Edustukset

VAMMAISFOORUMIN EDUSTUKSET TYÖRYHMISSÄ JA NEUVOTTELUKUNNISSA VUONNA 2021

Päivitetty 19.5.2021

Oikeusministeriön hallinnonala

Lapsiasiain neuvottelukunta (1.12.2019-30.11.2024)

hallituksen jäsen Elias Vartio  jäsen: elias.vartio (at) samsnet.fi

Neuvottelukunta toimii lapsiasiainvaltuutetun apuna. Työn perustana on YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.

Syrjinnän seurantaryhmä

pääsihteeri Pirkko Mahlamäki jäsen: pirkko.mahlamaki (at) vammaisfoorumi.fi

Vuoden 2017 alusta alkaen seurantaryhmä toimii verkostomaisesti, ja kokoontuu kerran vuodessa. Työjaosto vastaa tiiviimmästä työn kehittämisestä. Lisäksi muiden tuottamaa syrjintään liittyvää tutkimus-, tilasto- ja valvontatietoa kootaan kerran neljässä vuodessa toteutettavaan Syrjintä Suomessa -tietoraporttiin.

Syrjinnän seuranta on osa perusoikeuksien toteutumisen seurantaa ja sillä tuetaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanoon ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Tiedon keräämisessä otetaan huomioon yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö sekä tutkimustoimintaan liittyvät eettiset kysymykset.

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta

Elina Nieminen, Invalidiliitto, jäsen: elina.nieminen (at) invalidiliitto.fi

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, työelämä-jaosto

Simo Klem, Kehitysvammaliitto, jäsen: simo.klem (at) kvl.fi

Valtioneuvosto on asettanut yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan kolmen vuoden toimikaudeksi 2.4.2020–1.4.2023. Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuus valtuutetun tukena. Sen tehtävänä on   edistää yhdenvertaisuutta, käsitellä yhdenvertaisuuteenliittyviä kysymyksiä, sekä toimia tiedonvaihdokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä.

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Digi arkeen neuvottelukunta (15.4.2020 – 31.3.2023)

Markku Möttönen Näkövammaisten liitto, jäsen: markku.mottonen (at) nkl.fi  Sami Älli Kehitysvammaliitto, jäsen: sami.alli (at) kvl.fi

Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät käyttämään yhdenvertaisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Neuvottelukunnan työllä pyritään löytämään ja tukemaan myös uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuksen välistä yhteistyötä. Neuvottelukunta käsittelee meneillään olevia uudistuksia ja voi myös itse nostaa esiin tärkeäksi katsomiaan asioita.

AuroraAI-tekoälyohjelma monialainen ryhmä, Digi- ja väestötietovirasto

Teemu Muukkonen, Autismiliitto: teemu.muukkonen (at) iki.fi, marika Rönnberg, Kuurojen liitto: marika.ronnberg (at) kuurojenliitto.fi

Julkisessa hallinnossa on parhaillaan käynnissä Valtiovarainministeriön koordinoima laaja AuroraAI-tekoälyohjelma (https://vm.fi/tekoalyohjelma-auroraai), jossa tällä hetkellä rakennetaan teknistä perustoteutusta talven aikana toteutettavaa ensimmäistä pilottia varten.

Koska ohjelman tavoitteisiin ja sisältöön liittyy useita kysymyksiä eettisestä ja yhteiskuntavastuullisesta näkökulmasta, ohjelmaan on perustettu näitä asioita käsittelevä monialainen teemaryhmä.

Ryhmä on lisäys ohjelmassa jo aiemmin perustettuihin teemaryhmiin kuten Teknologia, Lainsäädäntö, Osaaminen, Visio, Tutkimus ja Palveluekosysteemit. Etiikkaryhmällä on itsenäinen agenda, mutta se tulee keskustelemaan ohjelman muiden teemaryhmien kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Oikeus oppia –varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kansallinen foorumi 1.6.2020 – 31.12.2022

erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund, Kuurojen liitto, jäsen: pirkko.selin-gronlund (at) kuurojenliitto.fi

Oikeus oppia -foorumi tukee ja edistää Oikeus oppia -ohjelman toteutusta ja sen vaikuttavaa toimeenpanoa. Kehittämisohjelmalla edistetään koulutuksellista tasa-arvoa sekä lapsen ja koulunkäynnin tukea ja inkluusiota, uudistetaan lainsäädäntöä, vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen rahoitusjärjestelmien vaikuttavuutta sekä etsitään yhdenvertaisuutta vahvistavia, vaikuttavia käytänteitä ja toimintatapoja.  

Oppivelvollisuuden laajentaminen seurantaryhmä 25.2.2020 – 31.12.2021

Ville Ukkola, Näkövammaisten liitto, jäsen ville.ukkola (at) nkl.fi

Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi 11.3.2021-31.12.2023

Sinikka Hiekkala, Invalidiliitto ry, jäsen sinikka.hiekkala (at) invalidiliitto.fi

Kehittämisfoorumi tuottaa suunnitelman kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024—2030.

Suunnitelmaan sisältyy selvitys työelämän kehittämistarpeista, ehdotukset perustutkintokoulutuksen ja sitä täydentävän koulutuksen rakenteen kehittämisestä sekä ehdotuksen kuntoutuksen tutkimusstrategiaksi. Foorumin kehittämisteemoja ovat kuntoutuksen koulutusten tilannekuva ja rakenne, koulutusten osaamisprofiilit, kuntoutuksen ja sen koulutuksen tutkimus sekä kuntoutusalan työvoimatarve ja sen saatavuus. Suositusten toimeenpanosta päätetään foorumin työskentelyn jälkeen.

Kehittämisfoorumin tehtävänä on edistää yhteistyötä kuntoutusalan eri koulutustahojen ja kouluttajien sekä tutkijoiden kesken, selkiyttää eri koulutusorganisaatioiden roolien ja vastuiden osuutta kuntoutuksen koulutuksessa ja TKI:ssä sekä arvioida kuntoutuksen osaamistarpeita, koko koulutusjärjestelmän tutkintorakennetta, jatkuvan oppimisen jatkumoa ja TKI-toimintaa. Tehtävänä on seurata kuntoutusalan koulutusten ja tutkimuksen kehittämistä, muutosprosesseja ja kansallista ja kansainvälistä kuntoutusalan koulutustutkimusta. Lisäksi tehtävänä on vahvistaa TKI-toimintaa ja suunnata kuntoutusalan tutkimusta kansainväliselle tasolle.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmä Palvelut, etuudet ja osallisuus 17.10.2019 – 3.3.2023

Taru Tammi, Näkövammaisten liitto, jäsen: taru.tammi (at) nkl.fi Anne Mäki varajäsen, Invalidiliitto, anne.maki (at) invalidiliitto.fi

Työryhmän tehtävänä on muun muassa valmistella ehdotuksia palveluista ja muista toimenpiteistä, joilla osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä edistetään sekä tarkastella kokonaisuutena työmarkkinoiden osaamistarpeisiin vastaamista ja valmistella työmarkkinoiden kohtaantoa tehostavia ehdotuksia osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Erityisesti on huomioitava erityisryhmien osaamisen kehittämismahdollisuudet ja monialaisten ohjauspalvelujen saatavuus.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sote-uudistuksen seurantaryhmä vuoteen 2023 saakka

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, jäsen sari.kokko (at) nkl.fi

Seurantaryhmän tehtävänä on tukea sote-uudistuksen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman valmistelua, toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Seurantaryhmä voi myös antaa näkemyksiään johtoryhmälle valmistelun ja toimeenpanon tueksi. Johtoryhmän puheenjohtajisto toimii myös seurantaryhmän puheenjohtajistona.

Sosiaaliturvakomitea 23.3.2020 – 31.3.2027

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, pysyvä asiantuntija sari.kokko (at) nkl.fi

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen, joka valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa.

Sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Suomalainen sosiaaliturva koostuu toimeentuloa turvaavista etuuksista ja palveluista. Palvelut ja etuudet ovat aikojen kuluessa kehittyneet erilleen. Ikärakenteen muutos lisää entisestään palvelujen tarvetta ja haastaa sosiaaliturvan kestävyyttä. Työn ja teknologian muutosten myötä yhä enemmän vaihtelevat elämäntilanteet ja tulon hankkimisen tavat haastavat järjestelmän joustavuutta.

STM:n Elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan sääntelytarpeita selvittävä asiantuntijatyöryhmä 01.12.2018 – 03.06.2021

Elina Nieminen, Invalidiliitto, jäsen elina.nieminen (at) invalidiliitto.fi

Kun eduskunta hylkäsi vuonna 2018 eutanasian laillistamista ajavan kansalaisaloitteen, se edellytti hallitusta asettamaan laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän. Työryhmän tehtäväksi tuli selvittää elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tehdä näistä ehdotuksia.

STM työryhmä Kannustinloukut /Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli

Anne Mäki, Invalidiliitto, jäsen: anne.maki (at) invalidiliitto.fi

Kelan kuntoutuksen asiakasfoorumi 1.1.2020–31.12.2021

Virpi Siiskonen, Suomen CP-liitto, jäsen siiskonenvirpi (at) gmail.com, Riitta Saksanen, Invalidiliitto, varajäsen: riitta.saksanen (at) invalidiliitto.fi

Kuntoutuksen asiakasfoorumissa käsitellään Kelan kuntoutuksen sisältöön ja asiakasyhteistyöhön liittyviä aiheita. Foorumissa käsiteltävät aihekokonaisuudet suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa painottaen ajankohtaisia ja useiden asiakasryhmien kannalta tärkeitä osa-alueita Kelan järjestämässä kuntoutuksessa. Tavoitteena on osallistava keskustelu aiheista siten, että tuloksia voidaan hyödyntää kuntoutukseen liittyvässä kehittämistyössä.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE) 1.9.2019 – 30.8.2023

Kaisa Alanne, Kuurojen liitto, varapuheenjohtaja: kaisa.alanne (at) kuurojenliitto.fi

jäsenet: varajäsenet:
Sari Kokko: sari.kokko (at) nkl.fiMatthias Jakobsson: matthias.jakobsson (at) fss.fi
Heta Pukki: heta.pukki (at) asy.fiRiitta-Maija Tuokko: riitta.maija.tuokko (at) gmail.com
Henrik Gustafsson: henrik.gustaffson (at) invalidiliitto.fi   Ulf Gustafsson: ulf.gustafsson (at) kolumbus.fi
Jaana Nordlund: jaana.nordlund (at) tukiliitto.fiSatu Rautiainen: satu.rautiainen (at) dnainternet.net
Marko Jääskeläinen: marko.jaaskelainen (at) gmail.comJukka Rasa: .rasa (at) kuuloliitto.fi
Jukka Sariola: jukka.sariola (at) hengityslaitepotilaat.fiKatja Metsävainio: katja.metsavainio (at) tampereenreumayhdistys.fi

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE on vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen valtiollinen koordinaatiojärjestelmä. Sen tehtävänä on edistää yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa ja vammaisten henkilöiden oikeuksien huomioon ottamista kaikkien hallinnonalojen toiminnassa.

THL:n Vammaispalvelujen käsikirjan toimitusneuvosto

Elina Nieminen, Invalidiliitto, jäsen elina.nieminen (at) invalidiliitto.fi

THL:n Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen ohjausryhmä 8.1.2020 – 31.12.2021)

Elina Nieminen, Invalidiliitto, jäsen elina.nieminen (at) invalidiliitto.fi, Virpi Siiskonen, Suomen CP-liitto, varajäsen siiskonenvirpi (at) gmail.com

Henkilökohtainen budjetointi on yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa henkilö on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta.

Vuoden 2020 alussa käynnistyi vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke. Hanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä. Kaikki alueelliset hankkeet osallistuvat THL:n koordinoimaan valtakunnalliseen kehittämistyöhön.

Kuntoutukseen ohjautumisen perusteet -ohjausryhmä 2/2021–4/2022

Riitta Saksanen, Invalidiliitto, jäsen riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

Tarkoituksena on laatia valtakunnallisesti yhtenäiset ohjeet lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämiseksi. Ohjausryhmän alla on alatyöryhmiä, joissa on Vammaisfoorumin edustusta seuraavasti.

Lasten kuntoutus

Miina Weckroth, Jaatinen, jäsen, miina.weckroth@jaatinen.info

Kuulonkuntoutus

Anniina Lavikainen, Kuuloliitto, jäsen anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi

Näönkuntoutus

Ulla Hannula, Näkövammaisten liitto, jäsen ulla.hannula@nkl.fi

Työikäisten kuntoutus

Sari Kuosmanen, Lihastautiliitto, jäsen sari.kuosmanen@lihastautiliitto.fi

Iäkkäiden kuntoutus

Ylva Krokfors, Invalidiliitto, jäsen ylva.krokfors@invalidiliitto.fi

Alatyöryhmät aloittavat työskentelyn vuoden 2021 aikana.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden kehittämis- ja koordinoimisryhmä 1.3.2020 – 31.12.2022

Jukka Sariola, Hengityslaitepotilaat, jäsen jukka.sariola@hengityslaitepotilaat.fi ja Riitta Saksanen, Invalidiliitto, varajäsen riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

Kehittämis- ja koordinoimisryhmän tavoitteena on selkeyttää apuvälinepalveluiden ohjeita siten, että ne yhtenäistävät apuvälinepalvelua, jotta kaikki apuvälineiden tarvitsijat saavat yhdenvertaiset ja tarpeenmukaiset apuvälinepalvelut asuinpaikasta riippumatta.

Esteettömyysdirektiivin kansallinen toimeenpano 10.5.2021 – 31.12.2022

Sami Virtanen sami.virtanen (at) kuuloliitto.fi, jäsen, Ari Kurppa ari.kurppa (at) invalidiliitto.fi, varajäsen

Hankeen tarkoitus on saattaa kansallisesti voimaan tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/882 eli esteettömyysdirektiivi.

Muut

Vammaiskortin arviointi- ja kehittämistyöryhmä

Sari Kokko, Näkövammaisten liitto, jäsen sari.kokko (at) nkl.fi, Tarja Parviainen, Autismiliitto, jäsen: tarja.parviainen (at) autismiliitto.fi  pääsihteeri Pirkko Mahlamäki

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ylläpitämä Vammaiskorttitoimisto vastaa vammaiskorttijärjestelmän ja toimittamisen ylläpidosta, asiakaspalvelusta, Vammaiskorttikohteiden rekrytoinnista ja kehittämistyön koordinoinnista

Ohjausryhmä kehittää korttia saadun palautteen perusteella. Vammaisfoorumin hallitus tekee mahdolliset muutokset kortin saamisen edellytyksiin Vammaiskorttitoimiston esityksestä. Kela tarkastaa, että hakijoilla on voimassa olevat kortin saamiset edellytykset ja tallentaa hakijan tiedot järjestelmään.

YTL:n erityisryhmien liikkumispalveluita käsittelevä työryhmä

Eeva-Liisa Koskinen: eeva-liisa.koskinen (at) nkl.fi

YTL on Yhteinen Toimialaliitto, joka edustaa ajoneuvojen valmistajia. Alkujaan työryhmä on perustettu ajamaan kuljettajakoulutusta. Vammaisfoorumin edustus YTL:n työryhmään on alkanut 10.11.2020.  YTL edustaa ajoneuvojen valmistajia. Työryhmässä ovat mukana mm. Invalidiliitto, kuntaliitto, THL, Taksiliitto, Estax ja joukko asiantuntijaviranomaisia, Muun muassa Kelan, Traficomin ja LVM:n asiantuntemusta hyödynnetään.