Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto oikeusministeriön hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä 5.1.2021

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto oikeusministeriön hallinnonalan erityisviranomaisten tuki- ja hallintotehtävien uudelleen järjestämisestä 5.1.2021

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausua edellä mainittuun asiakokonaisuuteen. Vammaisfoorumin lausunto perustuu vammaispoliittisiin näkökohtiin, eikä se ota kantaa uudistuksen juridisiin lähtökohtiin.

Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä.

1. Miten arvioitte uudistuksen lähtökohtaa, eli hallinto- ja tukitehtävien kokoamista yhteiseen erityisviranomaisten virastoon?

Uudistuksen lähtökohtana oleva selvitystoimeksianto on koskenut Heunia, konkurssiasiamiestä, kuluttajariitalautakuntaa, lapsiasiavaltuutettua, Onnettomuustutkintakeskusta, tasa-arvovaltuutettua, tiedusteluvalvontavaltuutettua, tietosuojavaltuutettua ja yhdenvertaisuusvaltuutettua.

Vammaisfoorumi pitää uudistusta kannatettavana. Tehdyllä esityksellä pyritään tukemaan erityisviranomaisten mahdollisuutta keskittyä ydintehtäväänsä järjestämällä hallinto- ja tukitehtäviä uudelleen. Vammaisfoorumi katsoo, että uudistuksella saavutetaan synergiaetuja myös vammaisten henkilöiden näkökulmasta keskeisten viranomaistoimijoiden osalta (yhdenvertaisuus valtuutettu, Lapsiasiainvaltuutettu, Tasa-arvoasiain valtuutettu). Erityisen merkittävä uudistus on sen vuoksi, että se koskee myös yhdenvertaisuusvaltuutettua, jolla on merkittävä rooli pyrittäessä edistämään vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään vammaisuuden perusteella tapahtuvaa välillistä ja välitöntä syrjintää.

Vammaisfoorumi toteaa, että uudistus on myös YK:n vammaissopimuksen velvoitteiden mukainen. YK:n vammaisyleissopimuksen 4 artiklassa, yleiset velvoitteet, todetaan muun muassa:”1. Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräisen toteutumisen kaikille vammaisille henkilöille sekä edistämään sitä ilman minkäänlaista syrjintää vammaisuuden perusteella. Tätä varten sopimuspuolet sitoutuvat:

a) toteuttamaan kaikki asianmukaiset lainsäädännölliset, hallinnolliset ja muut toimet tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien täytäntöönpanemiseksi”.

2. Miten katsotte ehdotetun mallin hallinto- ja tukitehtävien uudelleen järjestämiseksi vaikuttavan erityisviranomaisten itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen?

Vammaisfoorumi katsoo, että uudistus lisäisi erityisviranomaisten riippumattomuutta ja vähentäisi Oikeusministeriön hallinnonalan poliittista ohjausta mainittuihin viranomaisiin nähden.

3. Minkälaisia mahdollisia riskejä tai haasteita on mielestänne tunnistettavissa ehdotetussa mallissa?

Vammaisfoorumi haluaa kiinnitettävän huomiota henkilöstöresurssien riittävyyteen. Se kokee riskiksi sen, etteivät suunnitellut hallinto- ja tukipalvelujen resurssit mahdollisesti riitä menestykselliseen tehtävien hoitoon. Siksi tarvittavat resurssit tulee varmistaa huolellisella ennakkosuunnittelulla.

4. Minkälaisia mahdollisuuksia tai hyötynäkökulmia näette ehdotetulla mallilla olevan erityisviranomaisten toimintamahdollisuuksiin?

Vammaisfoorumi pitää tavoiteltavana sitä, että uudistuksella vapautetaan erityisviranomaisten resursseja substanssiasioiden hoitamiseen. Keskitetty toiminto huolehtisi muun muassa toimitilasuunnitelman laatimisesta, toimitilatarpeiden koordinoinnista ja yleisestä yhteistyöstä Senaatin kanssa sekä toimitilajohtamisen prosessista.  Vammaisfoorumi katsoo, että Tällä tavoin voitaisiin paremmin varmistaa, että erityisviranomaisten käytössä olevat toimitilat olisivat esteettömät. Näin turvattaisiin vammaisten rekrytoitavien työntekijöiden pääsy työtiloihin YK:n vammaissopimuksen 9 artiklan (esteettömyys ja saavutettavuus) velvoitteiden mukaisesti.

Samoin viranomaisille laadittaisiin omat hankintasuunnitelmat, joiden perusteella kerättäisiin hankintatarpeet sellaisissa tuotekategorioissa, jotka ovat kaikille yhteisiä. Hankintojen syrjimättömyys olisi näin helpommin hallittavissa. Myös ICT-toimintojen ja niihin liittyvien hankintojen saavutettavuuden varmistaminen ja keskittäminen palvelisi syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden lähtökohtia. Tällöin eri viranomaistoimijoilla olisi käytössään yhtenäinen tietoalusta ja sen käyttöön tarvittavat tukitoimet.

Viestinnän työkaluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä viestinnän sovelluksia ja työvälineitä kuten uutiskirjepohjia, graafisia sovelluksia, mediaseurantaa ja vastaavia välineitä, jotka tyypillisesti palvelevat useamman viranomaisen viestinnän tarpeita ja jotka täyttävät julkisen hankinnan määritelmän.

Vammaisfoorumi kannattaa sitä, että useamman viranomaisen viestinnän tarpeita palvelevien viestinnän työvälineiden yhteiskäytöstä sovitaan ja niiden saavutettavuus varmistetaan YK:n vammaissopimuksen artiklan 9 ja huhtikuussa 2019 voimaan tulleen lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti.

Vammaisfoorumi ry

Sari Kokko                                               Tarja Parviainen

puheenjohtaja                                           varapuheenjohtaja

Skip to content