Vuosisuunnitelma 2022

Toiminta

Vammaisfoorumi ry        
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Vuosisuunnitelma 2022

1.    Vammaisfoorumin tarkoitus

Vammaisfoorumin tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa vammaisjärjestöjen yhteistyön avulla sekä edustaa Suomen vammaisjärjestöjä kansainvälisessä yhteistyössä ja kansallisen vammaispolitiikan muotoilussa. Vammaisfoorumin toiminnan keskeisinä arvoperusteina ovat vammaisten kansalaisten yhdenvertaisuus, oikeudet ja mahdollisuudet, itsenäinen elämä ja osallisuus. Vuoden 2022 keskeisimmät vaikuttamistyön osa-alueet hyväksyttiin Syyskokouksessa 25.11.2021 ja niitä täydennettiin Kevätkokouksessa 17.5.2022.

2.    Yleistavoitteet

Vammaisfoorumi keskittyy lähivuosien vaikuttamistyössään seuraaviin tavoitteisiin ja toimintoihin:

 1. Vammaisten henkilöiden aseman ja oikeuksien turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
 2. YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoon vaikuttaminen aktiivisesti niin, että vammaisten ihmisten osallisuus toteutuu edistäen samalla kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteita.
 3. YK:n vammaissopimuksen toteutumisen seurantamenettelyn kehittäminen ja tiedon kokoaminen rinnakkaisraportointia varten.
 4. Yhteiskunnan esteettömyyden ja saavutettavuuden lisääminen rakennetussa ympäristössä, tiedonsaannissa, joukkoliikenteessä ja palveluissa.
 5. Vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän, arjesta selviytymisen ja asumisen kannalta tärkeiden palvelujen saavutettavuuden ja laadun seuraaminen ja edistäminen.
 6. Vammaisten henkilöiden koulutuksen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen.

3.    Vuoden 2022 vaikuttamissuunnitelma

3.1 Vaikuttaminen kotimaiseen vammaispolitiikkaan

Keskeisimpiä vaikuttamistyön alueita vuonna 2022:

 • YK:n vammaisyleissopimuksen toimeenpano
  • Sopimukseen viitataan annetuissa lausunnoissa
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja hyvinvointialueiden toiminta (sote-uudistus)
  • Alueiden asiat
  • Vammaisosaamiskeskusajatuksen jalkauttaminen hyvinvointialueille
 • Sosiaaliturvan kokonaisuudistus
 • Vammaispalvelulainsäädännön uudistus
 • Korona-ajan vaikutukset ja niiden seuraukset
 • Työelämäosallisuuden edistäminen työryhmissä, lausunnoissa ja Tiekartta-hankkeessa
 • Uuslaitostumisen ennaltaehkäisy ja yksilöllisen asumisen edistäminen
 • Harvinaissairauksien hoidon koordinoinnin seuranta
 • Apuvälineasetuksen uusiintuminen
 • Opaskoiraselvitys
 • Työryhmien aktiivinen toiminta 

Vuonna 2022 teemana on yhteisen oikeuksienvalvonnan vahvistaminen sekä hyvinvointialueiden järjestöjen yhteistyön tukeminen.

Tammikuussa 2022 järjestettävien aluevaalien yhteydessä tehdään vaikuttamistyötä järjestöjen alueellisen yhteistyön tukemiseksi sekä vammaisten henkilöiden aseman ja arjen sujumisen varmistamisen turvaamiseksi. Vammaisfoorumi valmistautuu vuoden 2023 eduskuntavaaleihin kokoamalla jäsenjärjestöjen kanssa keskeisiä vammaispoliittisia teemoja ja viemällä niitä puolueiden tietoon.

Vammaisfoorumi vaikuttaa antamalla lausuntoja ja pitämällä yhteyttä valmistelijoihin ja päättäjiin. Vammaisfoorumin edustajat osallistuvat aktiivisesti keskusteluihin ja käyvät eduskunnassa valiokuntien kuultavana.

YK:n vammaissopimus edellyttää vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen täysimääräistä osallistumista ja osallisuutta kaikessa vammaisia henkilöitä koskevassa päätöksenteossa. Tämä edellyttää ennakollista vaikuttamista.

Vammaisfoorumilla on edustuksia lainsäädäntöä valmistelevissa työryhmissä ja toimeenpanoelimissä, joiden työ vaikuttaa suoraan vammaisten henkilöiden elämään.

Vammaisfoorumi tarjoaa asiantuntemusta erilaisten ohjeistusten ja koulutusten sisältöjen tekemiseen. Vammaisfoorumi pyrkii tarjoamaan koulutusta ja työpajoja, webinaarin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

När svenskan får mer synlighet i verksamheten kan samtidigt det nordiska samarbetet och kontakterna till nordiska samarbetsparter stärkas. För att främja rättigheterna av personer med funktionsnedsättning ur en bredare synvinkel tas också hänsyn till den svenskspråkiga minoritetens behov, detta främst i samarbete med bl.a. SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf.

Vammaisfoorumin sisäiset verkostot ja työryhmät (kuten vaikuttajaverkosto) ovat keskeisessä asemassa vaikuttamistoiminnan käytännön toteuttamisessa. Verkostojen työn kautta kootaan yhteen jäsenjärjestöjen näkemyksiä ja kannanottoja ajankohtaisista asioista ja niiden pohjalta laaditaan lausuntoja ja kannanottoja vaikuttamistyöhön. Verkostojen kautta tiedotetaan jäsenjärjestöille vireillä olevista lainsäädäntöuudistuksista ja muista ajankohtaisista asioista.

Vammaisfoorumi on jäsenenä Vammaisjärjestöjen naisverkostossa. Vammaisfoorumi myös hallinnoi naisverkoston avustusten käyttöä.

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä järjestetään keskustelutilaisuudet ajankohtaisista aiheista.

3.2 Kansainvälinen yhteistyö – eurooppalainen ja pohjoismainen

Vammaisfoorumi tekee yhteistyötä Euroopan Vammaisfoorumin (EDF:n) kanssa. Yhteistyö EDF:n kanssa edellyttää tiivistä asioiden seuraamista.  Vammaisfoorumin edustajat osallistuvat EDF:n yleiskokoukseen. Vammaisfoorumi tukee suomalaisen vammaisliikkeen edustusta EDF:n hallituksessa ja komiteoissa.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder (Rådet). Handikappforum representerar de finländska handikapporganisationerna i Rådet. Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet. Handikappforum är också medlem i Handikapporganisationernas Nordiska Råd (HNR), som är ett forum för handikapporganisationernas samarbetsorgan i de nordiska länderna. Båda samarbetsorganen stöder implementeringen och uppföljningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samtidigt som det fungerar som en samlande kraft för frågor som det är viktigt att ha en gemensam nordisk agenda inom EDF och EU-organ. Nordiskt samarbete stärker Handikappforums svenskspråkiga verksamhet.

3.3 Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus HILMA

Tukikeskuksen tavoitteena on vammaisten maahanmuuttajien kotoutumisen ja itsenäisen selviytymisen edistäminen. Vammaisten maahanmuuttajien tilanteen parantaminen ja palvelujärjestelmän kehittäminen vaativat pitkäjänteistä työskentelyä asiakkaiden tukemiseksi sekä moniammatillisen yhteistyöverkoston ja hyvien käytäntöjen kehittämiseksi. Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus edellyttävät johdonmukaista ja riittävää rahoitusta.

Tukikeskuksessa työskentelee yksi kokoaikainen koordinaattori ja kolme kokoaikaista palveluneuvojaa. Hilmalla on neljä kokemusasiantuntijaa, jotka ovat mukana koulutustoiminnassa. Toiminta on valtakunnallista.

Hilmalle on vuodeksi 2022 asetettu seitsemän tavoitetta:

 1. Lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien ja heidän läheistensä tietoa vammaisten ihmisten palveluista ja oikeuksista Suomessa.
 2. Vahvistaa vammaisten maahanmuuttajien ja heidän läheistensä voimavaroja, jotta he pystyvät entistä paremmin huolehtimaan itsestään ja läheisistään.
 3. Lisätä tietoa vammaisten maahanmuuttajien tarpeista ja erityiskysymyksistä ja täten edistää vammaisten maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskuntaan.
 4. Tukea julkishallinnon, viranomaisten ja kolmannen sektorin palveluntarjoajia, jotta vammaisten ja pitkäaikaissairaiden maahanmuuttajien erityistarpeet huomioidaan paremmin palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Keskinäisen ymmärryksen edistäminen.
 5. Pitää yllä ja edistää positiivista ja rakentavaa keskustelua vammaisten maahanmuuttajien asioista yhteiskunnassa.
 6. Edistää järjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä vammaisia maahanmuuttajia koskevissa asioissa. (Hilma verkosto)
 7. Yhteistyön vahvistaminen julkisen sektorin uusien rakenteiden kanssa

Kevätkokouksessa 17.05.2022 vahvistettiin lisäksi

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilman toiminta ja hankkeet:

 1. Vammaiset maahanmuuttajat mukaan vammaisjärjestöjen valtavirtaiseen toimintaan yhteistyössä Hilman kanssa
 2. Vammaisten henkilöiden huomioiminen kriisitilanteissa
 3. Kotoutumislain uudistuksen seuranta

4.    Vammaisfoorumin voimavarat ja talous

Vammaisfoorumin tulot muodostuvat jäsenmaksuista. Suurimmat menoerät ovat henkilöstömenot ja EDF:n jäsenmaksu. Vuoden 2022 talousarvio on esitetty erillisellä liitteellä.

Vuodeksi 2022 haetaan STEAlta tukikeskus Hilmaa varten kohdennettua avustusta 221 727 euroa. Paikka auki – avustusohjelmasta on saatu 2021–2022 36 000 euroa järjestötyöntekijän palkkaamiseen. Järjestötyöntekijä on palkattu syksyllä 2021 ja hänen työsuhteensa kestää vuoden 2022 syksyyn.