Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kategoria: Lausunnot 2023

Lausunto – Sähköiset ajoneuvot

Lausunto – Sähköiset ajoneuvot

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Määräysluonnos: Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, kevyiden sähköajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä kevyiden automaattisten tavarankuljettimien rakenne ja varusteet Lausuntokierroksella olevassa määräysluonnoksessa esitellään sähköajoneuvoja koskevia sääntöjä. Määräysluonnoksen myötä on tarkoitus luoda uusi sääntely kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, kevyiden sähköajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä kevyiden automaattisten tavarankuljettimien rakenteille ja varusteille. Vammaisfoorumi on tutustunut määräysluonnokseen ja nostaa ohessa esiin…

Lue lisää

Puheenvuoro – YK:n vammaisyleissopimuksen kansallinen VANE:n toimintaohjelman seurantaraportin valmistelu 4.5.2023

Pyörätuolissa istuvia henkilöitä telttakatoksen edessä, jonka päädyissä on sinisiä ja valkoisia ilmapalloja.

Vammaisfoorumin puheenvuoro YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen VANE:n toimintaohjelman seurantaraportin valmisteluun 4.5.2023 Edustaja Henrik Gustafsson, Invalidiliiton juristi Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta kommentoida VANE:n toimintaohjelmaa. Toimintaohjelman läpileikkaavana teemana on aivan oikein osallisuus ja yhdenvertaisuus. Toimintaohjelman työstämisessä osallistettiin vammaisjärjestöjen edustajat hyvin ja neuvoteltiin yhdessä eri ministeriöiden kanssa konkreettisten tavoitteiden ja toimenpiteiden saavuttamiseksi. Vammaisfoorumi katsoo, että VANE:n toimintaa pitäisi edelleen kehittää…

Lue lisää

Arviomuistio sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista 30.3.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Lausunnolla olevassa arviomuistiossa esitellään mikroliikkumisen ja sitä koskevan sääntelyn nykytilaa ja siinä tunnistettuja ongelmia sekä esitetään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja sähköpotkulautailun sääntelemiseksi. Arviomuistion tavoitteena on antaa kattava kuvaus mikroliikkumisen ja sitä koskevan sääntelyn nykytilasta sekä tunnistetuista ongelmista. Tämän lisäksi muistiossa esitetään ratkaisuvaihtoehtoja tunnistettuihin ongelmiin ja arvioidaan vaihtoehtojen vaikutuksia. Muistion lopussa on liikenne- ja viestintäministeriön arvio ratkaisuvaihtoehtojen toteutettavuudesta….

Lue lisää

Lausunto: Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu – työryhmämietintö 15.3.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Lausunto julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä Ehdotusta koskevat yleiset huomiot Voitte tähän lausua yleisesti ehdotettujen säännösten sisällöstä. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 220 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä….

Lue lisää

Lausunto: Raskauden keskeytyslaki ja steriloimislaki 15.3.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Asia nro VN/758/2023 Lausuntopyyntö: Raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muutoksista johtuvista asetusmuutoksista Sosiaali- ja terveysministeriölle Yleiset selontekoa koskevat kommentit Vammaisfoorumi toteaa, että vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumisen merkittävin este on rakenteellinen syrjintä. Estettäessä vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta, rakenteelliseen syrjintää tulee puuttua. Se, kuinka vammaisuudesta puhutaan ja vammaisuutta sanallisestetaan on rakenteellisen tason vaikuttamista. Vammaisfoorumin tarkastelun ytimessä on…

Lue lisää

Lausunto – Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallinen hakumenettely 8.3.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Taustaa Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (834/2021) ei säädetä tällä hetkellä mitään opiskelupaikkojen määrästä. Esityksen mukaan asetukseen lisättäisiin uusi 5 a §, jossa säädettäisiin aloituspaikkojen määrästä. Uuden 5 a §:n mukaan koulutuksen järjestäjä päättäisi aloituspaikkojen määrästä. Koulutuksen järjestäjä ei voisi muuttaa…

Lue lisää

Lausunto: Opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoito 20.2.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta opioidilääkkeillä Asetuksella, jonka luonnoksesta lausuntoja pyydetään, on tarkoitus korvata voimassa oleva sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä (33/2008). Voimassa oleva asetus sisältää vanhettunutta sääntelyä, minkä vuoksi se on päivitettävä. Lisäksi sen antamiseen valtuuttava säädöspohja on osittain muuttunut mielenterveys- ja päihdehuoltolainsäädännön uudistamisessa 1.1.2023…

Lue lisää

Lausunto – Hallintovaliokunta – Pelastuslaki 2.2.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

Vammaisfoorumi ry                            KIRJALLINEN ASIANTUNTIJALAUSUNTOHandikapp forum rfFinnish disability forum                    28.1.2023 EduskuntaHallintovaliokuntahav (at) eduskunta.fi Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta HE 184/2022 vp Aika: Hallintovaliokunnan kokous 2.2.2023 klo 12.15 Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan hallintovaliokuntaa mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen…

Lue lisää

Lausunto – Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta 13.1.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv (at) eduskunta.fi Asia: HE 299/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE   ASIA: Lausunto: HE 299/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta LAUSUNNON ANTAJA Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja…

Lue lisää

Lausunto – Sosiaali- ja terveysvaliokunta – Potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava 12.1.2023

Eduskuntatalo iltavalaistuksessa

EduskuntaSosiaali- ja terveysvaliokuntastv (at) eduskunta.fi Lausuntopyyntö: HE 300/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta / Kirjallinen lausuntopyyntö EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE   ASIA: Lausunto: HE 300/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta LAUSUNNON ANTAJA Vammaisfoorumi ry kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa…

Lue lisää

Skip to content