Vammaiset lapset ja nuoret soteuudistuksessa 28.4.2022

Vammaisfoorumi ry

Vammaisten lasten ja nuorten tarpeet tulee huomioida sote-palvelujen järjestämisessä


Tiivistelmä

  • Vammaisfoorumi ehdottaa, että jokaiselle hyvinvointialueelle nimetään vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillinen tiimi, joka toimii sosiaali- ja terveyskeskuksen tai perhekeskuksen puitteissa. 
  • Moniammatillinen, vammaisia lapsia ja nuoria koskeviin asioihin perehtynyt tiimi parantaisi eri tavoin vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten avun ja tuen tarpeen tunnistamista, toimisi jatkohoitoon ja kuntoutukseen ohjauksen tukena sekä koordinoisi lasten ja heidän perheensä saamia palveluita.
  • Vammaisten lasten palveluihin perehtyneen tiimin lisäksi hyvinvointialueille tulisi perustaa vammaisasioiden osaamiskeskuksia, jotka täydentäisivät sote- ja perhekeskuksissa toimivien tiimien osaamista.
  • Vammaisasioiden osaamiskeskukset vastaisivat esimerkiksi vaativasta vammaissosiaalityöstä, harvinaisiin sairauksiin, kuntoutukseen, vaativiin apuvälinepalveluihin sekä vaativiin kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten palveluihin liittyvästä konsultoinnista ja palvelusta. Osaamiskeskus-malli on muokattavissa erilaisiin hyvinvointialueiden sote-rakenteisiin.
  • Sujuvat palvelupolut sekä terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköiden välinen saumaton yhteistyö tekevät mahdolliseksi ongelmien havaitsemisen ajoissa. Näin voidaan ehkäistä ongelmien vaikeutumista sekä kustannusten kasvua.
  • Vaikka osaaminen hallinnollisesti keskitettäisiin osaamiskeskuksiin, tulee palveluiden toteutua lähellä ihmistä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksella on tarkoitus mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Yhtenä keinona on sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason palveluiden yhteensovittaminen ja eri ammattiryhmien välinen saumaton yhteistyö. Yhteensovittamisella ja yhteistyöllä tavoitellaan sujuvia palvelupolkuja sekä mahdollisuutta havaita ongelmat ajoissa ja ehkäistä ongelmien vaikeutumista sekä kustannusten kasvua. Ohessa Vammaisfoorumin ehdotus siitä, miten vammaisten lasten ja nuorten tarpeet voitaisiin paremmin huomioida Sote-uudistuksen toteutuksessa.

Vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut turvattava hyvinvointialueilla

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten näkökulmasta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen kulmakivet, yhteensovittaminen, sujuvat palvelupolut sekä saumaton yhteistyö ammattilaisten kesken, ovat tervetulleita. Nyt kun hyvinvointialueilla jo tehdään päätöksiä vastuista ja palvelurakenteista, on tärkeää, että uudistuksissa huomioidaan se eritysosaaminen, joka näiden kohderyhmien palveluihin liittyy.

Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyskeskuksissa ja perhekeskuksissa tavoitteena on helpottaa peruspalveluihin pääsyä, madaltaa kynnystä saada apua ja tukea sekä mahdollistaa joustava yhteistyö ja konsultointi myös erikoistasolle. Näemme, että tämä avaa uusia mahdollisuuksia vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä palveluihin.

Koordinaatiovastuu sote- ja perhekeskusten moniammatilliselle tiimille

Tiedämme, että vammaisten lasten ja heidän perheidensä palvelujärjestelmä on ollut pirstaleinen ja perheitä kuormittava. Erityisenä huolena on ollut huoltajien vastuu palveluiden koordinoinnista ja yhteensovittamisesta. Esimerkiksi kuntoutuksen kokonaisuudistuksessa tähän on kiinnitetty huomiota ja vaadittu koordinaatiovastuun siirtämistä viranomaisille.

Hyvinvointialueiden sote-keskuksilla tai perhekeskuksilla olisi erinomainen mahdollisuus ottaa tällainen koordinaatiovastuu, sillä hyvinvointialueille siirtyvät myös neuvolatoiminta ja oppilas- ja opiskeluhuolto. Ehdotamme, että jokaiselle hyvinvointialueelle nimetään vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillinen tiimi, joka toimii sosiaali- ja terveyskeskuksen tai perhekeskuksen puitteissa. Tiimi voisi toimia osana vammaisasioiden osaamiskeskuksen jalkautuvaa toimintaa.

Tämä tiimi vastaisi siitä, että tukea tarvitseva lapsi/nuori ja hänen perheensä saa kohdata varhaisessa vaiheessa vammaisten lasten erityiskysymyksiin perehtyneitä ammattilaisia, joiden kanssa asiaa voidaan lähteä viemään yhteisesti ja asiakaslähtöisesti eteenpäin. Tiimin henkilöstöllä tulee olla riittävä osaaminen tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa eri tavoin vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten toimintarajoitteita ja avun tarpeita. Esimerkiksi neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja harvinaissairaat lapset jäävät nykyisessä palvelujärjestelmässä usein väliinputoajiksi. Heidän diagnosointinsa voi viivästyä, jolloin myöskään lapsen tarpeita vastaava kuntoutus ja muut sopivat palvelut eivät pääse alkamaan. Tiimi voi tarvittaessa konsultoida erikoistason ammattilaisia kuten terapeutteja ja esimerkiksi vammaisasioiden osaamiskeskuksia. Tiimi olisi luonteva taho vastaamaan lapsen ja nuoren palveluiden koordinaatiosta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä.

Yhteistyörakenteet luotava Kelan, koulujen ja oppilaitosten kanssa

Koordinaatiotiimin tueksi tulee rakentaa selkeät yhteistyörakenteet sekä Kelaan että kuntien varhaiskasvatuksen ja koulujen suuntaan. Lisäksi tulee varmistaa yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa, jotta vammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan nuoren opiskelua voidaan tukea tarvittavilla palveluilla ja niiden yhteensovittamisella.

Koordinaatiotiimin tulee luoda yhteistyörakenteet myös valtion erityiskouluihin (Valteri-koulut) sekä erityisammattioppilaitoksiin. Näiden oppilaitosten osaamisen hyödyntäminen kaikessa perus- ja toisen asteen opinnoissa olisi ensiarvoisen tärkeää.

Erityisosaamista vammaisasioiden osaamiskeskuksilta

Ehdotetun toimintamallin lisäksi hyvinvointialueille tulisi perustaa vammaisasioiden osaamiskeskuksia, jotka täydentäisivät sote- ja perhekeskuksissa toimivien tiimien osaamista. Osaamiskeskukset vastaisivat esimerkiksi vaativasta vammaissosiaalityöstä, harvinaisiin sairauksiin, kuntoutukseen, vaativiin apuvälinepalveluihin sekä vaativiin kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten palveluihin liittyvästä konsultoinnista ja palvelusta. Näin varmistettaisiin, että alueilla löytyisi riittävästi asiantuntemusta erityispalveluista ja erityistilanteiden yhteensovittamisesta, vaikka varsinainen palveluiden toteutus voitaisiinkin hoitaa sote- ja perhekeskuksissa.

Vammaisasioiden osaamiskeskus edistäisi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integraation toteutumista käytännön tasolla. Vammaisasioiden keskittäminen osaamiskeskuksiin muodostaisi asiantuntevan tahon vammaisten henkilöiden asioissa niin sote-keskuksiin kuin erikoissairaanhoitoon nähden ja helpottaisi kaikkien osapuolten yhteistyötä. Tämä säästäisi kaikkien osapuolten aikaa ja resursseja ja palveluiden koordinointi helpottuisi. Osaamiskeskus-malli on muokattavissa erilaisiin hyvinvointialueiden sote-rakenteisiin.

Vaikka osaaminen hallinnollisesti keskitettäisiin osaamiskeskuksiin, tulee palveluiden toteutua lähellä ihmistä. Lasten ja nuorten palvelutarpeiden tunnistaminen voitaisiin toteuttaa sote- tai perhekeskuksissa, jotka voisivat konsultoida vammaisasioiden osaamiskeskuksia tai ohjata osaamiskeskukseen. Vammaisasioiden osaamiskeskusten avulla osaamista voitaisiin yhdessä kehittää ja luoda paremmat edellytykset tiedonkululle, palveluiden koordinaatiolle sekä moniammatilliselle yhteistyölle sote- ja/tai perhekeskuksissa.

Vammaisasioiden osaamiskeskus, tiivistelmä A4 https://vammaisfoorumi.fi/tiivistelma-vammaisasioiden-osaamiskeskus-13-12-2021/)

Vammaisasioiden osaamiskeskus, lyhennelmä https://vammaisfoorumi.fi/vammaisasioiden-osaamiskeskus-13-12-2021/

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistus, pitkä asiakirja https://vammaisfoorumi.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollon-kokonaisuudistus/