Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vammaisfoorumi on huolissaan arviointijaksojen käyttämisestä henkilökohtaisen avun tarpeen arvioinnissa 05.06.2024

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Vammaisfoorumi on huolissaan arviointijaksojen käyttämisestä henkilökohtaisen avun tarpeen arvioinnissa 05.06.2024

Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asia: OKV/2184/10/2022

Päiväys: 5.6.2024

Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä.

Vammaisfoorumi on huolissaan arviointijaksojen käyttämisestä henkilökohtaisen avun tarpeen arvioinnissa. Viittaamme Apulaisoikeuskanslerin ratkaisuun asiassa (OKV/2184/10/2022). Ratkaisussa todetaan, että Kynnys ry:n kantelussa esiin tuodussa asiassa on kysymys kotirauhan piiriin ulottuvasta merkittävästä toimenpiteestä, jota ei ole laissa säännelty. Myöskään vuoden 2025 alusta voimaantulevassa uudessa vammaispalvelulaissa tai sosiaalihuoltolain uudistetussa pykälässä ei ole säännöstä arvioinnin järjestämisestä palvelun hakijan kotirauhan piiriin ulottuvalla alueella.

Apulaisoikeuskansleri pyysi ratkaisussaan sosiaali- ja terveysministeriötä esittämään arvionsa sääntelyn yhteensopivuudesta perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kanssa sekä lainsäädäntötoimien tarpeellisuudesta asiassa. STM:n arviointityön tueksi Kynnys ry on kerännyt Vammaisfoorumin vaikuttajaverkostolta tietoja arviointijaksoista ja niihin liittyvistä ongelmista.

Tietojen keruussa on noussut esiin se, että arviointeja on usein suorittanut tehtävään palkattu lähihoitaja tai sosiaaliohjaaja, joka ei ennestään tunne asiakasta. Vaikeavammaisten palvelutarvetta tulisi aina arvioida lait ja palvelujärjestelmän tunteva sosiaalityöntekijä.

Sosiaaliohjaajat ovat arviointijaksojen yhteydessä tehneet päätöksiä, jotka eivät ole lainmukaisia. Päätösteksteistä ovat puuttuneet esimerkiksi perustelut päätökselle, työntekijän allekirjoitus tai muutoksenhakuohjeet. Lähes kaikissa tapauksissa on myös rikottu hallintolain pykälää, jossa velvoitetaan antamaan asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta tilanteessa, jossa hän ei saa hakemaansa palvelua tai jää kokonaan ilman tarvitsemaansa palvelua.

Arviointien aikana on vähennetty henkilökohtaista apua, se on poistettu kokonaan tai asiakkaita on painostettu siirtymään toisenlaiseen palvelun. Asiakkaat ovat pelänneet arvioitsijaa. Avunhakijan toimintakyky on joissain tapauksissa romahtanut ja palvelupäätökset viivästyneet tai hakemusprosessi on laitettu tauolle asiakkaan liiallisen kuormituksen johdosta keskeytyneen arviointijakson vuoksi.

Erityisen räikeissä tapauksissa arviointijaksolla on loukattu henkilön yksityisyydensuojaa seuraamalla häntä esimerkiksi suihkussa tai lääkärin vastaanotolla. Arvioitava henkilö koki kolmen viikon arviointijakson olleen erittäin raskas, hänen yksityisyydensuojaansa loukattiin ja sairautensa oireet pahenivat arvioinnin aikana. Arvion toteutustavan tulisi lähteä liikkeelle avunkäyttäjän omista toiveista ja näkemyksistä.

Vammaisfoorumin saamista vastauksista ilmenee, että konkreettista tietoa siitä, miten asiakkaan suostumus arviointiin on saatu tai arvioinnin todellisesta tarpeesta, ei useinkaan ole saatavilla. Onkin syytä miettiä, miten palvelutarpeen arviointijaksot voidaan toteuttaa kunnioittaen vammaisen henkilön perus- ja ihmisoikeuksia. Tarpeettomat tai ammattitaidottomasti toteutetut arviot vievät kohtuuttomasti ammattilaisten työaikaa ja rasittavat turhaan asiakkaita.

Kokonaisuutena Vammaisfoorumin keräämistä tiedoista voidaan päätellä, etteivät arviointien käytännöt ole yhteismitallisia ja ennakoitavia ja niiden menettelyt eroavat toisistaan laajasti. Henkilökohtaisen avun palvelutarvearvioiden tulisi tapahtua kotioloissa vain asiakkaan nimenomaisesta hakemuksesta. Kotiarviot eivät voi olla osa henkilökohtaisen avun palvelua, koska ns. arvioiva avustaja ei ole avun käyttäjän kontrollissa. Kotiin tuotavan arvioinnin riskit ovat suuret ja altistavat sekä asiakkaan että arvioijan väärinkäytöksille, mikäli henkilön suostumus arvioon on ainoa kriteeri sen toteuttamiselle. Mahdollisilla arviointijaksoilla tulisi olla läsnä asiakkaan valitsema tukihenkilö, jotta tapahtumien kulku voidaan jälkikäteen tarvittaessa varmistaa.

Vammaisjärjestöjen asiantuntemus on käytettävissä palveluiden kehittämisessä ja tulemme mielellämme keskustelemaan kanssanne arviointijaksojen käyttämisestä ja muista tavoista arvioida asiakkaan palvelutarvetta.

Vammaisfoorumi ry

Veera Florica Rajala, puheenjohtaja 

Anni Kyröläinen, pääsihteeri  

p. 045 217 4936 / anni.kyrolainen@vammaisfoorumi.fi

Skip to content