Vammaisfoorumin työryhmät

Päivitetty 24.1.2024

Vaikuttajaverkosto

annina.heini (at) kynnys.fi, etsitään toista vastuuhenkilöä 

Vaikuttajaverkoston tarkoituksena on vaikuttaa kokonaisvaltaisesti vammaispolitiikkaan ja vammaisia henkilöitä koskeviin asioihin järjestöjen tekemän yhteistyön kautta. Ryhmässä vaihdetaan tietoja ajankohtaisista vammaispoliittisista aiheista ja koostetaan yhteen jäsenjärjestöjen näkemyksiä sekä tehdään toimenpidesuunnitelmia asioihin vaikuttamiseksi. Yhdessä laaditaan myös kannanottoja ja lausuntoja. Vaikuttajaverkosto tuo yhteen myös Vammaisfoorumin eri alatyöryhmien edustajat.

Vaikuttajaverkoston avoin toimintamuoto on sähköpostiryhmässä käytävä keskustelu ja tietojen välitys verkoston sähköpostilistalle kuuluvien kesken. Tätä kautta voivat jäsenjärjestöjen edustajat saada tietoa ajankohtaisista asioista, löytää yhteisiä intressejä ja vaikuttamiskanavia.

Kokouksissa käydään läpi Vammaisfoorumin ja sen työryhmien tilannekatsauksia, kuukauden sisällä tapahtuneita, ajankohtaisia ja tulevia vammaispoliittisia asioita sekä pohditaan yhdessä mahdollisia vaikuttamiskeinoja näihin. Verkoston kesken sovitaan työnjakoa ja vastuita toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi. Konkreettinen työstäminen tapahtuu tilanteeseen sopivalla tavalla.

CRPD rinnakkaisraportointityöryhmä

taina.kolhi (at) nkl.fi, saara.kokko (at) tukiliitto.fi

Vastaa Vammaisfoorumin YK:lle tehtävän Suomen maaraportin rinnakkaisraportin laatimisesta ja siihen liittyvästä tiedonkeruusta ja analysoinnista.

Juristiryhmä

Vapaamuotoinen ja vapaaehtoinen jäsenjärjestöjen lakimiesten sähköpostilista, jossa jokainen voi ehdottaa yhdessä tehtävää toimintaa (lähinnä vaikuttamista, verkostointia) ja siellä myös tiedotetaan ajankohtaisista oikeustapauksista ja käydään niistä keskustelua. Voi myös kysyä kollegalta neuvoa yksittäisiin oikeudellisiin ongelmiin tai asioihin.

Työllisyysryhmä

anne.maki (at) invalidiliitto.fi

Työllisyysryhmä kokoaa jäsenjärjestöistä ne, joiden tehtäväkenttään työllisyyden edistäminen kuuluu.

Tavoitteena on vaikuttaa vammaisten ihmisten työllistymiseen, edistää yhdenvertaista työelämää ja yrittäjyyttä erilaisin keinoin. Järjestöt ovat yhteistyössä toteuttaneet myös erilaisia projekteja/hankkeita.

Koulutustyöryhmä

liisa-maija.verainen (at) lihastautiliitto.fi, ville.ukkola (at) nkl.fi

Koulutustyöryhmä on uudelleen herätetty muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen. Siihen on koottu kiinnostuneet ja koulutukseen liittyvien asioiden parissa työskentelevät jäsenjärjestöjen työntekijät. Koulutustyöryhmän agendalla ovat mm. jatko-opinnot ja elinikäinen oppiminen, YK:n vammaissopimuksen artikla 24 ja sora-asiat.

Liikkumisen tuen -työryhmä

mika.valimaa (at) kynnys.fi, riitta.saksanen (at) invalidiliitto.fi

Ryhmä perustettiin seuraamaan taksiuudistuksen ja Kelan korvaamien terveydenhuollon matkojen uudistuksia. Tällä hetkellä ryhmä pohtii laajemminkin liikkumiseen ja taksipalveluihin liittyviä asioita. Fokus on epäkohdissa, toimivien ratkaisujen kartoittamisessa sekä oikeusturvassa ja turvallisuudessa.

Lapset ja nuoret -työryhmä

ylva.krokfors (at) invalidiliitto.fi, johanna.vuori-karvia (at) paut.fi

Tarkoituksena edistää seuraavia tavoitteita:

  1. Tarpeiden mukaiset palvelut vammaiselle lapselle ja hänen perheelleen.  ​
  2. Kouluasiat kuntoon – oikeus yhdenvertaiseen oppimiseen​ peruskoulussa
  3. Vammaisperheiden köyhyyden vähentäminen.

Tähän mennessä olemme keskittyneet lähinnä kahteen ensimmäiseen. Ryhmä toimii myös lapsistrategian valmistelussa olevien vammaisjärjestöedustajien taustaryhmänä.

Kuntoutustyöryhmä

anniina.lavikainen (at) kuuloliitto.fi

Ryhmän työ kattaa ammatillisen, sosiaalisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen sekä apuvälineet. Ryhmän tarkoituksena on kokonaisvaltaisesti seurata ja ottaa kantaa kuntoutuspalveluiden sekä apuvälinepalveluiden laatuun, toimivuuteen ja käytäntöihin.

Lisäksi ryhmän tarkoituksena on edistää kuntoutus- ja apuvälinepalveluiden asiakaslähtöistä ja yksilöllistä lähestymistapaa eri tavoin.  

Ryhmä ottaa tarvittaessa kantaa myös kuntoutukseen liittyviin kilpailutuksiin, jotta edellä olevien tavoitteiden toteutumista voidaan osaltaan varmistaa. 

Valas-työryhmä

veera.florica-rajala (at) fss.fi

Ryhmä on perustettu tarkastelemaan vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovittamiseen liittyviä seikkoja. Työ aktivoituu, kun lakiuudistus etenee.

Hoidon rajaukset ja oikeus elämään -ryhmä

katri.suhonen (at) evl.fi, terhi (at) assistentti.info

Ryhmän tarkoituksena on havainnoida, valvoa ja turvata vammaisten henkilöiden oikeutta elämään, yhdenvertaista pääsyä ja kohtelua yleisväestön kanssa terveydenhuollon palvelujen käyttäjiksi/käyttäjinä. Työryhmä painottaa jokaisen yhtäläistä ja jakamatonta ihmisarvoa korostavaa lähestymistapaa asiaan.

Ryhmän tavoitteena on edistää hoitoonpääsyn, hoidon rajausten, palliatiivisen hoidon sekä saattohoidon terminologian selkeyttä. Lisäksi edistetään em (hoitoonpääsyn, hoidon rajausten, palliatiivisen hoidon sekä saattohoidon) käytänteiden ja periaatteiden avointa selvittämistä ja niistä jaettavan tiedon saavutettavuutta.

Aluetyöntekijöiden verkosto

annina.heini (at) kynnys.fi, mirva.kiiveri (at) invalidiliitto.fi

Verkoston tehtävä on keskustella alueellista sote-vaikuttamista tekevien järjestöjen kokemuksista sote-vaikuttamisesta, jakaa hyviä käytäntöjä, vahvistaa yhteistyötä ja löytää yhteisiä vaikuttamisen paikkoja. Verkoston tarkoitus on myös muodostaa linkki alueellisen työn ja valtakunnallisen työn välille.

Hyvinvointialueet -työryhmä

annina.heini (at) kynnys.fi, sari.kokko (at) nkl.fi

Työryhmässä seurataan ja vaikutetaan hyvinvointialueilla syntyneisiin ongelmiin vammaisten henkilöiden palveluissa tai vammaisia henkilöitä koskettavissa palveluissa. Työryhmässä painotetaan nykyistä vahvempaa hyvinvointialueiden toiminnan ennakollista ohjausta ja valvontaa. Vaikuttamistoimintaa tehdään yhteistyössä hyvinvointialueiden ja valtiollisten toimijoiden sekä valvontaviranomaisten kanssa.

Vammaisneuvostojen koulutusryhmä

mirva.kiiveri (at) invalidiliitto.fi

Vammaisfoorumin jäsenjärjestöjen vammaisneuvostokoulutusten työryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2021. Tarve vammaisneuvostojen kouluttamiselle oli havaittu monessa järjestössä. Työryhmä teki koulutusaineiston aluksi kuntien vammaisneuvostoja ajatellen, sittemmin sitä on laajennettu myös hyvinvointialueen neuvostoille.

Koulutuksia on järjestetty VF:n jäsenjärjestöjen työntekijöiden yhteistyönä vuosittain arviolta noin 10 kpl (eli toiminta on melko pienimuotoista, kun resurssit ovat rajalliset). Vuoden 2024 keväällä aloitetaan vammaisneuvoston koulutuksen työstäminen verkkokoulutukseksi Siviksen Howspace-alustalle.

Saavutettavuustyöryhmä UUSI

terhi.manninen (at) nakovammaistenliitto.fi

xxx

Esteettömyystyöryhmä UUSI

henrik.gustafsson (at) invalidiliitto.fi

Esteettömyystyöryhmän tehtävä on kartoittaa, mitä rakennetun ympäristön esteettömyyden puutteita on ilmennyt eri tavoin vammaisten ihmisten keskuudessa ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että rakennetun ympäristön kansallinen esteettömyyslainsäädäntö vastaa YK:n vammaissopimuksen velvoitteita.