Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Moni vammainen ja toimintarajoitteinen lapsi jää lähikoulussa vaille tarvitsemaansa tukea

Takaisin Ajankohtaista -listaukseen

Moni vammainen ja toimintarajoitteinen lapsi jää lähikoulussa vaille tarvitsemaansa tukea

Valtakunnallisten vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö Vammaisfoorumi toteutti Ihmisoikeuskeskuksen tuella kouluarjen kokemuksia kartoittavan kyselyn perusopetuksessa olevien vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten huoltajille vuodenvaihteessa 2020–2021. Tavoitteena oli selvittää perheiden kokemuksia lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutumisesta. Kysely toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Kyselyyn vastasi 595 vanhempaa.

Vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten vanhempien kokemusten mukaan tukitoimet koulussa toteutuvat epäyhdenvertaisesti, vaihtelevasti ja monin paikoin puutteellisesti etenkin yleisopetuksen luokilla ja opetusryhmissä. Noin 40 % vanhemmista oli tyytymättömiä oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutumiseen ja avun saamiseen koulupäivän aikana. Koulujen henkilöstömitoitus on tiukka, ja vanhemmat toivat esiin esimerkiksi koulunkäynninohjaajien liian vähäisen määrän ja suuren vaihtuvuuden. 43 %:n mielestä opettajilta ja koulunkäynninohjaajilta puuttui osaamista vammaisten lasten ja etenkin neurokirjon lasten oppimisen tukemisesta.

Tuki ei toteutunut oikea-aikaisesti

Vanhemmille jäi suuri vastuu lapselle sopivien tukitoimien järjestymisestä. Noin puolet vanhemmista koki, ettei lapsi ollut saanut tukea oikea-aikaisesti. Osa perheistä oli joutunut käymään vuosikausia kestäneitä taisteluita tukitoimien saamiseksi. Tuki ei käytännössä myöskään aina toteutunut tehtyjen suunnitelmien ja kirjausten mukaisesti. Oppituntien ulkopuolisiin tilanteisiin, kuten välitunneille ja ruokailuihin oli vaikea saada apua ja tukea. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen oli vaikea saada tukea etenkin, jos lapsi oli kognitiivisesti taitava. Yleisopetuksen luokalla tai opetusryhmässä opiskelevien vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten vanhemmat olivat selvästi tyytymättömämpiä lapsen saamaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeen kuin erityisluokalla olevien lasten vanhemmat.

Haasteena meluisat ja ahtaat koulutilat

Vanhemmat kertoivat myös suurista opetusryhmistä, pienryhmäpaikkojen puutteesta sekä meluisista ja lapsilukuun nähden ahtaista koulutiloista, joissa lapsen oli vaikea keskittyä. Meluisat ja lapsilukuun nähden ahtaat tilat, joita käyttää samanaikaisesti useampi opetusryhmä, ovat haasteellisia monille vammaisille ja toimintarajoitteisille lapsille. Yksilölliset järjestelyt ja mukautukset toteutuivat koulussa hyvin vaihtelevasti, ja 37 %:n mielestä ne eivät vastanneet lapsen tarpeita. Lapset eivät aina olleet saaneet koulupäivän aikana tarvitsemiaan apuvälineitä, ja vanhemmat olivat usein joutuneet hankkimaan niitä itse. Kouluhenkilöstöltä puuttui myös osaamista apuvälineiden käytöstä ja niiden käytön ohjaamisesta.

Vanhempien vastausten mukaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja tarpeiden mukaiset mukautukset toteutuivat kaikkein heikoimmin neurokirjon lapsilla. Näiden lasten vanhemmat kertoivat lukuisista ongelmista ja viiveistä, joita lasten tarvitsemien tukitoimien, yksilöllisten järjestelyjen ja kouluympäristön mukautusten saamisessa oli ollut.

Lue lisää koulukyselyn tuloksista

Valtiosihteeri Dan Koivusalon puheenvuoro julkaisutilaisuudessa 11.10.2022

På svenska

Skip to content