Edustukset

VAMMAISFOORUMIN EDUSTUKSET TYÖRYHMISSÄ JA NEUVOTTELUKUNNISSA VUONNA 2022

Päivitetty 2.2.2022

Oikeusministeriön hallinnonala

Lapsiasiain neuvottelukunta (1.12.2019-30.11.2024)

Hallituksen jäsen Elias Vartio, jäsen: elias.vartio (at) samsnet.fi

Neuvottelukunta toimii lapsiasiainvaltuutetun apuna. Työn perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.

Syrjinnän seurantaryhmä

Pirkko Mahlamäki, jäsen: pmahlamaki (at) gmail.com

Vuoden 2017 alusta alkaen seurantaryhmä toimii verkostomaisesti, ja kokoontuu kerran vuodessa. Työjaosto vastaa tiiviimmästä työn kehittämisestä. Lisäksi muiden tuottamaa syrjintään liittyvää tutkimus-, tilasto- ja valvontatietoa kootaan kerran neljässä vuodessa toteutettavaan Syrjintä Suomessa -tietoraporttiin.

Syrjinnän seuranta on osa perusoikeuksien toteutumisen seurantaa ja sillä tuetaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Tiedon keräämisessä otetaan huomioon yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö sekä tutkimustoimintaan liittyvät eettiset kysymykset.

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta

Elina Nieminen, Invalidiliitto, jäsen: elina.nieminen (at) invalidiliitto.fi

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, työelämäjaosto

Simo Klem, Kehitysvammaliitto, jäsen: simo.klem (at) kvl.fi

Valtioneuvosto on asettanut yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan kolmen vuoden toimikaudeksi 2.4.2020–1.4.2023. Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuus valtuutetun tukena. Sen tehtävänä on   edistää yhdenvertaisuutta, käsitellä yhdenvertaisuuteenliittyviä kysymyksiä, sekä toimia tiedonvaihdon kanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä.

Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmän seurantaryhmä 23.9.2021-31.5.2022

Mika Välimaa, Kynnys ry, jäsen mika.valimaa (at) kynnys.fi

Vahingonkorvauslain julkisyhteisön korvausvastuuta koskeva sääntely uudistetaan. Tavoitteena on selkeä ja johdonmukainen sääntely, joka parantaa sekä

vahingonkärsijän että vahingonaiheuttajan oikeusturvaa ja johtaa mahdollisimman ennakoitavaan korvauskäytäntöön.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Digi arkeen neuvottelukunta (15.4.2020 – 31.3.2023)

Markku Möttönen, Näkövammaisten liitto, jäsen: markku.mottonen (at) nkl.fi  

Sami Älli Kehitysvammaliitto, jäsen: sami.alli (at) kvl.fi

Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään yhdenvertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Neuvottelukunnan työllä pyritään löytämään ja tukemaan myös uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuksen välistä yhteistyötä. Neuvottelukunta käsittelee meneillään olevia uudistuksia ja voi myös itse nostaa esiin tärkeäksi katsomiaan asioita.

AuroraAI-tekoälyohjelma, monialainen ryhmä, Digi- ja väestötietovirasto

Teemu Muukkonen, Autismiliitto, jäsen: teemu.muukkonen (at) iki.fi,

Marika Rönnberg, Kuurojen liitto, jäsen: marika.ronnberg (at) kuurojenliitto.fi

Julkisessa hallinnossa on parhaillaan käynnissä Valtiovarainministeriön koordinoima laaja AuroraAI-tekoälyohjelma, jossa tällä hetkellä rakennetaan teknistä perustoteutusta talven aikana toteutettavaa ensimmäistä pilottia varten.

Lisätietoja AuroraAI-ohjelmasta Valtionvarainministeriön sivuilta

Koska ohjelman tavoitteisiin ja sisältöön liittyy useita kysymyksiä eettisestä ja yhteiskuntavastuullisesta näkökulmasta, ohjelmaan on perustettu näitä asioita käsittelevä monialainen teemaryhmä.

Ryhmä on lisäys ohjelmassa jo aiemmin perustettuihin teemaryhmiin kuten Teknologia, Lainsäädäntö, Osaaminen, Visio, Tutkimus ja Palveluekosysteemit. Etiikkaryhmällä on itsenäinen agenda, mutta se tulee keskustelemaan ohjelman muiden teemaryhmien kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman seurantaryhmä 19.5.2021-31.12.2022

Ville Ukkola, Näkövammaisten liitto ry, jäsen: ville.ukkola (at) nkl.fi

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma on käynnissä vuodet 2021-2022. Ohjelmalla parannetaan lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta, edistetään opiskelijoiden hyvinvointia sekä vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Oikeus oppia –varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kansallinen foorumi 1.6.2020 – 31.12.2022

Erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund, Kuurojen liitto, jäsen: pirkko.selin-gronlund (at) kuurojenliitto.fi

Oikeus oppia -foorumi tukee ja edistää Oikeus oppia -ohjelman toteutusta ja sen vaikuttavaa toimeenpanoa. Kehittämisohjelmalla edistetään koulutuksellista tasa-arvoa sekä lapsen ja koulunkäynnin tukea ja inkluusiota, uudistetaan lainsäädäntöä, vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen rahoitusjärjestelmien vaikuttavuutta sekä etsitään yhdenvertaisuutta vahvistavia, vaikuttavia käytänteitä ja toimintatapoja.  

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi 11.3.2021-31.12.2023

Sinikka Hiekkala, Invalidiliitto ry, jäsen: sinikka.hiekkala (at) invalidiliitto.fi

Kehittämisfoorumi tuottaa suunnitelman kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024—2030.

Suunnitelmaan sisältyy selvitys työelämän kehittämistarpeista, ehdotukset perustutkintokoulutuksen ja sitä täydentävän koulutuksen rakenteen kehittämisestä sekä ehdotuksen kuntoutuksen tutkimusstrategiaksi. Foorumin kehittämisteemoja ovat kuntoutuksen koulutusten tilannekuva ja rakenne, koulutusten osaamisprofiilit, kuntoutuksen ja sen koulutuksen tutkimus sekä kuntoutusalan työvoimatarve ja sen saatavuus. Suositusten toimeenpanosta päätetään foorumin työskentelyn jälkeen.

Kehittämisfoorumin tehtävänä on edistää yhteistyötä kuntoutusalan eri koulutustahojen ja kouluttajien sekä tutkijoiden kesken, selkiyttää eri koulutusorganisaatioiden roolien ja vastuiden osuutta kuntoutuksen koulutuksessa ja TKI:ssä sekä arvioida kuntoutuksen osaamistarpeita, koko koulutusjärjestelmän tutkintorakennetta, jatkuvan oppimisen jatkumoa ja TKI-toimintaa. Tehtävänä on seurata kuntoutusalan koulutusten ja tutkimuksen kehittämistä, muutosprosesseja ja kansallista ja kansainvälistä kuntoutusalan koulutustutkimusta. Lisäksi tehtävänä on vahvistaa TKI-toimintaa ja suunnata kuntoutusalan tutkimusta kansainväliselle tasolle.

Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden sidosryhmäfoorumi 16.3.2022 -1.6.2025

Liisa-Maija Verainen, Lihastautiliitto ry, jäsen, liisa-maija.verainen (at) lihastautiliitto.fi

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa yksilöiden koko elinkaaren ajan käytössä oleva valtakunnallinen jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä. Palvelukokonaisuus on asiakaslähtöinen, joustava, hallinnonrajat ylittävä kokonaisuus, jolla tuetaan yksilöiden koulutus-ja uravalintoja, osaamisen ylläpitoa

ja kehittämistä koko työuran ja elämän ajan sekä työn ja koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa.

Sidosryhmäfoorumissa kuullaan eri toimijoiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä ja tarpeita, edistetään vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä sekä luodaan

yhteistä ymmärrystä kehitteillä olevasta jatkuvan oppimisen digitaalisesta palvelukokonaisuudesta.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2021 – 2032 esteettömyystoimia täytäntöön-paneva työryhmä 16.11.2021 – 31.10.2023

Mika Välimaa, Kynnys ry, jäsen: mika.valimaa (at) kynnys.fi

Työryhmän tehtävänä on panna täytäntöön vuosille 2021–2032 tarkoitetun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman esteettömyyttä koskevat toimenpiteet. Työryhmän tehtävänä on myös seurata ja soveltuvin osin ottaa osaa liikennejärjestelmäsuunnitelman kaukoliikenteen palvelutasoa koskevan toimenpidekokonaisuuden täytäntöönpanoon/valmisteluun. Lisäksi työryhmä voi tarvittavassa määrin seurata muiden sellaisten toimenpidekokonaisuuksien ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan hankkeiden täytäntöönpanoa, joilla on merkitystä esteettömyyden edistämiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmä Palvelut, etuudet ja osallisuus 17.10.2019 – 3.3.2023

Taru Tammi, Näkövammaisten liitto, jäsen: taru.tammi (at) nkl.fi

Anne Mäki, Invalidiliitto, varajäsen: anne.maki (at) invalidiliitto.fi

Työryhmän tehtävänä on muun muassa valmistella ehdotuksia palveluista ja muista toimenpiteistä, joilla osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä edistetään sekä tarkastella kokonaisuutena työmarkkinoiden osaamistarpeisiin vastaamista ja valmistella työmarkkinoiden kohtaantoa tehostavia ehdotuksia osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Erityisesti on huomioitava erityisryhmien osaamisen kehittämismahdollisuudet ja monialaisten ohjauspalvelujen saatavuus.

Osatyökykyisiä työllistävän erityistehtäväyhtiön käynnistämisprojektin ohjausryhmä

Simo Klem, Kehitysvammaliitto, jäsen: simo.klem (at) kvl.fi

Sinikka Winqvist, Invalidiliitto, varajäsen: sinikka.winqvist (at) invalidiliitto.fi

Erityistehtäväyhtiön tavoitteena on parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten työllistymistä. Se tarjoaa työllistettävälle tuetun työpaikan sekä avoimille työmarkkinoille siirtymiseen

tarvittavaa koulutusta ja muuta tukea. Seurantaryhmän tehtävänä on:

1. hyväksyä projektisuunnitelma erityistehtäväyhtiön perustamiseksi,

2. seurata projektin etenemistä projektisuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti.

3. tukea ja ohjata erityistehtäväyhtiön perustamista asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja

4. raportoida etenemisestä työllisyyden edistämisen ministerityöryhmälle ja Palvelut, etuudet ja osallisuus -alatyöryhmälle.

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman johtoryhmä

Sinikka Winqvist, Invalidiliitto, jäsen, sinikka.winqvist (at) invalidiliitto.fi

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma on osa hallituksen työkykyohjelman toteutusta. Sen yksi päämäärä on parantaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla.

Hankinnoilla työllistäminen on mukana myös valtiovarainministeriön käynnistämässä Hankinta-Suomi -strategiassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sosiaaliturvakomitea 23.3.2020 – 31.3.2027

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, pysyvä asiantuntija: sari.kokko (at) nkl.fi

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen, joka valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa.

Sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Suomalainen sosiaaliturva koostuu toimeentuloa turvaavista etuuksista ja palveluista. Palvelut ja etuudet ovat aikojen kuluessa kehittyneet erilleen. Ikärakenteen muutos lisää entisestään palvelujen tarvetta ja haastaa sosiaaliturvan kestävyyttä. Työn ja teknologian muutosten myötä yhä enemmän vaihtelevat elämäntilanteet ja tulon hankkimisen tavat haastavat järjestelmän joustavuutta.

STM työryhmä Kannustinloukut /Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli

Anne Mäki, Invalidiliitto, jäsen: anne.maki (at) invalidiliitto.fi

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE) 1.9.2019 – 30.8.2023

Kaisa Alanne, Kuurojen liitto, varapuheenjohtaja: kaisa.alanne (at) kuurojenliitto.fi

jäsenet:varajäsenet:
Sari Kokko: sari.kokko (at) nkl.fiMatthias Jakobsson: matthias.jakobsson (at) fss.fi
Heta Pukki: heta.pukki (at) asy.fiRiitta-Maija Tuokko: riitta.maija.tuokko (at) gmail.com
Henrik Gustafsson: henrik.gustaffson (at) invalidiliitto.fi   Ulf Gustafsson: ulf.gustafsson (at) kolumbus.fi
Jaana Nordlund: jaana.nordlund (at) tukiliitto.fiSatu Rautiainen: satu.rautiainen (at) dnainternet.net
Marko Jääskeläinen: marko.jaaskelainen (at) gmail.comJukka Rasa: .rasa (at) kuuloliitto.fi
Jukka Sariola: jukka.sariola (at) hengityslaitepotilaat.fiKatja Metsävainio: katja.metsavainio (at) tampereenreumayhdistys.fi

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen valtiollinen koordinaatiojärjestelmä. Sen tehtävänä on edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.

THL:n Vammaispalvelujen käsikirjan toimitusneuvosto

Elina Nieminen, Invalidiliitto, jäsen: elina.nieminen (at) invalidiliitto.fi

Kuntoutukseen ohjautumisen perusteet -ohjausryhmä 2/2021–4/2022

Riitta Saksanen, Invalidiliitto, jäsen: riitta.saksanen (at) invalidiliitto.fi

Tarkoituksena on laatia valtakunnallisesti yhtenäiset ohjeet lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämiseksi. Ohjausryhmän alla on alatyöryhmiä, joissa on Vammaisfoorumin edustusta seuraavasti.

Lasten kuntoutus

Miina Weckroth, Jaatinen, jäsen, miina.weckroth (at) jaatinen.info

Kuulonkuntoutus

Anniina Lavikainen, Kuuloliitto, jäsen: anniina.lavikainen (at) kuuloliitto.fi

Näönkuntoutus

Ulla Hannula, Näkövammaisten liitto, jäsen: ulla.hannula (at) nkl.fi

Työikäisten kuntoutus

Sari Kuosmanen, Lihastautiliitto, jäsen: sari.kuosmanen (at) lihastautiliitto.fi

Iäkkäiden kuntoutus

Ylva Krokfors, Invalidiliitto, jäsen: ylva.krokfors (at) invalidiliitto.fi

Neuropsykiatrinen kuntoutus

Katriina Siiskonen, Autismiliitto, jäsen: katriina.siiskonen (at) autismiliitto.fi

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden kehittämis- ja koordinoimisryhmä 1.3.2020 – 31.12.2022

Jukka Sariola, Hengityslaitepotilaat, jäsen: jukka.sariola (at) hengityslaitepotilaat.fi 

Riitta Saksanen, Invalidiliitto, varajäsen: riitta.saksanen (at) invalidiliitto.fi

Muistin apuvälineet

Petri Turtiainen, Aivovammaliitto ry, jäsen: petri.turtiainen (at) aivovammaliitto.fi

Tietotekniset apuvälineet

Marina Green-Järvinen, Kehitysvammaliitto, marina.green-jarvinen (at) kvl.fi

Kehittämis- ja koordinoimisryhmän tavoitteena on selkeyttää apuvälinepalveluiden ohjeita siten, että ne yhtenäistävät apuvälinepalvelua, jotta kaikki apuvälineiden tarvitsijat saavat yhdenvertaiset ja tarpeenmukaiset apuvälinepalvelut asuinpaikasta riippumatta.

Esteettömyysdirektiivin kansallinen toimeenpano 10.5.2021 – 31.12.2022

Veera Florica Rajala, Näkövammaisten liitto, jäsen: veera.florica-rajala (at) nkl.fi

Ari Kurppa, Invalidiliitto, varajäsen: ari.kurppa (at) invalidiliitto.fi

Hankeen tarkoitus on saattaa kansallisesti voimaan tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/882 eli esteettömyysdirektiivi.

Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmä 1.9.2021-31.12.2023

Marica Nordman, Sams, jäsen: marica.nordman (at) samsnet.fi

Seurantaryhmän tehtävänä on:

  1. edistää, seurata ja tukea asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevaa työskentelyä
  2. osallistua vaihtoehtojen ja ehdotusten sekä niiden vaikutusten arviointiin, sekä
  3. tuottaa asiantuntijatietoa ja —näkemyksiä valmistelun tueksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon sidosryhmäverkosto

Annina Heini, Kynnys ry, jäsen: annina.heini (at) kynnys.fi

Mirva Kiiveri, Invalidiliitto ry, varajäsen: mirva.kiiveri (at) invalidiliitto.fi

Sidosryhmäverkoston tehtävänä on olla uudistuksen alueellisen ja kansallisen toimeenpanon tukena, tuoda sidosryhmien näkemyksiä toimeenpanoon ja välittää tietoa toimeenpanosta sidosryhmille. Sidosryhmäverkoston jäsenet edistävät edustamansa tahon aktiivista osallistumista uudistuksen toimeenpanoon niin kansallisesti kuin alueellisestikin.

Ympäristöministeriö

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain toimivuusarvioinnin ohjausryhmä

Juha Sylberg, Näkövammaisten liitto ry, jäsen, juha.sylberg (at) nkl.fi

Ympäristöministeriö on käynnistämässä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain toimivuuden arviointia. Tarkoitus on sen jälkeen käynnistää lain kokonaisuudistus.

Muut

Vammaiskortin arviointi- ja kehittämistyöryhmä

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, jäsen: sari.kokko (at) nkl.fi

Tarja Parviainen, Autismiliitto, jäsen: tarja.parviainen (at) autismiliitto.fi 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ylläpitämä Vammaiskorttitoimisto vastaa vammaiskorttijärjestelmän ja toimittamisen ylläpidosta, asiakaspalvelusta, Vammaiskorttikohteiden rekrytoinnista ja kehittämistyön koordinoinnista

Ohjausryhmä kehittää korttia saadun palautteen perusteella. Vammaisfoorumin hallitus tekee mahdolliset muutokset kortin saamisen edellytyksiin Vammaiskorttitoimiston esityksestä. Kela tarkastaa, että hakijoilla on voimassa olevat kortin saamiset edellytykset ja tallentaa hakijan tiedot järjestelmään.

YTL:n erityisryhmien liikkumispalveluita käsittelevä työryhmä

Eeva-Liisa Koskinen, Näkövammaisten liitto, jäsen: eeva-liisa.koskinen (at) nkl.fi

YTL on Yhteinen Toimialaliitto, joka edustaa ajoneuvojen valmistajia. Alkujaan työryhmä on perustettu ajamaan kuljettajakoulutusta. Vammaisfoorumin edustus YTL:n työryhmään on alkanut 10.11.2020.  YTL edustaa ajoneuvojen valmistajia. Työryhmässä ovat mukana mm. Invalidiliitto, kuntaliitto, THL, Taksiliitto, Estax ja joukko asiantuntijaviranomaisia, muun muassa Kelan, Traficomin ja LVM:n asiantuntemusta hyödynnetään.