Säännöt

Vammaisfoorumi ry

Handikappforum rf

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Vammaisfoorumi ry, ruotsiksi Handikappforum rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimeä Finnish Disability Forum. Yhdistys on suomenkielinen. Toiminnassa voidaan käyttää myös ruotsinkieltä.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti

– edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa vammaisjärjestöjen yhteistyön avulla sekä

– edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa oikeuksien valvontaa, tiedotus-, suunnittelu-, tutkimus-, julkaisu- ja muuta samantapaista toimintaa sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja vammaisten ihmisten asemaan liittyvissä asioissa.

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisena jäsenenä rekisteröity valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päättävissä elimissä on vammaisilla tai vammaisten lasten vanhemmilla enemmistö. Kannatusjäsenenä voi ilman äänivaltaa olla rekisteröity vammaisjärjestö tai vammaisten kanssa työtä tekevä rekisteröity järjestö.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyskokous.

Jäsenmaksun perusyksikön suuruudesta varsinaisille jäsenille ja jäsenmaksun suuruudesta annatusjäsenille päättää syyskokous. Jäsenmaksu voidaan porrastaa äänimäärien perusteella varsinaisille jäsenille siten, että yksi ääni vastaa aina yhtä perusyksikköä jäsenmaksun suuruudessa.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka pidetään viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään kuukautta aikaisemmin jäsenille toimitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Ilmoitus toimitetaan sähköisesti niille yhdistyksille, joiden sähköpostiosoite on Vammaisfoorumin tiedossa. Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus varsinaisilla jäsenillä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta käsittelemään tiettyä asiaa.

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään 6 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi periaatteellisia ja laajakantaisia kannanottoja ja suunnitelmia.

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. Esitetään tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edelliseltä vuodelta.

4. Esitetään hallituksen tarkistettu suunnitelma kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttamisesta.

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksuista.

2. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.

3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi joka toinen vuosi.

4. Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.

5. Valitaan yhdistykselle kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Yhdistyksen kokouksissa käytettävä äänimäärä jakautuu seuraavasti:

varsinaiset jäsenet, joiden henkilöjäsenmäärä ja jäsenyhdistysten henkilöjäsenmäärä on
– vähemmän kuin 1000, yksi (1) ääni,

– 1000 – 10 000, kaksi (2) ääntä sekä

– enemmän kuin 10 000, kolme (3) ääntä.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 5 muuta jäsentä sekä enintään kaksi varajäsentä. Varajäsenillä on kaikissa hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa varajäsenten äänioikeus määräytyy yhdistyksen kokouksen määrittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta, muiden jäsenten yksi kalenterivuosi.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävänä on:

1. vastata yhdistyksen toiminnasta ja johtaa sitä,

2. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottaen huomioon yhdistyksen kokousten hyväksymät ohjeet ja päätökset,

3. tehdä kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne viimeistään 21 päivää ennen kevätkokousta tilintarkistajille, jotka antavat lausuntonsa viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta, sekä laatia yhdistyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio.

4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.

5. ottaa ja erottaa yhdistyksen työntekijät ja päättää heitä koskevista työehdoista sekä

6. asettaa tarpeelliset toimikunnat ja muut toimielimet.

10§

Tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

11§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen määräämät toimihenkilöt kaksi yhdessä siten, että toisena nimenkirjoittajana tulee aina olla puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan.

12§

Yhdistyksen purkamisesta voi päättää yhdistyksen kokous 3/4 äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu tai jos se lakkautetaan, on sen varat luovutettava vammaisjärjestöjen yhteistyötä edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.