Edustukset

VAMMAISFOORUMIN EDUSTUKSET TYÖRYHMISSÄ JA NEUVOTTELUKUNNISSA VUONNA 2020

Päivitetty 1.12.2020

Oikeusministeriön hallinnonala

OM:n Lapsiasiain neuvottelukunta (1.12.2019-30.11.2024)

hallituksen jäsen Elias Vartio  jäsen: elias.vartio (at) samsnet.fi

Neuvottelukunta toimii lapsiasiainvaltuutetun apuna. Työn perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.

Syrjinnän seurantaryhmä, OM

pääsihteeri Pirkko Mahlamäki jäsen: pirkko.mahlamaki (at) vammaisfoorumi.fi

Vuoden 2017 alusta alkaen seurantaryhmä toimii verkostomaisesti, ja kokoontuu kerran vuodessa. Työjaosto vastaa tiiviimmästä työn kehittämisestä. Lisäksi muiden tuottamaa syrjintään liittyvää tutkimus-, tilasto- ja valvontatietoa kootaan kerran neljässä vuodessa toteutettavaan Syrjintä Suomessa -tietoraporttiin.

Syrjinnän seuranta on osa perusoikeuksien toteutumisen seurantaa ja sillä tuetaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Tiedon keräämisessä otetaan huomioon yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö sekä tutkimustoimintaan liittyvät eettiset kysymykset.

Vammaisten ihmisten oikeuksien komitea (VIOK) 2020 – 2024

pääsihteeri Pirkko Mahlamäki jäsen

Jaoston tarkoitus on osallistaa vammaiset henkilöt ja vammaisjärjestöt sekä Ihmisoikeuskeskuksen että EOA:n toimintaan YK:n vammaisyleissopimuksen mukaisesti. Komitea raportoi työskentelystään säännöllisesti ihmisoikeusvaltuuskunnalle.

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta

Elina Nieminen, Invalidiliitto, jäsen: elina.nieminen (at) invalidiliitto.fi

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, työelämä-jaosto

Simo Klem, Kehitysvammaliitto, jäsen: simo.klem (at) kvl.fi

Valtioneuvosto on asettanut yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan kolmen vuoden toimikaudeksi 2.4.2020–1.4.2023. Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuus valtuutetun tukena. Sen tehtävänä on   edistää yhdenvertaisuutta, käsitellä yhdenvertaisuuteenliittyviä kysymyksiä, sekä toimia tiedonvaihdokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Digi arkeen neuvottelukunta (15.4.2020 – 31.3.2023)

Markku Möttönen Näkövammaisten liitto, jäsen: markku.mottonen (at) nkl.fi  Sami Älli Kehitysvammaliitto, jäsen: sami.alli (at) kvl.fi

Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään yhdenvertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Neuvottelukunnan työllä pyritään löytämään ja tukemaan myös uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuksen välistä yhteistyötä. Neuvottelukunta käsittelee meneillään olevia uudistuksia ja voi myös itse nostaa esiin tärkeäksi katsomiaan asioita.

VM:n seurantatyöryhmä laille digitaalisista palveluista (15.4.2019 – 31.12.2020)

palvelupäällikkö Iiro Nummela Näkövammaisten liitto: iiro.nummela (at) nkl.fi                

AuroraAI-tekoälyohjelma monialainen ryhmä, Digi- ja väestötietovirasto

Teemu Muukkonen, Autismiliitto: teemu.muukkonen (at) iki.fi, marika Rönnberg, Kuurojen liitto: marika.ronnberg (at) kuurojenliitto.fi

Julkisessa hallinnossa on parhaillaan käynnissä Valtiovarainministeriön koordinoima laaja AuroraAI-tekoälyohjelma (https://vm.fi/tekoalyohjelma-auroraai), jossa tällä hetkellä rakennetaan teknistä perustoteutusta talven aikana toteutettavaa ensimmäistä pilottia varten.

Koska ohjelman tavoitteisiin ja sisältöön liittyy useita kysymyksiä eettisestä ja yhteiskuntavastuullisesta näkökulmasta, ohjelmaan on perustettu näitä asioita käsittelevä monialainen teemaryhmä.

Ryhmä on lisäys ohjelmassa jo aiemmin perustettuihin teemaryhmiin kuten Teknologia, Lainsäädäntö, Osaaminen, Visio, Tutkimus ja Palveluekosysteemit. Etiikkaryhmällä on itsenäinen agenda, mutta se tulee keskustelemaan ohjelman muiden teemaryhmien kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Sora-hankkeen ohjausryhmä (10.8.2018-31.12.2020)

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, jäsen: sari.kokko (at) nkl.fi Ville Ukkola Näkövammaisten liitto, varajäsen: ville.ukkola (at) nkl.fi

Hankkeessa selvitetään miten opintoihin soveltumattomuutta koskevia säännöksiä (nk. SORA-säännökset) sovelletaan sekä millaisia toimintakäytäntöjä ja työnjakoja eri toimijoilla on. Selvityksen perusteella tehdään tarvittavat muutokset lainsäädäntöön sekä muut tarvittavat toimenpiteet.

Oikeus oppia –varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kansallinen foorumi 1.6.2020 – 31.12.2022

erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund, Kuurojen liitto, jäsen: pirkko.selin-gronlund (at) kuurojenliitto.fi

Oikeus oppia -foorumi tukee ja edistää Oikeus oppia -ohjelman toteutusta ja sen vaikuttavaa toimeenpanoa. Kehittämisohjelmalla edistetään koulutuksellista tasa-arvoa sekä lapsen ja koulunkäynnin tukea ja inkluusiota, uudistetaan lainsäädäntöä, vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen rahoitusjärjestelmien vaikuttavuutta sekä etsitään yhdenvertaisuutta vahvistavia, vaikuttavia käytänteitä ja toimintatapoja.  

OKM koheesiopolitiikan 2021+ valmistelun kumppanuustyöryhmä

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, jäsen ja pääsihteeri Pirkko Mahlamäki varajäsen.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa kansalliset strategiset tavoitteet ja alueiden älykkään erikoistumisen valinnat ohjaavat ohjelman muutosjoustavaa toimeenpanoa. Kansalliset tavoitteet korostavat jatkuvan oppimisen ja oppimisjärjestelmän kehittämisestä, työllisyyden edistämistä ja työhön osallistumisen laajentamista, elinkeinolähtöistä innovaatiopolitiikkaa ja kestävää kasvua sekä toimia, jotka edistävät hiilineutraaliin talouteen ja yhteiskuntaan siirtymistä.

Kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutos ja innovatiivisuus sisällytetään kaikkeen toimintaan tarkoituksenmukaisesti siten, että aktivoidaan toimijoita näkemään uusia potentiaaleja ja kehittämään toimintaansa periaatteiden mukaiseen suuntaan. ESR tukee erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 1-5 ja 8. EAKR tukee erityisesti tavoitteita 7-10 ja 13. Sen lisäksi, että tasa-arvo huomioidaan kaikissa hankkeissa, voidaan rahoittaa myös hankkeita, joiden pääasiallisena tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen.  Saamelaisten, romanien ja muiden väestöryhmien ja yhteisöjen tukeminen kulttuurisensitiivisesti on tärkeää ohjelmaa toteutettaessa. Vammaisten henkilöiden oikeuksien, työllistymismahdollisuuksien ja yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen sekä toimien saavutettavuus huomioidaan tuettavassa toiminnassa. Ohjelman toimet toteutetaan perusoikeuskirjan mukaisesti.

OKM:n  Oppivelvollisuuden laajentaminen seurantaryhmä 25.2.2020 – 31.12.2021

Ville Ukkola, Näkövammaisten liitto, jäsen

Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmä Palvelut, etuudet ja osallisuus 17.10.2019 – 3.3.2023

Taru Tammi, Näkövammaisten liitto, jäsen: taru.tammi (at) nkl.fi Anne Mäki varajäsen, Invalidiliitto, anne.maki (at) invalidiliitto.fi

Työryhmän tehtävänä on muun muassa valmistella ehdotuksia palveluista ja muista toimenpiteistä, joilla osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä edistetään sekä tarkastella kokonaisuutena työmarkkinoiden osaamistarpeisiin vastaamista ja valmistella työmarkkinoiden kohtaantoa tehostavia ehdotuksia osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Erityisesti on huomioitava erityisryhmien osaamisen kehittämismahdollisuudet ja monialaisten ohjauspalvelujen saatavuus.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sote-uudistuksen seurantaryhmä vuoteen 2023 saakka

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, jäsen

Seurantaryhmän tehtävänä on tukea sote-uudistuksen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman valmistelua, toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Seurantaryhmä voi myös antaa näkemyksiään johtoryhmälle valmistelun ja toimeenpanon tueksi. Johtoryhmän puheenjohtajisto toimii myös seurantaryhmän puheenjohtajistona.

Sosiaaliturvakomitea SOTU 23.3.2020 – 31.3.2027

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, pysyvä asiantuntija

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen, joka valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa.

Sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Suomalainen sosiaaliturva koostuu toimeentuloa turvaavista etuuksista ja palveluista. Palvelut ja etuudet ovat aikojen kuluessa kehittyneet erilleen. Ikärakenteen muutos lisää entisestään palvelujen tarvetta ja haastaa sosiaaliturvan kestävyyttä. Työn ja teknologian muutosten myötä yhä enemmän vaihtelevat elämäntilanteet ja tulon hankkimisen tavat haastavat järjestelmän joustavuutta.

STM:n Elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan sääntelytarpeita selvittävä asiantuntijatyöryhmä 01.12.2018 – 03.06.2021

Elina Nieminen, Invalidiliitto, jäsen elina.nieminen (at) invalidiliitto.fi

Kun eduskunta hylkäsi vuonna 2018 eutanasian laillistamista ajavan kansalaisaloitteen, se edellytti hallitusta asettamaan laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän. Työryhmän tehtäväksi tuli selvittää elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tehdä näistä ehdotuksia.

STM työryhmä Kannustinloukut /Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli

Anne Mäki, Invalidiliitto, jäsen: anne.maki (at) invalidiliitto.fi

Kelan kuntoutuksen asiakasfoorumi 1.1.2020–31.12.2021

Virpi Siiskonen, Suomen CP-liitto, jäsen, Riitta Saksanen, Invalidiliitto, varajäsen: riitta.saksanen (at) invalidiliitto.fi

Lisäksi asiantuntijaryhmässä ovat Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) edustajina yrittäjä Marko Jääskeläinen, jäsen; Jukka Sariola, varajäsen

Kuntoutuksen asiakasfoorumissa käsitellään Kelan kuntoutuksen sisältöön ja asiakasyhteistyöhön liittyviä aiheita. Foorumissa käsiteltävät aihekokonaisuudet suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa painottaen ajankohtaisia ja useiden asiakasryhmien kannalta tärkeitä osa-alueita Kelan järjestämässä kuntoutuksessa. Tavoitteena on osallistava keskustelu aiheista siten, että tuloksia voidaan hyödyntää kuntoutukseen liittyvässä kehittämistyössä.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE) 1.9.2019 – 30.8.2023

Kaisa Alanne, Kuurojen liitto, varapuheenjohtaja: kaisa.alanne (at) kuurojenliitto.fi

jäsenet: varajäsenet:
Sari KokkoMatthias Jakobsson: matthias.jakobsson (at) fss.fi
Heta Pukki: heta.pukki (at) asy.fiRiitta-Maija Tuokko: riitta.maija.tuokko (at) gmail.com
Henrik Gustafsson: henrik.gustaffson (at) invalidiliitto.fi   Ulf Gustafsson: ulf.gustafsson (at) kolumbus.fi
Jaana Nordlund: jaana.nordlund (at) tukiliitto.fiSatu Rautiainen: satu.rautiainen (at) dnainternet.net
Marko Jääskeläinen: marko.jaaskelainen (at) gmail.comJukka Rasa: .rasa (at) kuuloliitto.fi
Jukka Sariola: jukka.sariola (at) hengityslaitepotilaat.fiKatja Metsävainio: katja.metsavainio (at) tampereenreumayhdistys.fi

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen valtiollinen koordinaatiojärjestelmä. Sen tehtävänä on edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.

THL:n Vammaispalvelujen käsikirjan toimitusneuvosto

Elina Nieminen, Invalidiliitto, jäsen

THL:n Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen ohjausryhmä 8.1.2020 – 31.12.2021)

Elina Nieminen, Invalidiliitto, jäsen, Virpi Siiskonen, Suomen CP-liitto, varajäsen

Henkilökohtainen budjetointi on yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa henkilö on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta.

Vuoden 2020 alussa käynnistyi vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke. Hanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä. Kaikki alueelliset hankkeet osallistuvat THL:n koordinoimaan valtakunnalliseen kehittämistyöhön.

THL:n Kuntoutuksen tietopohja -hankkeessa valmisteltavan ” Yleinen toiminta- ja työkyvyn arviointi kaikille toimintarajoitteisille aikuisille kuntoutumisen yhteydessä” –suosituksen asiantuntijaryhmä 1.1.2019

Virpi Siiskonen, Suomen CP-liitto, jäsen

Johanna DiNardi, Aivoliitto asiantuntija: johanna.diNardi (at) aivoliitto.fi  

Kuntoutuksen tietopohja -hankkeen (KUTI) tavoitteena on rakentaa edellytykset kuntoutuksen tietopohjalle.  Yhtenäinen tietopohja kehittää yksittäisen asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutumisen seurantaa. Se mahdollistaa myös toimintakykytiedon hyödyntämisen kuntoutusprosessien vaikutusten seurannassa ja johtamisessa sekä kuntoutuksen vertailutiedon koostamisen yli organisaatiorajojen.

Muut

Vammaiskortin arviointi- ja kehittämistyöryhmä

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, jäsen, Tarja Parviainen, Autismiliitto, jäsen: tarja.parviainen (at) autismiliitto.fi  pääsihteeri Pirkko Mahlamäki

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ylläpitämä Vammaiskorttitoimisto vastaa vammaiskorttijärjestelmän ja toimittamisen ylläpidosta, asiakaspalvelusta, Vammaiskorttikohteiden rekrytoinnista ja kehittämistyön koordinoinnista

Ohjausryhmä kehittää korttia saadun palautteen perusteella. Vammaisfoorumin hallitus tekee mahdolliset muutokset kortin saamisen edellytyksiin Vammaiskorttitoimiston esityksestä. Kela tarkastaa, että hakijoilla on voimassa olevat kortin saamiset edellytykset ja tallentaa hakijan tiedot järjestelmään.

YTL:n erityisryhmien liikkumispalveluita käsittelevä työryhmä

Eeva-Liisa Koskinen: eeva-liisa.koskinen (at) nkl.fi

YTL on Yhteinen Toimialaliitto, joka edustaa ajoneuvojen valmistajia. Alkujaan työryhmä on perustettu ajamaan kuljettajakoulutusta. Vammaisfoorumin edustus YTL:n työryhmään on alkanut 10.11.2020.  YTL edustaa ajoneuvojen valmistajia. Työryhmässä ovat mukana mm. Invalidiliitto, kuntaliitto, THL, Taksiliitto, Estax ja joukko asiantuntijaviranomaisia, Muun muassa Kelan, Traficomin ja LVM:n asiantuntemusta hyödynnetään.