Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Valas III Vammaispalvelulakiesityksen taloudelliset tukitoimet 19.4.2021

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Valas III Vammaispalvelulakiesityksen taloudelliset tukitoimet 19.4.2021

Vammaispalvelulakiesityksen taloudelliset tukitoimet

Kuulemistilaisuus 19.4.2021

Puheenvuoron pitäjä: Henrik Gustafsson

Vammaisfoorumin mielestä tarvitaan laissa säädettyjä taloudellisia tukitoimia vammasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi YK:n vammaissopimuksen artiklan 28 (Riittävä elintaso ja sosiaaliturva) alakohtien 1. a) ja c) mukaisesti.

Vammaisfoorumi katsoo, että taloudellisiin tukitoimiin sisältyvät myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä harrastuksen välineet.

Vammaisfoorumin mielestä 18 § on tarkoituksenmukaista jakaa kahdeksi pykäläksi 18 § Taloudellinen tuki liikkumiseen ja 19 § Taloudellinen tuki. Tästä tarkempi kuvaus on lausuntomme kohdassa Liikkumisen tuki 16 § ja 17 §.

YK:n vammaissopimuksen artikla 20 (Henkilökohtainen liikkuminen) edellyttää sopimuspuolelta toimenpiteitä, jotta vammaiset voivat liikkua mahdollisimman itsenäisesti ja henkilökohtaisesti. Siksi on perusteltavissa, että uusi taloudellinen tuki liikkumiseen pykälä lisättäisiin lakiin.

Nykysääntelystä (VPL 9 §) poiketen rauenneessa lakiesityksessä on vammaispalveluiden tarkoituksen toteuttamiseksi järjestettävät palvelut siirretty omaan pykälään 19 § Muut palvelut, jota ei tässä kuulemisessa oteta huomioon. Onko rauenneen lakiesityksen 19 § tarkoitus säilyttää uudessa lakiesityksessä? Vammaisfoorumin mielestä kyseinen pykälä on edelleen tarpeellinen ja perusteltua sisällyttää myös uuteen lakiesitykseen.

Vammaispalvelulain 18 §:n taloudellinen tuki voi käytännössä johtaa soveltamisongelmiin, milloin sovelletaan terveydenhuollon lainsäädäntöä ja milloin vammaispalvelulakia. Vammaislain perustelut jättävät avoimeksi, millaisista välineistä on kyse. Suosituksena STM:n julkaisemassa Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 -ohjeistuksessa on eritelty lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, joita vammaispalvelulakiesityksen 18 §:ssä siis tarkoitetaan. Lain perusteluissa kuvatuissa listoissa ja esimerkeissä on kuitenkin se ongelma, että lain soveltamisessa niitä aletaan pitää sitovina. Siten Vammaisfoorumi ei esitä lausunnossaan lakiesityksen 18 §:n kohdalla esinekohtaisia välineitä tyhjentävänä luettelona.

Esitetyt kysymykset

18 § Taloudellinen tuki

Maakunnan liikelaitos voi korvata vammaiselle henkilölle kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat muiden kuin terveydenhuollon lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvien päivittäisissä toimissa, liikkumisessa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (lisäys), viestinnässä tai vapaa-ajan toiminnoissa sekä harrastuksissa (lisäys) tarvittavien välineiden sekä muiden teknisten ratkaisujen hankkimisesta. Lisäksi maakunnan liikelaitos voi korvata erityisvaatetuksen tai -ravinnon hankkimisesta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Päivittäisissä toimissa, liikkumisessa, viestinnässä tai vapaa-ajan toiminnoissa tarvittavien välineiden sekä muiden teknisten ratkaisujen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan puolet. Kustannusten määrä arvioidaan aiheutuvien todellisten kustannusten perusteella. Vakiomalliseen välineeseen tai muihin teknisiin ratkaisuihin sekä autoon tai muuhun kulkuvälineeseen (siirto) tehdyt toimintarajoitteen edellyttämät välttämättömät muutostyöt korvataan kokonaan.

Onko mielestänne pykäläesitystä tarpeen muuttaa?

Kyllä

Jos vastasitte kyllä, miten muuttaisitte pykäläesitystä?

Vammaisfoorumi katsoo, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä harrastukset pitää lisätä omina toimintoinaan lakiin. Vapaa-ajan toiminnot eivät ole riittävän kattava. Rauenneen lakiesityksen 18 §:n 2 momentista auto tai muu kulkuneuvo tulee siirtää uuteen Vammaisfoorumin ehdottamaan pykälään Taloudellinen tuki liikkumiseen.

Onko mielestänne pykäläesityksen perusteluita syytä muuttaa?

Kyllä

Jos vastasitte kyllä, miten muuttaisitte perusteluita?

Vammaisfoorumi katsoo, että lain perusteluja tulee avata siten, että terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettujen välineiden ja laitteiden hankintaan tulee myöntää taloudellista tukea tämän lainkohdan perusteella. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen välineiden ja laitteiden avulla ylläpitää eri tavoin vammaisen henkilön toimintakykyä mutta ei ole kuntouttavaa toimintaa. Tavoite välineen kustannuksen korvaamiseksi on vammaisten ihmisten omaehtoisen henkilökohtaisen liikkumisen ja terveellisten elämäntapojen mahdollistaminen sillä tavalla kuin ja silloin kun vammainen ihminen itse haluaa YK:n vammaissopimuksen artiklan 20 mukaisesti (Henkilökohtainen liikkuminen).      

Vammaisfoorumin mielestä laissa ja sen perusteluissa kirjoitetut vapaa-ajantoiminnot eivät riittävällä tavalla ota huomioon vammaisen ihmisen harrastustoimintaa. Siksi lakiin ja lain perusteluihin pitää nimenomaisesti lisätä harrastustoiminta. Taloudellista tukea tulee myöntää yksilöllisesti vammasta johtuvan välttämättömän syyn vuoksi erilaisiin harrastustoiminnan välineisiin asiakkaan ikä ja elämäntilanne huomioon ottaen. Korvattavaksi tulee se ylimääräinen kustannus, joka aiheutuu vammasta johtuvasta syystä. Esimerkiksi vammaisen lapsen kohdalla yksilöllinen tarve harrastustoiminnan välineeseen on arvioitava siten, että lapsi voi harrastaa yhdenvertaisesti muiden ikätovereidensa tavoin. Suositusluontoisessa Valtakunnallisessa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteissa todetaan, että harrastusvälineet ovat vapaa-ajan harrastusvälineitä eivätkä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä. (Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020; Opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille, STM 2020:23) Lajikohtaiset apuvälineet, kuten välineet esimerkiksi pyörätuolikoripalloon tai pyörätuolisalibandyyn ovat jääneet korvaamatta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä.

Vammaisfoorumi katsoo, että ylimääräisten vaatekustannusten korvaaminen käytännön esimerkein on kuvattu pääosin hyvin, mutta ylimääräiset ravintokustannukset on kuvattu suppeasti ja käytäntöä pitäisi avata, jotta pykälä ei jäisi desuetudoksi (lain kuollut kirjain).   

Skip to content