.  Suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä ja tarkoituksenmukaista osallistaa suunnitteluun mukaan erilaiset käyttäjäryhmät. Heitä ovat muun muassa erilaisia liikkumisen apuvälineitä käyttävät. Liikkumisen apuvälineitä ovat esimerkiksi pyörätuoli, valkoinen keppi,…

Lue lisää

Kuuleminen sote-laista sivistysvaliokunnassa 19.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                        17.2.2021 Eduskunta Sivistysvaliokunta siv (at) eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi HE 241/2020 Viite: sivistysvaliokunnan kokous 19.2.2021 klo 11.30 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa…

Lue lisää

Lausunto Fossiilittoman liikenteen tiekartta 18.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum                                                 18.2.2021 Asia: FOSSIILITTOMAN LIIKENTEEN TIEKARTTA – LUONNOS VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖKSEKSI KOTIMAAN LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ Viite: VN/9996/2019 Vammaisfoorumi ry kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta lausua Fossiilittoman liikenteen tiekartta – luonnoksesta Valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia…

Lue lisää

Lausunto luonnoksesta oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen 17.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

VN/504/2021-OKM-13 Vammaisfoorumi ry                                                     LausuntoHandikappforum rfFinnish Disability Forum                                            16.2.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriö Vammaisfoorumi ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta esittää näkemyksensä oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen liittyvien asetusten muuttamisesta. Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa….

Lue lisää

Asiantuntijalausunto kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta sivistysvaliokunnalle 12.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                               Kirjallinen asiantuntijalausuntoHandikapp forum rfFinnish disability forum EduskuntaSivistysvaliokunta Asia: VNS 3/2020 vp Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden…

Lue lisää

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta 29.1.2021 eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.2.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Vammaisfoorumi kiittää sosiaali- ja…

Lue lisää

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta 20.1.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

TULEVAISUUDEN TASA-ARVOKYSYMYKSET 1. Tavoitteiden asettamiseksi on selonteossa tarkoitus käsitellä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä niiden ennakoitavissa olevia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. Millaisia tulevaisuutta ennakoivia tasa-arvokysymyksiä tai ongelmia mielestänne pitäisi selonteossa painottaa? Tarkasteltava aika on nykyhetkestä vuoteen 2030. Mainitkaa ja perustelkaa enintään viisi selkeää kysymystä. Mikäli mahdollista, sijoittakaa ne teemaotsikoiden alle sopivaksi katsomaanne kohtaan. Teema-alueet on esitelty edellä….

Lue lisää

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi 20.1.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Yleiset selontekoa koskevat kommentit Vammaisfoorumi ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksensä koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta. Vammaisfoorumi on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. Koulutuspoliittista selontekoa valmistellessaan…

Lue lisää

Lausunto vammaisalan ammattitutkinnon perusteista 14.1. 2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua näkemyksensä vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Lausuntokierroksella oleva luonnos tutkinnon perusteiksi koskee opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella tutkintorakenteeseen lisättyä vammaisalan ammattitutkintoa, joka astuu voimaan 1.8.2021. Samassa yhteydessä tutkintorakenteesta poistuu kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja henkilökohtaisen avun osaamisala siirtyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta vammaisalan ammattitutkintoon. Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä Vammaisfoorumi kannattaa henkilökohtaisen avun osaamisalan siirtämistä…

Lue lisää

Vammaisfoorumin lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiölain arviomuistiosta 7.1.2021

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

ASOYL -arviomuistio 2. AOYL 1:3 § ja 4:3 §: Myös maantasainen terassi osaksi huoneistoa Kiinteistöliiton mukaan huoneistoparvekkeen ohella säännöksen tulisi kattaa myös maantasainen terassi (huomioitavaksi myös 4:3 §:ssä). Nyt ongelmallinen mm. huolenpito- ja kunnossapitovelvollisuuden kannalta. V2. Kannatan Vammaisfoorumi kannattaa, että maantasaista terassia ja huoneistoparveketta koskevat samat säännökset. Silloin voidaan ottaa huomioon paremmin esteettömyys ja saavutettavuus….

Lue lisää

Lausunto oikeusministeriön hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä 5.1.2021

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausua edellä mainittuun asiakokonaisuuteen. Vammaisfoorumin lausunto perustuu vammaispoliittisiin näkökohtiin, eikä se ota kantaa uudistuksen juridisiin lähtökohtiin. Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja…

Lue lisää

Siirry sisältöön