Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto: Työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen 25.5.2022

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto: Työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttaminen 25.5.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1258/2021                        

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luku Palkkatuki ehdotetaan uudistettavaksi kokonaisuudessaan. Seuraavassa pyydetään esittämään pykäläkohtaiset huomiot

1 § Palkkatuki (sis. palkkatuen määritelmän)

Vammaisfoorumi kannattaa ehdotettuja muutoksia.

2 § Palkkatuen yleiset edellytykset

Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan ehdotetut muutokset selkeyttävät palkkatuen myöntämisen ehtoja.

3 § Työnantajaan liittyvät palkkatuen edellytykset

Ei kommentoitavaa.

5 § Palkkatuella katettavat palkkakustannukset

Vammaisfoorumi esittää huolensa siitä, että palkkakustannusten sivukulujen poisjäänti ei välttämättä tuo euromäärällisesti merkittävästi korotusta palkkatukeen. Tämä voi aiheuttaa sen, että palkkatuen uudistamisen tavoitteena ollut palkkatuen käytön lisääntyminen ei toteudu.

6 § Palkkatuen määrä ja kesto

Vammaisfoorumi katsoo, että on hyvä, että palkkatuen myöntämistä yksinkertaistetaan. Palkkatukea selkeyttää se, että tuen määrä ei ole enää riippuvainen työttömyyden kestosta.

Sivukulujen poisjäänti ei välttämättä kuitenkaan tuo euromäärällisesti merkittävää korotusta palkkatukeen, mikä voi aiheuttaa sen, että palkkatuen käyttö ei lisäänny.

7 § Palkkatuki alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen

Vammaisilla henkilöillä on selvitysten perusteella vaikeuksia työllistyä, ja he ovat heikommassa asemassa työmarkkinoilla kuin muut ikäisensä. Ehdotettu muutos palkkatukeen, jolla helpotettaisiin rekrytointikynnyksen ylittämistä, on kannatettava. Ajatus siitä, että palkkatuen saisi alkuun ilman arviointia tuottavuuden alenemisesta vamman tai pitkäaikaissairauden perusteella, edistäisi rekrytointikynnyksen ylittämistä.

Vamman tai sairauden perusteella myönnettävä palkkatuki voisi olla 70 % palkkakustannuksista. Vammaisfoorumi kannattaa ehdotettua palkkatukiprosenttia ja toteaa, että korotusta on odotettu. Tukiprosentin korotuksella voi olla myönteisiä vaikutuksia vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistymiseen. Palkkakustannusten sivukulujen poisjäänti aiheuttaa sen, että euromääräinen korotus palkkatuessa ei ole merkittävä. Tämä voi aiheuttaa sen, että palkkatuen uudistamisen tavoitteena ollut palkkatuen käytön lisääntyminen ei toteudu. Vammaisfoorumi esittääkin, että alentuneesti työkykyisen palkkatukeen kohdennetaan samanlainen palkkakustannusten kerroin korotus kuin 100 %:n palkkatuessa.

Pykälän 3 momentin 2 kohta kohtuullisten mukautusten toteuttamisesta on kannatettava. Vammaisfoorumi katsoo, että kohtuullisten mukautusten maininta laissa edistää kohtuullisten mukautusten toteutumista. Vammaisfoorumi edellyttää kuitenkin, että TE-palvelujen asiantuntijat tukevat työnantajaa kohtuullisten mukautusten toteuttamisessa ja viestivät työolosuhteiden järjestelytuesta työnantajille mainiten sen voivan olla osa mukautuksia ja niiden toteuttamista.

Vammaisfoorumi nostaa esiin vammaisjärjestöjen asiantuntemuksen liittyen pykälän 3 momentin 3 kohtaan. Kun TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat tuottavuuden alentumaa työtehtävässä, heillä on mahdollisuus hyödyntää myös vammaisjärjestöjen asiantuntemusta. Monella vammaisjärjestöllä on asiantuntemusta nimenomaan tiettyihin vammoihin liittyen ja niiden aiheuttamaan mahdolliseen tuottavuuden alenemaan.

8 § 100 prosentin palkkatuki

Vammaisfoorumi kannattaa sitä, että 100 %:n palkkatuki mahdollistuu kaikille yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille.

10 § Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen

Vammaisfoorumi pitää hyvänä sitä, että oppisopimuskoulutukseen voidaan myöntää palkkatuki pykälän 7 ehdoilla. Vammaisfoorumi kuitenkin edellyttää, että tuki jatkuu 70 %:na koko koulutuksen ajan, koska tuottavuuden alenemaa on mahdotonta arvioida kesken koulutuksen 10 kk:n opiskelujen jälkeen.

11 § Tuella palkatun siirtäminen

Ei huomioita.

Huomioita 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuesta (luku 7a, uusi luku)

Ei huomioita.

Huomiot elinkeinotoiminnan käsitteen muutoksiin

Ei huomioita.

Huomiot sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamiseen

Ei huomioita.

Kommentit julkisesta työvoima- ja yrityspalvelulaista annetun lain lukuihin 1, 2, 3, 11, 12, 13 ja 14, 7 luvun 4, 9 ja 12-15 §:iin ehdotettuihin muutoksiin tai esitysluonnoksen liitelakeihin

Ei huomioita.

Yleiset huomiot

Ei muita huomioita.

Skip to content