Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikenteen ja logistiikan tietosääntelyn päivityksestä (data-avaruus osa 1) 13.05.2024

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikenteen ja logistiikan tietosääntelyn päivityksestä (data-avaruus osa 1) 13.05.2024

Vastaanottaja: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asia: VN/27663/2023

Ajankohta: 13.5.2024

Jakeluinfra-asetusta koskevat ehdotukset 154 b § ja 188 a §

Vammaisfoorumi pitää tärkeänä, että lataus ja tankkauspisteistä on saatavilla tietoa. Tämän tiedon tulee olla saavutettavaa ja oikea-aikaista ja sen tulee sisältää tietoa lataus- ja tankkauspaikkojen esteettömyydestä.   

Sähköisiä kuljetustietoja koskeva ehdotus 154 c §

Ei lausuttavaa.

Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden olennaisia tietoja, multimodaaliasetusta ja liityntäpisteitä ja niiden esteettömyystietoa koskeva ehdotus 154 §

Vammaisfoorumi pitää hyvänä, että henkilöliikennettä koskevien liikkumispalveluiden koskevien tietojen sisällön osalta viitattaisiin EU multimodaaliasetukseen, vaikka asetuksen päivitystyö on kesken, eikä lopullisesta sisällöstä ole tietoa. Kannatamme sitä, että tietojen tarkemman sisällön sekä teknisten vaatimusten osalta noudatettaisiin jatkossa multimodaaliasetusta.

Pidämme tärkeänä, että lakiin kirjataan liityntäpisteiden esteettömyyttä koskeva tieto. Vammaisille on olennaisen tärkeää tiedon ajantasaisuus ja luotettavuus. Tiedon tulee olla monipuolista, uusi multimodaaliasetus tukee tätä tavoitetta siihen sisällytettyjen uusien tietolajien ansiosta. Vammaisfoorumi pitää hyvänä, että toimivaltaiselle viranomaiselle asetettaisiin velvollisuus huolehtia tietojen saatavuudesta, siten kuin 154 § 1momentissa tarkoitetaan.

Vammaisfoorumi on tyytyväinen, että esitysluonnoksessa on hyödynnetty matkaketjudemosta saatua tietoa sekä huomioitu esteettömyysvisio ja sen tavoitteet. Vammaisfoorumi edellyttää, että oikeus tiedon saantiin toteutuu kaikkien eri tavoin vammaisten ihmisten osalta, tiedon tulee itsessään olla saavutettavassa muodossa ja tietoa tulee saada myös saavutettavuudesta.

Lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuutta koskevat ehdotukset 155 § ja 157 §

Vammaisfoorumi pitää 155 § 1 momentin velvoitetta tarpeellisena, koska sillä edistetään lipputuotteiden monipuolista käyttöä. Tämä tukee esimerkiksi esteettömän matkaketjun rakentamista. Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan velvoite yleiskäyttöisen teknologian käytöstä ja helposta todennettavuudesta täytyy pitää sisällään vaatimuksen saavutettavuudesta. Ilman saavutettavuutta helppoa todennettavuutta ei voida kaikille ihmiselle mahdollistaa.

Liikenneasioiden rekisteriä ja muuta tietojenluovuttamista koskevat ehdotukset 197 §, 203 a §, 227 §, 228 § ja 231 §

Ei lausuttavaa.

Mahdolliset muut huomiot

Esityksessä on huomioitu YK:n vammaisyleissopimuksen artikla 9 (Esteettömyys ja saavutettavuus). Lisäksi muistutamme artiklasta 20 (Henkilökohtainen liikkuminen).

Vammaisfoorumi ry

Veera Florica Rajala, puheenjohtaja 

Anni Kyröläinen, pääsihteeri  

p. 045 217 4936 / anni.kyrolainen@vammaisfoorumi.fi

Skip to content