Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta 29.1.2021 eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.2.2021

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta 29.1.2021 eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta, 1.2.2021

Vammaisfoorumi ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta. Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä.

Vammaisfoorumi kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä nopeasta korjaavasta toimenpiteestä liittyen sairausvakuutuslain muuttamiseen. Kannatamme esitystä Covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvauksen lisäämiseksi sairausvakuutuslain sairaanhoitokorvauksiin, joka samalla toisi näihin rokotuksiin tehdyt matkat sairaanhoitovakuutuksen matkakorvauksista korvattaviksi. Säädösmuutos mahdollistaisi takseista tai invatakseista riippuvaisten vammaisten ihmisten matkat koronarokotuksiin yhdenvertaisesti. Vammaisfoorumi esittää, että esityksessä tarkennetaan, että koronarokotusmatkoihin sovellettaisiin samaa menettelyä, kuin muutoin sairausvakuutusmatkakulujen korvaamisessa, ja että tehdyt matkat kerryttäisivät myös matkakattoa. 

Esityksen mukaan matkat voitaisiin korvata vasta lain voimaan tulon jälkeen. Lain on erittäin tärkeää tulla voimaan mahdollisimman nopeasti. Tämä on välttämätöntä, jotta ikääntyneet, ja myöhemmin muutkin riskiryhmät, joihin kuuluu laajasti eri tavoin vammaisia ihmisiä, ja myös riskiryhmiin kuulumattomat vammaiset ihmiset voivat tehdä matkat koronarokotuksiin sairausvakuutuslain perusteella. Tämä on perusteltua myös ottaen huomioon tämänhetkinen pandemiatilanne ja muuntuneet koronavirusvariantit. Lisäksi tämä on perusteltua, koska rokotukset ovat jo käynnissä eri puolilla Suomea.

On oletettavaa, että erilaisia pandemioita syntyy vastaisuudessakin, ja että Covid-19-taudilta suojautuminen ja sen edellyttämä tarve sairausvakuutuslain sairaanhoito-korvauksiin sekä näihin rokotuksiin tehtäviin matkoihin tulee olemaan tarpeellista myös vuoden 2021 jälkeen. Tämän vuoksi Vammaisfoorumi ei pidä perusteltuna sitä, että laki tulisi olemaan voimassa vain väliaikaisesti ja vuoden 2021 loppuun. 

YK:n vammaissopimuksen 25 artiklan (Terveys) mukaan sopimuspuolet tunnustavat, että vammaisilla henkilöillä on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon ilman syrjintää vammaisuuden perusteella. Sopimuspuolet erityisesti järjestävät ne terveydenhuoltopalvelut, joilla pyritään minimoimaan ja estämään uusia vammoja. Covid-19- taudilta suojaamiseksi annettujen rokotusten ja rokotukseen tehtyjen vammaisten ihmisten matkojen korvaaminen sairausvakuutuslain nojalla on osa YK:n vammaissopimuksen kansallista toimeenpanoa.

Lopuksi haluamme todeta, että eri tavoin vammaiset ihmiset ovat kodin ulkopuolella tapahtuvan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja tukemisen osalta usein täysin riippuvaisia erityiskulkuneuvoista, kuten taksi- ja invataksipalveluista. Tällä hetkellä matkoja ei korvata esimerkiksi ennaltaehkäiseviin päihde- tai mielenterveyspalve-luihin. Erityisen ongelmallisia ovat ne hoitokerrat, jotka eivät tapahdu terveyden-huollon, vaan sosiaalihuollon kautta, mutta toteuttavat kuitenkin hoitokäytänteitä. Tällöin kyseinen hoitoon liittyvä matka ei ole sairausvakuutuslain perusteella korvattava. Tilanne tullee kasvamaan soteuudistuksen ja sotekeskushankkei-den edetessä. Näin ollen vammaisten ihmisten matkakulujen korvaaminen tulisi arvioida laajemmin ja se edellyttäisi selkeitä ratkaisuja viimeistään monikanavarahoituksen käyttöönoton yhteydessä.

Lisätietoja

Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen 044 765 0663, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

Vammaisfoorumin puheenjohtaja Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja Sari Kokko 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi

Vammaisfoorumi ry

Sari Kokko                                                 Pirkko Mahlamäki

puheenjohtaja                                          pääsihteeri

Skip to content