Edustukset

VAMMAISFOORUMIN EDUSTUKSET TYÖRYHMISSÄ JA NEUVOTTELUKUNNISSA VUONNA 2024

Päivitetty 23.2.2024

Oikeusministeriön hallinnonala

Lapsiasiain neuvottelukunta (1.12.2019-30.11.2024)

Henrik Gustafsson, jäsen: henrik.gustafsson (at) invalidiliitto.fi   

Neuvottelukunta toimii lapsiasiainvaltuutetun apuna. Työn perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.

Syrjinnän seurantaryhmä

Pirkko Mahlamäki, jäsen: pmahlamaki (at) gmail.com

Vuoden 2017 alusta alkaen seurantaryhmä toimii verkostomaisesti, ja kokoontuu kerran vuodessa. Työjaosto vastaa tiiviimmästä työn kehittämisestä. Lisäksi muiden tuottamaa syrjintään liittyvää tutkimus-, tilasto- ja valvontatietoa kootaan kerran neljässä vuodessa toteutettavaan Syrjintä Suomessa -tietoraporttiin.

Syrjinnän seuranta on osa perusoikeuksien toteutumisen seurantaa ja sillä tuetaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Tiedon keräämisessä otetaan huomioon yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö sekä tutkimustoimintaan liittyvät eettiset kysymykset.

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta 6.11.2023-5.11.2026

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, jäsen: sari.kokko (at) nakovammaistenliitto.fi

Valtioneuvosto on asettanut yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan kolmen vuoden toimikaudeksi. Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuus valtuutetun tukena. Sen tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta, käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä, sekä toimia tiedonvaihdon kanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden sidosryhmäfoorumi 16.3.2022 -1.6.2025

Liisa-Maija Verainen, Lihastautiliitto ry, jäsen, liisa-maija.verainen (at) lihastautiliitto.fi

Hankkeen päätavoitteena on rakentaa yksilöiden koko elinkaaren ajan käytössä oleva valtakunnallinen jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus tukemaan sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä. Palvelukokonaisuus on asiakaslähtöinen, joustava, hallinnonrajat ylittävä kokonaisuus, jolla tuetaan yksilöiden koulutus-ja uravalintoja, osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä koko työuran ja elämän ajan sekä työn ja koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa.

Sidosryhmäfoorumissa kuullaan eri toimijoiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä ja tarpeita, edistetään vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä sekä luodaan yhteistä ymmärrystä kehitteillä olevasta jatkuvan oppimisen digitaalisesta palvelukokonaisuudesta.

Ammatillisen koulutuksen seurantaryhmä 15.10.2023-31.12.2024

Ville Ukkola, Näkövammaisten liitto ry, jäsen: ville.ukkola (at) nakovammaistenliitto.fi

Ammatillista koulutusta koskevien hallitusohjelmakirjausten valmistelun tueksi on asetettu ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä edustava seurantaryhmä. Seurantaryhmän tehtävänä on tukea hallitusohjelman mukaista ammatillista koulutusta koskevaa valmistelua, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön erikseen asettaman työryhmän tehtävänä.

Lukiokoulutuksen seurantaryhmä 15.10.2023-31.12.2024

Liisa-Maija Verainen, Lihastautiliitto, jäsen: liisa-maija.verainen (at) lihastautiliitto.fi

Lukiokoulutukseen liittyvien hallitusohjelman linjausten valmistelun tueksi on asetettu lukiokoulutuksen sidosryhmiä edustava seurantaryhmä. Seurantaryhmän tehtävänä on tukea hallitusohjelman mukaista valmistelua, joka on opetus-ja kulttuuriministeriön erikseen asettaman työryhmän tehtävänä.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon seurantaryhmä 1.4.2023-31.12.2025

Veera Florica Rajala, FSS, jäsen, veera.florica-rajala (at) fss.fi
Terhi Manninen, Näkövammaisten liitto ry, varajäsen: terhi.manninen (at) nakovammaistenliitto.fi

Työryhmän tavoitteena on seurata direktiivin vaatimusten toimeenpanoa. Työryhmä jakaa tietoa ja tukee valvontaviranomaisten työtä esteettömyysdirektiivin toimeenpanossa.

Seurantaryhmän tehtävänä on seurata:

  1. Euroopan komission koordinoimaa työryhmää ja tulevia komission toimia;
  2. esteettömyysvaatimuksiin liittyvien standardien edistymistä;
  3. valvontatehtävien hoitamista ja tehtävien yhdistämistä;
  4. valvovien viranomaisten raportointia ajankohtaisista viranomaistehtävistä;
  5. lakien tulkintaan liittyviä kysymyksiä;
  6. esteettömyyteen liittyviä tutkimushankkeita tai näiden tarvetta; sekä
  7. rakennetun ympäristön esteettömyyden tilannetta.

Esteettömyysdirektiivin keskeisen vaatimusstandardin seurantaryhmä

Veera Florica Rajala, Förbundet Finlands Svenska Synskadade, jäsen: veera.florica-rajala (at) fss.fi

Seurantaryhmän tarkoituksena on tukea Traficomia tuotteiden ja palvelujen esteettömyyttä koskevan standardin EN 301 549 standardointityössä. Seurantaryhmä mahdollistaa sidosryhmille ja talouden toimijoille vaikuttamisen standardin sisältöön. Standardin EN 301 549 uudistaminen liittyy tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin (EU) 2019/882 toimeenpanoon.

Standardointia tehdään EU:n komission standardointipyynnön mukaisesti tarkoituksena laatia yhdenmukaistettu standardi. Standardi on keskeinen vaatimusstandardi, jolla voidaan osoittaa direktiivin vaatimustenmukaisuus.

Mikroliikkumista ohjaavaa lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä 16.10.2023–31.08.2025

Juha Sylberg, Näkövammaisten liitto ry, jäsen: juha.sylberg (at) nakovammaistenliitto.fi
Riitta Saksanen, Invalidiliitto ry, varajäsen: riitta.saksanen (at) invalidiliitto.fi

Mikroliikkumisella tarkoitetaan tavallisten ja sähköavusteisten polkupyörien sekä kevyiden sähköajoneuvojen (esimerkiksi sähköpotkulautojen) käyttämistä liikkumiseen. Työryhmän tavoitteena on tehdä esitykset tarvittavista lainsäädäntömuutoksista, joilla pyritään varmistamaan liikenneturvallisuuden positiivinen kehitys hallitusohjelmakirjausten ja liikenneturvallisuusstrategian mukaisesti mikroliikkumisen yleistyessä. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa uudenlaisia liikkumisen palveluita ja innovaatioita.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sosiaaliturvakomitea 23.3.2020 – 31.3.2027

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, pysyvä asiantuntija: sari.kokko (at) nakovammaistenliitto.fi

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen, joka valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa.

Sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Suomalainen sosiaaliturva koostuu toimeentuloa turvaavista etuuksista ja palveluista. Palvelut ja etuudet ovat aikojen kuluessa kehittyneet erilleen. Ikärakenteen muutos lisää entisestään palvelujen tarvetta ja haastaa sosiaaliturvan kestävyyttä. Työn ja teknologian muutosten myötä yhä enemmän vaihtelevat elämäntilanteet ja tulon hankkimisen tavat haastavat järjestelmän joustavuutta.

STM työryhmä Kannustinloukut /Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli

Anne Mäki, Invalidiliitto, jäsen: anne.maki (at) invalidiliitto.fi

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE) 1.9.2023 – 30.8.2027

Varapuheenjohtaja Sari Kokko, Näkövammaisten liitto: sari.kokko (at) nakovammaistenliitto.fi

jäsenet:varajäsenet:
Petri Turtiainen: turtiainen.petri (at) gmail.comJohanna Vuori-Karvia: johanna.vuori-karvia (at) paut.fi
Anne Mäki: anne.maki (at) invalidiliitto.fiMarko Jääskeläinen: marko.jaaskelainen (at) gmail.com
Mika Välimaa: mika.valimaa (at) kynnys.fiKata Jaakkola: kata.jaakkola (at) heta-liitto.fi
Carola Lithén: carola.lithen (at) netikka.fiKatja Metsävainio: katja.metsavainio (at) reumaliitto.fi
Sanna Paasonen: sanna.paasonen (at) kynnys.fiViivi Kilpeläinen: viivi.kilpelainen (at) kuuloliitto.fi
Jukka Sariola: jukka.sariola (at) hengitystuki.fiAnne Huusko: annehuusko (at) gmail.com

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen valtiollinen koordinaatiojärjestelmä. Sen tehtävänä on edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.

THL:n Vammaispalvelujen käsikirjan toimitusneuvosto

Elina Nieminen, Invalidiliitto, jäsen: elina.nieminen (at) invalidiliitto.fi

Ympäristöministeriö

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain toimivuusarvioinnin ohjausryhmä

Juha Sylberg, Näkövammaisten liitto ry, jäsen, juha.sylberg (at) nakovammaistenliitto.fi

Ympäristöministeriö on käynnistämässä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain toimivuuden arviointia. Tarkoitus on sen jälkeen käynnistää lain kokonaisuudistus.

Esteettömyysasetuksen tietokomponentit -projektin ohjausryhmä 16.11.2023-30.4.2024

Ari Kurppa, Invalidiliitto, jäsen: ari.kurppa (at) invalidiliitto.fi

Ympäristöministeriössä on käynnistetty esteettömyyden tiedonhallintaa ja esteettömyystiedon yhteentoimivuutta edistävä konsulttitoimeksianto otsikolla Esteettömyysasetuksen tietokomponentit. Vammaisfoorumin edustaja toimii ohjausryhmässä esteettömyysasetuksen ja yleisestikin esteettömyystiedon substanssin asiantuntijana.

Muut

Vammaiskortin arviointi- ja kehittämistyöryhmä

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, jäsen sari.kokko (at) nakovammaistenliitto.fi, Annina Heini, Kynnys ry annina.heini (at) kynnys.fi, Anni Kyröläinen, Vammaisfoorumi anni.kyrolainen(at)vammaisfoorumi.fi.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ylläpitämä Vammaiskorttitoimisto vastaa vammaiskorttijärjestelmän ja toimittamisen ylläpidosta, asiakaspalvelusta, Vammaiskorttikohteiden rekrytoinnista ja kehittämistyön koordinoinnista

Ohjausryhmä kehittää korttia saadun palautteen perusteella. Vammaisfoorumin hallitus tekee mahdolliset muutokset kortin saamisen edellytyksiin Vammaiskorttitoimiston esityksestä. Kela tarkastaa, että hakijoilla on voimassa olevat kortin saamisen edellytykset ja tallentaa hakijan tiedot järjestelmään.