Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista 26.3.2021

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista 26.3.2021

Opetushallitus

Lausunto on jätetty lausuntopalveluun.

Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

Kommentit luvusta 1 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Vammaisfoorumi kysyy (viitaten sivuun 4), kuka koordinoi ja kantaa vastuun opiskelijan kokonaiskuntoutusta edistävästä moniammatillisesta yhteistyöstä. Lisäksi Vammaisfoorumi peräänkuuluttaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Vammaisfoorumi toivoo myös selkeyttä pedagoginen kuntoutus -sanaparin käyttöön ja määrittelyyn. Mikäli valmentavaan koulutukseen voidaan valita myös oppivelvollisia, jotka ovat jo suorittaneet valmentavan koulutuksen, tulee varmistua siitä, että näiden oppivelvollisten ohjaus ammatillisiin opintoihin (mukaan luettuna oppisopimus) tehostuu, jotta vältytään usean TUVA-koulutuksen suorittamiselta peräkkäin.

Kommentit luvusta 2 Laaja-alainen osaaminen tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa

Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja käyttävät sekä viittomakieliset nuoret tulee huomioida myös laaja-alaista osaamista arvioitaessa esimerkiksi opiskelukielen taidoissa.

Kommentit luvusta 3 Koulutuksen järjestäminen

Vammaisfoorumi painottaa ohjauksen merkitystä erityisesti vammaisten opiskelijoiden kohdalla. Vammaisten nuorten ohjaus ammattia opiskelemaan tulisi tapahtua niin, että ohjaustyötä tekevällä henkilökunnalla on osaamista ja kokemusta siitä, miten vamma vaikuttaa opiskelijan toimintakykyyn ja suoriutumiseen, jotta opiskelijalla olisi mahdollisuus saada osaavaa ohjausta opiskeluun ja työhön.

Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää selvittää opiskelijan aiempi tuen tarve ja varmistua siitä, että sopivaa tukea tarjotaan myös jatkossa.

Erityisesti perusasteella erityisen tuen piirissä olleiden kohdalla tulisi todella tarkasti varmistaa, että riittävä tuki jatkuu, ja että perusasteella tarpeelliseksi koetut tuen muodot jatkuvat. Vammaisfoorumi pitää välttämättömänä perusasteella hyväksi havaittujen tuen muotojen jatkumista toiselle asteelle siirryttäessä. Riittävä tuki siirtymävaiheissa ja siirtymävaiheiden onnistumisen merkitys korostuvat entisestään oppivelvollisuuden laajentuessa syksystä 2021 alkaen.

Vammaisfoorumi muistuttaa, että yksilöllisen opinto-ohjauksen resurssien on oltava riittävät. Lisäksi Vammaisfoorumi muistuttaa, että valtakunnallisilla vammaisjärjestöillä on osaamista ja kokemusperäistä tietoa ohjauksen tueksi. Opinto-ohjaajat voivat käyttää tätä asiantuntemusta oman työnsä tukena.

Vammaisfoorumi pitää myönteisenä, että opiskelijalle taataan tiedonsaanti eri toimijoiden tehtävistä ohjauksen kokonaisuudessa.

Kommentit luvusta 4 Palaute osaamisen kehittymisestä ja osaamisen arviointi

Vammaisfoorumi pitää erityisen tärkeänä vammaisten opiskelijoiden oikeutta saada palautetta omasta osaamisestaan ja mahdollisuutta saada todistus suoritetuista koulutuksen osista. Opiskelijalle on tiedotettava selkeästi, milloin ja missä tapauksessa todistus on pyydettävä itse. Vammaisten opiskelijoiden tulee saada palautetta yksilöllisesti ja opiskelijalle parhaiten sopivalla tavalla.

Arvioitaessa opiskelijan osaamista tulee ottaa huomioon yhdenvertaisuuslain mukaiset kohtuulliset mukautukset.

Kommentit luvusta 5 Muut koulutusta koskevat määräykset

Vammaisfoorumi huomauttaa, ettei ihmisen vamma tai sairaus voi olla asiaan vaikuttavana perusteena opiskeluoikeudesta päätettäessä. Vammaisfoorumi muistuttaa yhdenvertaisuuslain mukaisista kohtuullisista mukautuksista ja koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta niiden toteuttamiseen. Lisäksi Vammaisfoorumi muistuttaa YK:n vammaissopimuksesta, jonka 24 artikla käsittelee koulutusta. YK:n vammaissopimus on Suomessa voimassa laintasoisena.

Vammaisen opiskelijaksi hakeutuvan pyrkiessä opiskelemaan Sora-tutkintoa, on muistettavakohtuullisten mukautusten ja muiden erityisjärjestelyiden (apuvälineet ja vastaavat) ensisijaisuus päätettäessä opiskelijaksi ottamisesta.

Kommentit luvusta 6 Koulutuksen osat

Vammaisfoorumi pitää myönteisenä järjestöissä tehtävän vapaaehtoistyön ja kurssien esiin tuomista.

Yleisiä kommentteja ja huomioita tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteluonnoksesta

Vammaisfoorumi muistuttaa, että perusteluonnosta kirjoitettaessa on otettava vakavasti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja erityisesti sen koulutusta käsittelevä 24 artikla. Kyseinen artikla velvoittaa sopimusvaltioita varmistamaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen oikeuden koulutukseen yleisessä koulutusjärjestelmässä. Vammaisella oppilaalla on myös oikeus saada opiskeluunsa riittävä ja yksilöllinen tuki. Suomi on ratifioinut YK:n vammaisyleissopimuksen ja se on voimassa lain tasoisena.

Lisäksi on välttämätöntä ottaa huomioon perustuslain (731/1999) yhdenvertaisuutta käsittelevän 6 §:n sekä yhdenvertaisuuslain (1325/2014) säännökset. Yhdenvertaisuuslaissa säädetään muun muassa kohtuullisista mukautuksista. Huomioon on otettava myös EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka kansallinen toimeenpano on toteutettu lailla digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019).

Vammaisfoorumin mielestä on tärkeää, että uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus tarjoaa mahdollisuudet toteuttaa myös vammaisten opiskelijoiden ja opiskelijaksi hakeutuvien tarpeet huomioon ottavaa valmentavaa koulutusta.

Tilanteeseen, jossa kaikki tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen haluavat vammaiset nuoret ohjataan ammatillisiin erityisoppilaitoksiin, ei saa ajautua. Vammaisilla nuorilla tulee olla aito mahdollisuus osallistua tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen myös muualla kuin ammatillisissa erityisoppilaitoksissa.

Vammaisfoorumi on huolissaan tuen ja palveluiden jatkuvuudesta. Tällä hetkellä järjestelmät eivät keskustele keskenään. Lisäksi suunnitelmat vaihtelevat sekä nimeltään että sisällöltään. Tarvitaan kotikunnan ja koulutuksen järjestäjän saattaen vaihtaen –yhteistyötä sekä nimettyjä vastuuhenkilöitä tuen jatkumisen varmistamiseksi.

Vammaisfoorumi on huolissaan nykykäytännöstä, jossa vammaiset opiskelijat joutuvat itse hakemaan opiskeluun tarvittavia tukitoimia, kuten esimerkiksi kuntien vammaispalveluista henkilökohtaista apua ja kuljetuspalvelujen opiskelumatkoja, Kelasta opiskelun apuvälineitä sekä Kelan tulkkauspalveluita. Vammaisfoorumi haluaa erityisesti nostaa esiin opiskelutulkkauksen päätökset, joissa vastuu on opiskelijalla itsellään.

Vammaisfoorumi muistuttaa vammaisten maahanmuuttajien erityisryhmästä. Vammaiset maahanmuuttajat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja heidän tehokas siirtymisensä opintojen kautta työelämään edellyttää kokonaisvaltaista tukea. Kaksisuuntainen kotoutuminen tulisi huomioida myös TUVA-koulutuksessa.

Skip to content