Stadgar

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf

STADGAR (Inofficiell översättning)

Föreningens namn är Vammaisfoorumi ry, på svenska Handikappforum rf. Det inofficiella namnet Finnish Disability Forum kan användas i internationella sammanhang. Föreningen är finskspråkig. Det svenska språket kan användas i verksamheten.
Föreningens hemort är Helsingfors.

Syftet hos föreningen är:
– Att främja funktionsnedsatta personers jämlikhet och delaktighet i samhället genom samarbete mellan handikapporganisationer, samt
– Att representera finländska handikapporganisationer i nationellt och internationellt samarbete

För att uppfylla sitt syfte utövar föreningen verksamhet som inbegriper information, planering, forskning, publicering av material o.dyl. Dessutom gör föreningen propositioner och ger utlåtanden i ärenden gällande handikappade människors ställning.

Som egentliga medlemmar i föreningen antas registrerade riksomfattande handikapporganisationer, vari majoriteten i de beslutsfattande organen består av handikappade eller föräldrar till handikappade barn. Som understödande medlem utan rösträtt antas registrerade handikapporganisationer eller registrerade organisationer som arbetar med handikappade.

Årsmötet har beslutsrätt om antagandet av medlemmar.

Höstmötet tar beslut om storleken på medlemsavgiftens grundenhet för egentliga medlemmar samt om storleken på medlemsavgiften för understödande medlemmar. För egentliga medlemmar kan medlemsavgiften graderas enligt röstmängden på det viset att en röst alltid motsvarar en grundenhet hos medlemsavgiftens storlek.

Föreningens egentliga möten är vårmötet, som hålls innan utgången av maj, och höstmötet, som hålls innan utgången av november. Medlemmarna skall informeras skriftligen om mötena minst en månad på förhand. Egentliga medlemmar har rösträtt på föreningens möten.

Medlemmarna bör kallas till ytterligare möten då detta avtalas under ett föreningsmöte eller då styrelsen anser det vara befogat. Detta gäller även då 1/10 av de röstberättigade skriftligen kräver att styrelsen behandlar ett visst ärende.
Förutom de i 6§ nämnda ärendena behandlas principiella och omfattande ställningstaganden och planer under föreningens möten.

Under vårmötena behandlas åtminstone följande ärenden:
1. Bokslutet från föregående år samt revisorernas utlåtande presenteras.
2. Beslut om fastställning av bokslutet.
3. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra som varit ansvarsskyldiga under det föregående året.
4. Styrelsens granskade plan om genomföringen av pågående års verksamhetsplan och budget presenteras.

Under höstmötet behandlas åtminstone följande ärenden:
1. Beslut gällande föreningens medlemsavgifter.
2. Verksamhetsplan och budget för därpåföljande kalenderår godkänns.
3. Vartannat år väljs styrelseordförande och vice ordförande för två kalenderår.
4. Val av övriga styrelsemedlemmar för därpåföljande kalenderår.
5. Val av två revisorer samt två vice revisorer för föreningen.

Röstmängden som används under föreningens möten fördelas som följande:
egentliga medlemmar, vars antal personmedlemmar och antalet personmedlemmar i medlemsföreningarna är
– mindre än 1000, en (1) röst,
– 1000 – 10 000, två (2) röster, samt
– mer än 10 000, tre (3) röster.

Till föreningens styrelse hör ordförande, vice ordförande och fem övriga medlemmar. Mandatperioden för ordföranden och vice ordföranden är två kalenderår och för övriga medlemmar ett kalenderår.
Styrelsen sammankallas av ordföranden eller då denne är förhindrad av vice ordföranden. Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller vice ordföranden samt tre av styrelsens medlemmar är närvarande.

Styrelsen har i uppgift att:

1. Ansvara för och leda föreningens verksamhet,
2. Sköta föreningens ekonomi och egendom, samt att bestämma om användingen av föreningens likvida medel med beaktning av de anvisningar och beslut som godkänts under föreningens möten.
3. Göra bokslut och verksamhetsberättelse för kalenderåret, samt att överlämna dem till revisorerna minst 21 dagar innan vårmötet. Revisorerna ger sitt utlåtande minst 14 dagar innan vårmötet. Styrelsen gör dessutom upp verksamhetsplan och budget för årsmötet.
4. Sammankalla föreningens möten.
5. Anställa och avskeda föreningens arbetstagare och att besluta om arbetsvillkor som gäller dem, samt
6. Tillsätta nödvändiga arbetsgrupper och andra organ.

10§

Räkenskaps- och verksamhetsperioden utgörs av ett kalenderår.

11§

Föreningens namn tecknas av ordföranden, vice ordföranden samt tjänstemän utsedda av styrelsen, två tillsammans så att den ena namntecknaren alltid är ordföranden eller vice ordföranden.

12§

Beslut om upplösande av föreningen kan tas av ett föreningsmöte med 3/4 röstmajoritet. Ifall av att föreningen avvecklas eller den upplöses, ska dess tillgångar överlåtas till ett ändamål som främjar handikapporganisationers samarbete på det sättet som mötet som beslutat om upphävningen fastställer.