Toimintasuunnitelma

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Vuosisuunnitelma 2023

1.    Vammaisfoorumin tarkoitus

Vammaisfoorumin tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa vammaisjärjestöjen yhteistyön avulla sekä edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansainvälisessä yhteistyössä ja kansallisen vammaispolitiikan muotoilussa. Vammaisfoorumin toiminnan keskeisinä arvoperusteina ovat vammaisten kansalaisten yhdenvertaisuus, oikeudet ja mahdollisuudet, itsenäinen elämä ja osallisuus.

2.    Yleistavoitteet

Vammaisfoorumi keskittyy lähivuosien vaikuttamistyössään seuraaviin tavoitteisiin ja toimintoihin:

 • Vammaisten henkilöiden aseman ja oikeuksien turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoon vaikuttaminen aktiivisesti niin, että vammaisten ihmisten osallisuus toteutuu edistäen samalla kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteita.
 • YK:n vammaissopimuksen toteutumisen seurantamenettelyn kehittäminen ja tiedon kokoaminen rinnakkaisraportointia varten.
 • Yhteiskunnan esteettömyyden ja saavutettavuuden lisääminen rakennetussa ympäristössä, tiedonsaannissa, joukkoliikenteessä ja palveluissa.
 • Vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän, arjesta selviytymisen ja asumisen kannalta tärkeiden palvelujen saavutettavuuden ja laadun seuraaminen ja edistäminen.
 • Vammaisten henkilöiden koulutuksen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen.

3.    Vuoden 2023 vaikuttamissuunnitelma

3.1 Vaikuttaminen kotimaiseen vammaispolitiikkaan

Keskeisimpiä vaikuttamistyön alueita vuonna 2023:

 • YK:n vammaisyleissopimuksen toimeenpano
  • Sopimukseen viitataan annetuissa lausunnoissa
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja hyvinvointialueiden toiminta (sote-uudistus)
  • Alueiden asioiden koordinointi ja seuranta
  • Vammaisosaamisen jalkauttaminen hyvinvointialueille
 • Sosiaaliturvan kokonaisuudistus
 • Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen toimeenpanon seuranta
 • Korona-ajan seuraukset
 • Työelämäosallisuuden edistäminen mm. työryhmissä, lausunnoissa ja Tiekartta-hankkeessa
 • Uuslaitostumisen ennaltaehkäisy ja yksilöllisen asumisen edistäminen
 • Harvinaissairauksien hoidon koordinoinnin seuranta
 • Työryhmien aktiivinen toiminta

Vuonna 2023 teemana on palvelut ja osallisuus. Kiinnitämme huomiota yksilöllisen tarpeen ja elämäntilanteen huomioimiseen vammaisten henkilöiden sujuvassa arjessa ja huomioimme myös mahdolliset väliinputoajat palveluissa ja muutoksissa.

Vammaisfoorumi valmistautuu vuoden 2023 eduskuntavaaleihin kokoamalla jäsenjärjestöjen kanssa keskeisiä vammaispoliittisia teemoja ja viemällä niitä puolueiden tietoon. Vammaisfoorumi osallistuu laajasti vuoden 2023 eduskuntavaaleihin vaikuttamiseen ennen vaaleja, vaalien aikana ja vaalien jälkeen.

Vammaisfoorumi vaikuttaa antamalla lausuntoja ja pitämällä yhteyttä valmistelijoihin ja päättäjiin. Vammaisfoorumin edustajat osallistuvat aktiivisesti keskusteluihin ja käyvät eduskunnassa valiokuntien kuultavana.

YK:n vammaissopimus edellyttää vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen täysimääräistä osallistumista ja osallisuutta kaikessa vammaisia henkilöitä koskevassa päätöksenteossa. Tämä edellyttää ennakollista vaikuttamista.

Vammaisfoorumilla on edustuksia lainsäädäntöä valmistelevissa työryhmissä ja toimeenpanoelimissä, joiden työ vaikuttaa suoraan vammaisten henkilöiden elämään.

Vammaisfoorumi tarjoaa asiantuntemusta erilaisten ohjeistusten ja koulutusten sisältöjen tekemiseen. Vammaisfoorumi pyrkii tarjoamaan koulutusta ja työpajoja, webinaarin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

3.2 Kansainvälinen yhteistyö – eurooppalainen ja pohjoismainen

Vammaisfoorumi tekee yhteistyötä Euroopan Vammaisfoorumin (EDF:n) kanssa. Yhteistyö EDF:n kanssa edellyttää tiivistä asioiden seuraamista.  Vammaisfoorumin edustajat osallistuvat EDF:n yleiskokoukseen. Vammaisfoorumi tukee suomalaisen vammaisliikkeen edustusta EDF:n hallituksessa ja komiteoissa.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder (Rådet). Handikappforum representerar de finländska handikapporganisationerna i Rådet. Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet. Handikappforum är också medlem i Handikapporganisationernas Nordiska Råd (HNR), som är ett forum för handikapporganisationernas samarbetsorgan i de nordiska länderna. Båda samarbetsorganen stöder implementeringen och uppföljningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samtidigt som det fungerar som en samlande kraft för frågor som det är viktigt att ha en gemensam nordisk agenda inom EDF och EU-organ. Nordiskt samarbete stärker Handikappforums svenskspråkiga verksamhet.

3.3. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman päätavoitteet vuodelle 2023 ovat lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien ja heidän läheistensä tietoa vammaisten ihmisten palveluista ja oikeuksista Suomessa. Hilma kokoaa myös tietoa ajankohtaisista asioista (koronakriisi, Ukrainan kriisi, vammaispalvelut) ja tapahtumista vammaisille maahanmuuttajille. Hilma haluaa myös vahvistaa vammaisten maahanmuuttajien ja heidän läheistensä voimavaroja, jotta he pystyvät entistä paremmin huolehtimaan itsestään ja läheisistään ja vuoden 2023 erityistavoitteena on myös yksinäisyyden vähentäminen. Vuonna 2023 Hilma myös lisää tietoa vammaisten maahanmuuttajien tarpeista ja erityiskysymyksistä ja edistää osallisuutta yhteiskuntaan, yhtenä osana ollen tuki julkishallinnon, viranomaisten ja kolmannen sektorin palvelutarjoajille ja lisätään keskinäistä ymmärrystä ja rakentavaa keskustelua vammaisten maahanmuuttajien asioista yhteiskunnassa. Huomiota kiinnitetään myös muutoksiin kuten hyvinvointialueisiin ja tulevaisuuden sote-keskuksiin.

4.    Vammaisfoorumin voimavarat ja talous

Vammaisfoorumin tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja STEA-avustuksista. Suurimmat menoerät ovat henkilöstömenot ja EDF:n jäsenmaksu. Vuoden 2023 talousarvio on esitetty erillisellä liitteellä. Vammaisfoorumin henkilöstön ja työyhteisön hyvinvointiin ja yhteenkuuluvuuteen panostetaan.