Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Oppilas- ja opiskeluhuoltolain muuttaminen 24.8.2021

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Oppilas- ja opiskeluhuoltolain muuttaminen 24.8.2021

Luonnos hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vammaisfoorumi on jättänyt 24.8.2021 lausunnon lausuntopalvelu.fi -sivustolle.

Tausta

Esitys liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Muutoksia esitetään oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013) ja terveydenhuoltolakiin (1326/2010). Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettuun lakiin (695/2019) siirrettäisiin luonteeltaan teknisenä muutoksena säännös terveydenhuoltolaista. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi säännöksiä, jotka koskevat hyvinvointialueen ja kunnan yhteistyötä opiskeluhuollossa. ​Yhteistyön varmistamiseksi hyvinvointialueen alueella tulisi toimia opiskeluhuollon yhteistyöryhmä, jonka toiminnasta säädettäisiin oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Lisäksi opiskeluhuollon toteutuksen suunnitelmallisuutta edistettäisiin täsmällisemmällä sääntelyllä. Myös oppilaan ja opiskelijan henkilötietojen suojaa, osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta vahvistettaisiin opiskeluhuollon kirjaamista, rekisteröintiä ja salassapitoa koskevilla muutoksilla sekä muutoksella koskien yhteydenottoa opiskeluhuoltopalveluihin. Lähipalveluperiaate ehdotetaan ulotettavaksi soveltuvin osin kouluterveydenhuoltoon.

Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistaminen

1a) Hyvinvointialueen olisi esityksen mukaan yhdessä alueensa kuntien kanssa muodostettava alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä. Onko ehdotus mielestänne tarkoituksenmukainen kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön varmistamiseksi?

Kyllä

Vammaisfoorumin vastaus Huomioitanne-kohtaan:

Vammaisfoorumi pitää yhteistyöryhmiä perusteltuna tapana varmistua yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Yhteistyöryhmien avulla pystytään edistämään erilaisten kuntien yhtenäisiä toimintatapoja ja -malleja, joka edelleen edistää yhdenvertaisuutta.

Vammaisfoorumi haluaa muistuttaa vammaistenoppilaiden ja opiskelijoiden, heidän vanhempiensa tai heitä edustavien järjestöjen tai tahojen oikeudesta osallistua yhteistyöryhmien toimintaan.

1b) Millä taholla tulisi käsityksenne mukaan olla vastuu alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän muodostamisesta?

Hyvinvointialueella

2) Kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulisi laatia opiskeluhuollon toteuttamiseksi kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma, joka liitettäisiin lastensuojelulain (417/2007) 12 §:n mukaiseen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Onko esitys mielestänne tarkoituksenmukainen?

Kyllä

Vammaisfoorumin vastaus Huomioitanne-kohtaan:

Opiskeluhuoltosuunnitelmissa on erityisen tarkasti kiinnitettävä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien, kuten vammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden, asemaan. Vammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden oikeuksien toteutuminen tulee varmistaa. Vammaiset ihmiset tai heitä edustavat tahot tulee osallistaa opiskeluhuoltosuunnitelmaa laadittaessa, toteutettaessa ja valvottaessa.

3) Hyvinvointialueella tulisi olla alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma. Se valmisteltaisiin alueellisessa opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä ja hyväksyttäisiin hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma liitettäisiin lastensuojelulain 12 §:ssä tarkoitettuun alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Huomioitanne esityksestä?

Vammaisfoorumin vastaus:

Vammaisfoorumin arvion mukaan alueellisen tason opiskelusuunnitelma edistää yhdenvertaisuutta ja kuntien yhtenäisiä käytäntöjä ja näin ollen edistää kuntien eriarvoisuuden vähenemistä. Opiskeluhuoltosuunnitelmissa on erityisen tarkasti kiinnitettävä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien, kuten vammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden, asemaan. Vammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden oikeuksien toteutuminen tulee varmistaa. Vammaiset ihmiset tai heitä edustavat tahot tulee osallistaa opiskeluhuoltosuunnitelmaa laadittaessa, toteutettaessa ja valvottaessa. Opiskeluhuoltosuunnitelman vastuiden laajeneminen alueelliselle tasolle mahdollistaa tehokkaamman resurssoinnin sekä pitkäjänteisen suunnittelun ja seurannan.

4) Mikäli esitys ei mielestänne riittävästi huomioi erilaisia opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, kuten esimerkiksi ne, jotka toimivat useamman kunnan alueella tai yksityiset koulutuksen järjestäjät, millä tavoin muuttaisitte esitystä?

Ei kommentteja

5) Hyvinvointialue järjestää opiskeluhuoltopalvelut 1.1.2023 alkaen. Näettekö, että opetuksen tai koulutuksen järjestäjällä on yhdessä hyvinvointialueen kanssa edellytykset huolehtia oppilas- ja opiskelijahuoltolain 9 §:n mukaisesti siitä, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus?

Kyllä

Vammaisfoorumin vastaus Huomioitanne -kohtaan:

Vammaisfoorumi näkee, että koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueiden yhteistyö on tärkeä edellytys opiskeluhuollon toimimiselle. Vammaisfoorumi haluaa muistuttaa, että valtakunnalliset vammaisjärjestöt tukevat mielellään hyvinvointialueita ja koulutuksen järjestäjiä.

Opiskeluhuollon yksilökohtaisen työn kirjaaminen, rekisterinpito ja tietosuoja

6) Esityksessä täsmennetään opiskeluhuollon kirjaamiseen, rekisteröintiin ja tietojen salassapitoon liittyviä oppilas- ja opiskelijahuoltolain säännöksiä. Huomioitanne esityksestä?

Ei kommentteja

7) Miten arvioisitte esitysluonnosta tietosuojasääntelyn näkökulmasta?

Ei kommentteja

8) Opiskeluhuollon siirtyessä hyvinvointialueelle tulee myös opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien kirjaamat asiakastiedot tallentavat valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin eli Kanta-palveluihin. Kanta-palveluihin liittymisen määräajoista säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Psykologien tietojen tallentaminen tulisi aloittaa heti hyvinvointialueiden aloittaessa. Sosiaalihuollon ja kuraattorien liittymisvelvoitteen määräaika on 1.9.2024. Arvioitteko tarvittavien muutosten olevan mahdollisia näiden määräaikojen puitteissa?

Kyllä

Muut huomiot esityksestä

9) Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 16 §:n mukaan oppilaitoksen työntekijän tulee olla yhteydessä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin, jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi opiskelijan tarvitsevan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja. Esityksessä ehdotetaan, että yhteydenotto opiskeluhuoltopalveluihin koskisi psykologin ja kuraattorin palveluiden lisäksi myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin ja terveydenhoitajan palveluja. Yhteydenotto tapahtuisi jatkossa yhteisymmärryksessä oppilaan tai opiskelijan kanssa. Huomioitanne esityksestä?

Vammaisfoorumin mielestä on tärkeää, että opiskelijoille on tarjolla matalan kynnyksen opiskeluhuoltopalveluja, mahdollisuuksien mukaan omassa oppilaitoksessa. Koulutuksen järjestäjien ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstön yhteistyö on tärkeää ja toimenpiteet sen tehostamiseksi kannatettavia. Terveydenhuollon näkökulman vahvistuminen parantanee opiskelijoiden hyvinvointia ja mahdollistaa toivottavasti ripeän puuttumisen terveydellisiin ja mielenterveyden ongelmiin sekä nopean tutkimuksiin pääsyn.

10) Hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut, kouluterveydenhuollon sekä lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskeluterveydenhuollon. Voimassa olevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain 24 §:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaa ja kehittää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa edellä mainittuja palveluja. Esityksen mukaan Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjaisivat ja kehittäisivät yhdessä yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella olisi päävastuu edellä mainittujen hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen ohjauksesta ja kehittämisestä. Pidättekö esityksen mukaista ohjaus- ja kehittämisvastuun muutosta tarkoituksenmukaisena vai tulisiko Opetushallituksen ohjaus- ja kehittämisrooli säilyttää nykyisellään?

Ei kantaa

11) Mahdolliset muut huomionne esitysluonnoksesta?

Vammaisfoorumi muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriötä YK:n vammaissopimuksen velvoitteista. Lausuntokierroksella oleva asia koskee kaikkien muiden oppilaiden ja opiskelijoiden ohella myös vammaisia oppilaita ja opiskelijoita. Olisi ollut perusteltua, että sosiaali- ja terveysministeriö olisi lähettänyt lausuntopyynnön myös vammaisjärjestöille. Nyt vammaisjärjestöjen tiedonsaanti lausunnolla olevasta luonnoksesta oli sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen varassa.

Yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikissa kunnissa on tärkeä päämäärä. Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön voisi olettaa kehittyvän hedelmälliseksi ja kuntia ja niiden asukkaita tukevaksi. Opiskeluhuoltosuunnitelmat ovat tässä tärkeässä roolissa ja niitä laadittaessa on erittäin tärkeää osallistaa myös vammaiset oppilaat, opiskelijat ja heidän vanhempansa sekä heitä edustavat järjestöt.

Eri tasojen suunnitelmien tulee tukea toisiaan ja suunnitelmien jalkauttaminen kouluihin on tärkeää. Vammaisfoorumi kannattaa lähipalveluperiaatetta ja haluaa muistuttaa myös esteettömyyden ja saavutettavuuden merkityksestä palveluita suunniteltaessa ja niitä toteutettaessa.

Monet vammaiset lapset ja nuoret kohtaavat koulussa kiusaamista ja syrjintää. Pitkäjänteinen suunnittelu ja sektorirajat ylittävä moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden välillä parantaa mahdollisuuksia puuttua kiusaamiseen ja syrjintään. Vammaisfoorumi pitää erityisen tärkeänä, että vammaisia lapsia ja heidän vanhempiaan kuullaan heitä koskevissa asioissa. Laajempi yhteistyö edistää myös lasten ja nuortenkuntoutusta ja yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa.

Skip to content