Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Avoimen hallinnon viidennen toimintaohjelman luonnos 25.8.2023

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Avoimen hallinnon viidennen toimintaohjelman luonnos 25.8.2023

Vammaisfoorumin lausunto avoimen hallinnon viidennen toimintaohjelman luonnoksesta 

Vammaisfoorumi pitää esitystä pääosin hyvänä. Voisi kuitenkin olla tarpeen lisätä osallistamisen ja avoimuuden aitoutta ja näennäisyyden välttämistä voisi vielä korostaa toimintaohjelmassa. Avoimen hallinnon hyvätkään tavoitteet eivät toteudu, jos ihmisille jää se tunne, että osallistaminen ja avoimuus on ollut näennäistä. Osallistaminen ja avoimuus ovat näennäisiä silloin, kun niillä ei pyritä aidosti vuoropuheluun, toisten kokemusten hyödyntämiseen ja ratkaisuihin, vaan osallistamista ja avoimuutta harjoitetaan itsetarkoituksellisesti. Tällöin osallistamisella voidaan saada aikaan päinvastainen kokemus eli näennäisesti osallistettu kokee kunnioituksen puutetta. On myös tärkeää ottaa huomioon, että osallistaminen tapahtuu koko prosessissa ja kaikissa vaiheissa eikä ainoastaan prosessien loppuvaiheessa. 

Sitoumus 1 koskien kansallisten dialogien hyödyntämistä on erittäin kannatettava. Tulee kuitenkin huolehtia siitä, että niiden kautta muodostunutta tietoa oikeasti hyödynnetään poikkihallinnollisesti.  

On kannatettavaa, että selkokielen osaamista ja käyttöä julkisissa palveluissa edistetään. Huomioon on myös otettava muut kieliryhmät kuten esimerkiksi suomen- ja suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjät. 

Sitoumus 2 on myös erittäin kannatettava erityisesti kansalaisjärjestöjen osallistamista ja virkamiesten tietoisuuden lisäämistä koskien. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia siitä, että kansalaisjärjestöjen monipuolisuus ja toimintaerot tulevat materiaaleissa riittävästi huomioiduiksi. Tällä hetkellä monilla virkahenkilöillä on esimerkiksi riittämätön kuva vammaisjärjestöjen asiantuntijuudesta ja niiden mahdollisuudesta olla virkahenkilöiden apuna kehittämis-, suunnittelu-, toimeenpano- ja seurantatyössä. YK:n vammaisoikeussopimuksen artikla 4.3 (Yleiset velvoitteet) edellyttää kuitenkin vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen osallistamista ja heidän kanssaan käytäviä tiiviitä neuvotteluja kaikessa vammaisia koskevassa lainsäädännön valmistelussa ja poliittisessa päätöksenteossa. European Disability Forumin (EDF), jonka jäsenjärjestö Vammaisfoorumi on, sanoin: ”nothing about us without us eli ei mitään meistä ilman meitä.” 

Sitoumusten 2 ja 3 osalta on huomattava, että tekoälyn osalta on varmistettava yhdenvertaisuus eli esimerkiksi esteettömyys ja saavutettavuus. Yhdenvertaisuuslain 15 § velvoittaa mm. viranomaisia ja palveluntarjoajia tekemään kohtuullisia mukautuksia henkilöille yksittäisissä tilanteissa ja kohtuullisten mukautusten epääminen katsotaan syrjinnäksi. Siten myös eri tekoälyn käyttöön liittyviä tilanteita joudutaan arvioimaan siten, että löydetään sopiva ratkaisu vammaisen ihmisen osallistamiseksi dialogiin. 

Vammaisfoorumi on käytettävissä sidosryhmätahoksi kaikkien toimenpiteiden osalta. Kohdassa 3.2 esitetään, että virkamiesverkostolle luodaan nykyistä tiiviimmät yhteydet kuntien ja hyvinvointialueiden toimijoihin. Ehdotamme, että kohtaan lisätään kuntien ja hyvinvointialueiden lisäksi myös järjestöt. 

Mittariksi Vammaisfoorumi ehdottaa sidosryhmien tyytyväisyyttä avoimen hallinnon edistämisen toimista. Sidosryhmät kuitenkin seuraavat keskeisesti avoimen hallinnon toimia ja saavat tietoonsa myös ruohonjuuritason kokemuksia ihmisiltä. Tällöin heidän kokemustaan toimenpiteiden edistymisestä voidaan pitää validina. Mittarina toimivat kysymykset tulisi toki tarkentaa sidosryhmittäin ja jättää tilaa myös avoimille vastauksille. 

Vammaisfoorumi huomauttaa, että sitoumuksissa ei mainita erikseen yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämistä. Sen tulisi kuitenkin näkyä erikseen ja olla siten ohjaamassa avoimen hallinnon periaatteita ja toimenpiteitä yhtenä läpileikkaavana tavoitteena. Yhdenvertaisuuslaki edellyttääkin erityisesti julkisia toimijoita edistämään yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuden edistämisen yhteydessä on tarpeen erikseen mainita saavutettavassa muodossa olevan materiaalin sekä viittomakielisen ja selkokielisen materiaalin tuottaminen. 

On huomattava, että toimintaohjelmassa voitaisiin mainita vammaisten henkilöiden osallisuus, sillä viime toimintaohjelmakaudella oli mainittu erikseen lasten, nuorten ja ikääntyvien osallisuus. Vammaisten henkilöiden osallisuus on perusteltua mainita, sillä hallitusohjelmassa on erikseen nostettu vammaisten henkilöiden palveluiden kehittäminen ja mm. uusi vammaispalvelulaki. Lisäksi toimenpide tukisi YK:n vammaisoikeussopimuksen toimeenpanoa. 

Skip to content