Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus 2.6.2021

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoitus 2.6.2021

Vammaisfoorumi ry                               Lausunto
Handikapp forum rf
Finnish disability forum                        2.6.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lausunto on jätetty sivustolle lausuntopalvelu.fi.

Luonnos hallituksen esitykseksi tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen rahoituksesta

Esityksessä esitetään säädettäväksi tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta. Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta rahoitettaisiin siihen yhdistettävien nivelvaiheen koulutusten nykyisten rahoitusjärjestelmien puitteissa. Esityksen mukaan valmentavan koulutuksen rahoituksen taso eri rahoitusjärjestelmissä yhtenäistettäisiin. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä tarkennuksia tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain mukaisiin valmentavan koulutuksen järjestämisoikeutta koskeviin säännöksiin. Lisäksi tehtäisiin teknisluonteinen korjaus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutoksenhakusäännökseen.

Yleiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta

Vammaisfoorumi ry on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä.

Vammaisfoorumi muistuttaa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta ja erityisesti sen koulutusta käsittelevästä artiklasta 24. Kyseinen artikla velvoittaa sopimusvaltioita varmistamaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen oikeuden koulutukseen yleisessä koulutusjärjestelmässä. Vammaisella oppilaalla on myös oikeus saada opiskeluunsa riittävä ja yksilöllinen tuki. Suomi on ratifioinut YK:n vammaissopimuksen ja se on voimassa laintasoisena.

Lisäksi on välttämätöntä ottaa huomioon perustuslain (731/1999) yhdenvertaisuutta käsittelevän 6 §:n sekä yhdenvertaisuuslain (1325/2014) säännökset. Yhdenvertaisuuslaissa säädetään muun muassa kohtuullisista mukautuksista.

Huomiot ehdotetusta rahoitusmallista

Ei huomioita.

Huomiot perusopetuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen rahoituksesta

Ei huomioita.

Huomiot lukiokoulutuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen rahoituksesta

Ei huomioita.

Huomiot ammatillisen koulutuksen järjestäjän TUVA-koulutuksen rahoituksesta

Ei huomioita.

Huomiot kuntien järjestämisoikeudesta

Ei huomioita.

Huomiot muista TUVA-koulutuksen järjestämistä ja järjestämislupaa koskevista muutosehdotuksista

Ei huomioita.

Muut huomiot

Vammaisfoorumi muistuttaa, että vammaiset opiskelijat eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä. Vammaiset opiskelijat tarvitsevat yksilöllistä tukea ja yksilöllisiä ratkaisuja. Osa vammaisista opiskelijoista kuuluu kieli- ja kulttuurivähemmistöihin. YK:n vammaissopimuksen ja yhdenvertaisuuslain (1325/2014, YVL) 15 §:n mukaan koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus järjestää kohtuullisia mukautuksia ja kohtuullisten mukautusten epääminen on syrjintää (YVL 8.2 §).

Vammaisfoorumi on huolestunut, että vammaisille opiskelijoille tarkoitettujen opintososiaalisten etuuksien hakeminen ja käytännön järjestelyt jäävät vammaisen nuoren ja hänen huoltajansa tehtäväksi. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäjästä riippumatta vammaisten opiskelijoiden tulisi saada tukea ja apua opintososiaalisten etuuksien hakemiseen.

Nivelvaiheen koulutusten yhdenmukaistamisen taustalla on tarve mahdollistaa nuorelle ehyt oppimispolku koko toisen asteen koulutuksen ajan. Juuri tästä syystä perusasteella suunnitellut ja siellä hyviksi todetut tukitoimet tulisi siirtää sujuvasti toiselle asteelle. Tällä hetkellä tukitoimet eivät siirry ja vammaiset opiskelijat ohjataan huolehtimaan itsenäisesti omista tukipalveluistaan (esimerkiksi vammaispalvelulain (380/1987) mukainen henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelujen opiskelumatkat sekä Kelan kautta haettavat tulkkauspalvelut (laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010)). Edellä viitattu ehyt oppimispolku ei vammaisten opiskelijoiden osalta tällä hetkellä toteudu. Vammaisfoorumi esittää, että rahoituslain muuttamisen yhteydessä tämä epäkohta oikaistaan.

Skip to content