Vammaisfoorumin työryhmät

Päivitetty 10.9.2021

Vaikuttajaverkosto

annina.heini (at) kynnys.fi ja veera.florica-rajala (at) nkl.fi 

Vaikuttajaverkoston tarkoituksena on vaikuttaa kokonaisvaltaisesti vammaispolitiikkaan ja vammaisia henkilöitä koskeviin asioihin järjestöjen tekemän yhteistyön kautta. Ryhmässä vaihdetaan tietoja ajankohtaisista vammaispoliittisista aiheista ja koostetaan yhteen jäsenjärjestöjen näkemyksiä sekä tehdään toimenpidesuunnitelmia asioihin vaikuttamiseksi. Yhdessä laaditaan myös kannanottoja ja lausuntoja. Vaikuttajaverkosto tuo yhteen myös Vammaisfoorumin eri alatyöryhmien edustajat.

Vaikuttajaverkoston avoin toimintamuoto on sähköpostiryhmässä käytävä keskustelu ja tietojen välitys verkoston sähköpostilistalle kuuluvien kesken. Tätä kautta voivat jäsenjärjestöjen edustajat saada tietoa ajankohtaisista asioista, löytää yhteisiä intressejä ja vaikuttamiskanavia.

Kokouksissa käydään läpi Vammaisfoorumin ja sen työryhmien tilannekatsauksia, kuukauden sisällä tapahtuneita, ajankohtaisia ja tulevia vammaispoliittisia asioita sekä pohditaan yhdessä mahdollisia vaikuttamiskeinoja näihin. Verkoston kesken sovitaan työnjakoa ja vastuita toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi. Konkreettinen työstäminen tapahtuu tilanteeseen sopivalla tavalla.

CRPD rinnakkaisraportointityöryhmä

annina.heini (at) kynnys.fi

Vastaa Vammaisfoorumin YK:lle tehtävän Suomen maaraportin rinnakkaisraportin laatimisesta ja siihen liittyvästä tiedonkeruusta ja analysoinnista.

Juristiryhmä

elias.vartio (at) samsnet.fi

Vapaamuotoinen ja vapaaehtoinen jäsenjärjestöjen lakimiesten sähköpostilista, jossa jokainen voi ehdottaa yhdessä tehtävää toimintaa (lähinnä vaikuttamista, verkostointia) ja siellä myös tiedotetaan ajankohtaisista oikeustapauksista ja käydään niistä keskustelua. Voi myös kysyä kollegalta neuvoa yksittäisiin oikeudellisiin ongelmiin tai asioihin.

Työllisyysryhmä

anne.maki (at) invalidiliitto.fi

Työllisyysryhmä kokoaa jäsenjärjestöistä ne, joiden tehtäväkenttään työllisyyden edistäminen kuuluu.

Tavoitteena on vaikuttaa vammaisten ihmisten työllistymiseen, edistää yhdenvertaista työelämää ja yrittäjyyttä erilaisin keinoin. Järjestöt ovat yhteistyössä toteuttaneet myös erilaisia projekteja/hankkeita.

Koulutustyöryhmä

liisa-maija.verainen (at) lihastautiliitto.fi, ville.ukkola (at) nkl.fi

Koulutustyöryhmä on uudelleen herätetty muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. Siihen on koottu kiinnostuneet ja koulutukseen liittyvien asioiden parissa työskentelevät jäsenjärjestöjen työntekijät. Koulutustyöryhmän agendalla ovat mm. jatko-opinnot ja elinikäinen oppiminen, YK:n vammaissopimuksen artikla 24 ja sora-asiat.

Liikkumisen tuen -työryhmä

Pia Marjakangas pia.marjakangas (at) hotmail.fi mika.valimaa (at) kynnys.fi

Ryhmä perustettiin seuraamaan taksiuudistuksen ja Kelan korvaamien terveydenhuollon matkojen uudistuksia. Tällä hetkellä ryhmä pohtii laajemminkin liikkumiseen ja taksipalveluihin liittyviä asioita. Fokus on epäkohdissa, toimivien ratkaisujen kartoittamisessa sekä oikeusturvassa ja turvallisuudessa.

Rahoitusryhmä

anni.kyrolainen (at) vammaisfoorumi.fi ja karoliina.maki (at) tukikeskushilma.fi

Vammaisfoorumin Rahoitustyöryhmä etsii ja kartoittaa mahdollisuuksia Vammaisfoorumin rahoituksen ja toiminnan kehittämiseen. Rahoitusvaihtoehtoja kartoitetaan niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Rahoituksen kehittäminen on todettu Vammaisfoorumin strategiassa yhdeksi keskeiseksi kehityskohteeksi.  Työryhmään voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Työryhmä pohtii sekä lyhyemmän aikavälin että pidemmän aikavälin mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi hankkeita. Työryhmä myös valmistelee konkreettisia toimia yhdessä Vammaisfoorumin muiden toimielinten kanssa. Vammaisfoorumin työtä pyritään konkretisoimaan siten, että sen rahoittaminen eri tahoille olisi helpompaa ja selkeämpää.

Lapset ja nuoret -työryhmä

elias.vartio (at) samsnet.fi

Tarkoituksena edistää seuraavia tavoitteita:

  1. Tarpeiden mukaiset palvelut vammaiselle lapselle ja hänen perheelleen.  ​
  2. Kouluasiat kuntoon – oikeus yhdenvertaiseen oppimiseen​ peruskoulussa
  3. Vammaisperheiden köyhyyden vähentäminen.

Tähän mennessä olemme keskittyneet lähinnä kahteen ensimmäiseen. Ryhmä toimii myös lapsistrategian valmistelussa olevien vammaisjärjestöedustajien taustaryhmänä.

Kuntoutustyöryhmä

anniina.lavikainen (at) kuuloliitto.fi, riitta.saksanen (at) invalidiliitto.fi

Ryhmän työ kattaa ammatillisen, sosiaalisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen sekä apuvälineet. Ryhmän tarkoituksena on kokonaisvaltaisesti seurata ja ottaa kantaa kuntoutuspalveluiden sekä apuvälinepalveluiden laatuun, toimivuuteen ja käytäntöihin.

Lisäksi ryhmän tarkoituksena on edistää kuntoutus- ja apuvälinepalveluiden asiakaslähtöistä ja yksilöllistä lähestymistapaa eri tavoin.  

Ryhmä ottaa tarvittaessa kantaa myös kuntoutukseen liittyviin kilpailutuksiin, jotta edellä olevien tavoitteiden toteutumista voidaan osaltaan varmistaa. 

Valas-työryhmä

sari.kokko (at) nkl.fi

Ryhmä on perustettu tarkastelemaan vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovittamiseen liittyviä seikkoja. Työ aktivoituu, kun lakiuudistus etenee.

Hoidon rajaukset ja oikeus elämään -ryhmä

katri.suhonen (at) evl.fi, terhi (at) assistentti.fi, jukka.sariola (at) hengityslaitepotilaat.fi

Ryhmän tarkoituksena on havainnoida, valvoa ja turvata vammaisten henkilöiden oikeutta elämään, yhdenvertaista pääsyä ja kohtelua yleisväestön kanssa terveydenhuollon palvelujen käyttäjiksi/käyttäjinä. Työryhmä painottaa jokaisen yhtäläistä ja jakamatonta ihmisarvoa korostavaa lähestymistapaa asiaan.

Ryhmän tavoitteena on edistää hoitoonpääsyn, hoidon rajausten, palliatiivisen hoidon sekä saattohoidon terminologian selkeyttä. Lisäksi edistetään em (hoitoonpääsyn, hoidon rajausten, palliatiivisen hoidon sekä saattohoidon) käytänteiden ja periaatteiden avointa selvittämistä ja niistä jaettavan tiedon saavutettavuutta.

Vammaisten henkilöiden työllisyyden rakenteelliset esteet -selvityksen jatkotoimet työ- ja elinkeinoministeriön kanssa

Ryhmä luo tiekartan selvityksen toimenpiteistä kevään 2022 aikana

Ryhmän jäsenet: Anni Kyröläinen (anni.kyrolainen@vammaisfoorumi.fi) ja Päivi Kiiskinen (paivi.kiiskinen@soste.fi)