Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vammaisfoorumin tavoitteita hallitusohjelmaan

Takaisin Ajankohtaista -listaukseen

Vammaisfoorumin tavoitteita hallitusohjelmaan

Suomen seuraavassa hallitusohjelmassa tulee näkyä ja kuulua vammaisten henkilöiden asia. Vammaisfoorumi on koonnut tähän keskeisiä tavoitteita hallitusohjelman toimenpiteiksi.

Vammaispoliittinen periaatepäätös tarpeen

Suomessa tarvitaan pitkäjänteistä vammaispolitiikkaa. Sen tueksi on tarpeen tehdä hallituskaudet ylittävä valtioneuvoston periaatepäätös, joka sitouttaa valtion toimenpiteiden edistämiseen ja linjaa yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Periaatepäätös valmistellaan ja sen toteutumista seurataan osallistaen vammaiset henkilöt heitä edustavien järjestöjen kautta. YK:n vammaissopimus edellyttää vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien vammaisjärjestöjen osallistamista yleissopimuksen seurantamenettelyyn täysimääräisesti. (art. 4.3, art. 33.3.) 

Uudistetun vammaispalvelulain seurantamekanismi

Vammaispalvelulain uudistukselle tulee perustaa seurantatyöryhmä, jossa pysyvinä jäseninä on YK:n vammaissopimuksen periaatteiden mukaisesti myös vammaisia henkilöitä ja heitä edustavia järjestöjä.

Työryhmä kartoittaa uudistuksen keskeisten tavoitteiden, kuten

  • eri vammaryhmien palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden,
  • asiakas- ja tarvelähtöisyyden,
  • toimintatapojen muutosten,
  • vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja hyvinvointierojen seuraamisen,
  • vammaispalvelujen riittävän rahoituksen varmistamisen ja kustannusten seurannan ja osallisuuden toteutumista käytännössä ja uudistuksen vaikutuksia.

Näitä seurataan sekä valtakunnan että hyvinvointialueiden tasolla. Asiakasnäkökulma, kuten vaikutusmahdollisuudet palveluihin ja palvelujen tarpeenmukaisuus, on keskeinen seurannassa huomioitava asia. Seurantaa tulee tehdä yhdenmukaisesti jokaisella hyvinvointialueella tiedon vertailukelpoisuuden vuoksi. Seurannassa esiin tulevat ongelmat on korjattava, jotta vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat tosiasiallisesti. Pelkkä seuranta ja ongelmista vaikeneminen eivät voi olla hyvinvointialueilla tai valtakunnallisesti hyväksyttäviä toimintatapoja. 

Panostusta kuntoutukseen

Oikea-aikaiseen ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavaan kuntoutukseen tulee panostaa vammaisten henkilöiden toimintakyvyn ylläpitämisen ja osallisuuden varmistamiseksi. Kuntoutuksen kokonaisuudistusta tulee jatkaa ennaltaehkäisevän ja toimintakykyä ylläpitävän kuntoutuksen vahvistamisen näkökulmasta. Sekä terveydenhuollon järjestämään kuntoutukseen että Kelan järjestämään vaativaan, harkinnanvaraiseen ja ammatilliseen kuntoutukseen tulee osoittaa riittävät resurssit, jotta kuntoutuksen ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä ylläpitävä tavoite toteutuu. Oikea-aikaisella kuntoutuksella mahdollistetaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan, kuten työelämään.

Vammaiset henkilöt työelämään – oikeasti

Suomen Suunta -raportissa esitettyjä linjauksia tulee viedä eteenpäin. Erityisesti tulee viedä eteenpäin esityksiä, jotka liittyvät Työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä osatyökykyisten, nuorten ja yli 55-vuotiaiden työllistymisen tukemiseen.

(Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2023:17 Suomen suunta – tuottavuuden ja työpanoksen kasvu turvaavat tulevaisuuden hyvinvoinnin)

Yhdenvertaisuuslain uudistamista on jatkettava. Esteettömyyden ja saavutettavuuden epääminen tulee säätää syrjinnäksi. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivalta työelämän asioissa yhdenvertaisuuslain soveltamisalalla on selvitettävä vuoden 2024 loppuun mennessä, kuten työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdotti lain uudistusta koskevassa mietinnössään.

Työkyvyttömyyseläkkeen lineaarinen malli tulee toteuttaa. Se joustavoittaa työkyvyttömyyseläkkeiden ja ansiotulojen yhteensovittamista ja vaikuttaa myönteisesti työllisyyteen.

Työolosuhteiden järjestelytukea tulee kehittää nykytyöelämän tarpeita vastaavaksi. Tuen maksimitasoa on korotettava, tukea tulee saada myös saavutettavuuteen ja työn digitaalisen ympäristön muutostilanteisiinliittyvissä järjestelyissä, tuen tulee olla käytettävissä työpäivän aikaisten siirtymien kustannuksiin ja vammaisen yrittäjän on voitava saada työolosuhteiden järjestelytukea.

On luotava aloittavan vammaisen yrittäjän tukijärjestelmä, joka mahdollistaa kaikkien saatavilla olevien perustamistukien myöntämisen myös eläkkeensaajan statuksella oleville vammaisille yrittäjille tai sellaisille osakeyhtiöille, joiden perustajajäsenissä on vammaisia eläkkeensaajia.

Tarkemmat Vammaisfoorumin linjaukset täältä.

TÄHÄN LINKKI NETTISIVULLE, JOHON LAITETAAN TYÖLLISYYSRYHMÄN TUOTOS.

Autoveron palautusta uudistettava

Autoveron palautus -järjestelmä on uudistettava. Vammaisten henkilöiden liikkumisen eriarvoisuutta voidaan huomattavasti vähentää luomalla uusi auton hankintatukijärjestelmä. Sen tekemistä varten tulee nimetä työryhmä, jossa on mukana keskeiset ministeriöt, valtionhallinnon edustajat sekä vammaisjärjestöt.

Vammaisfoorumin esitys on luettavissa täällä.

Skip to content