Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – VANE:n toimintaohjelmasta ”YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2023-2027” Luonnos 4.6.2024. Julkaistu 20.06.2024

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – VANE:n toimintaohjelmasta ”YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2023-2027” Luonnos 4.6.2024. Julkaistu 20.06.2024

Vastaanottaja: VANE

Ajankohta: 11.6.2024

Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa asiasta.

Yleisenä huomiona haluamme nostaa, että osallisuuden alta puuttuvat vammaiset maahanmuuttajat. Rakennetun ympäristön esteettömyyttä todetaan edistettävän, ja siitä annetaan tietoa, mutta Vammaisfoorumi kysyy, missä on vahvempi ote esimerkiksi rakennetun ympäristön esteettömyyden edistämiseksi ja Ympäristöministeriön julkaiseman raportin ehdottamien toimien edistämiseksi. Vammaisfoorumi huomauttaa myös, että kuntoutuksen osalta luotetaan turhan paljon apuvälineoppaan päivitykseen. Toivoisimme kirjausta siitä, että avataan terveydenhuoltolaki ja apuvälineasetusta uudistetaan. Tämän lisäksi nostamme esille sen, että korkeakoulutus puuttuu ohjelmasta kokonaan. Lisäksi huomasimme, että vammaisjärjestöjen osallisuus puuttuu suurimmassa osassa tavoitteita ja toimenpiteitä.

Tavoitekohtaiset huomiot

Tavoite 6: Yhdenvertaisuuslainsäädännön osittaisuudistusta arvioidaan eduskunnan lausuman mukaisesti.

Yhdenvertaisuuden edistämisen tavoitteessa 6 voisi olla vielä kunnianhimoisempi tavoite. Rajaus työelämämandaatin arviointiin voitaisiin laajentaa koskemaan myös toimenpiteitä arvion pohjalta. Tulisi myös selvittää miten esteettömyyden edistäminen saataisiin osaksi yhdenvertaisuuslainsäädäntöä.

Tavoite 8: Asetetaan hyvän keskustelukulttuurin koordinaatioverkosto, jossa otetaan huomioon vammaisiin liittyvä puhe.

On erikoista, että koordinaatioverkoston vastuutahona on muita kuin viranomaistahoja. Toki itse verkostoon voi valikoitua muitakin ja toivottavaa olisikin Vammaisfoorumin mukaan mahdollisimman laaja ja puhekulttuurin muutosta edustava verkosto.

Tavoitteet 9 ja 10: Turvakodit

Tavoite: Lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokevat vammaiset henkilöt saavat apua turvakotipalveluista.

Tavoite hyvin kannatettava, mutta turvakotien esteettömyyttä koskevaa lainsäädäntöä tulee myös uudistaa.

IMO:

Tavoite: Edistetään vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta.

Vammaisfoorumi näkee, että osittaisuudistus ei ole riittävä, vaan koko uudistuspaketti tulee saada maaliin. Uudistusta on tehty jo nyt aivan liian kauan.

Tavoite: Kehitetään ja vahvistetaan vammaisuuteen liittyvää tietopohjaa.

Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan yhden keskustelutilaisuuden sijaan tietopohjan lisäämiseksi tarvitaan pitkäkestoisempaa, systemaattisempaa sekä eri toimijoita sitouttavampaa kehittämistä. Vammaisuuteen liittyvistä hyvinvoinnin osa-alueista muodostuu nykyisellään erittäin puutteellisesti tietoa. Tämän takia vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin todellisuus on nykyisellään myös eri toimijoiden helpompi ohittaa.

Esteettömyys

Tavoite: Luodaan edellytyksiä liittää esteettömyys osaksi eri tietojärjestelmähankkeita ja loogisia tietomalleja.

Toimenpiteet:

16.                Toteutetaan looginen tietomalli esteettömyysasetuksen tietokomponenteista ja tarjotaan sen osana semanttisesti yhteentoimivaa ja harmonisoitua käsitteistöä.

Toimenpiteet tavoitteessa 16 jäävät epäselviksi tai ovat vaikeasti ilmaistu.

Tavoite: Edistetään kaikille sopivaa suunnittelua ja rakennuskannan sekä lähiympäristön esteettömyyttä uudis- ja korjausrakentamisessa sekä osana suunnitelmallista kiinteistönpitoa informaatio-ohjauksella ja kehittämistoiminnalla. Tuetaan rakennusvalvontojen toimintaa niiden vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi informaatio-ohjauksella.

Tavoitteet toimenpiteiden 18. ja 19 osalta ovat erittäin kannatettavia. Kuitenkin toimenpiteet ovat liian vähäisiä edistysaskelia tuovia näkemyksemme mukaan. Erityisesti 19. toimenpide on riittämätön. Tarvittaisiin erittäin kipeästi valtiosääntöoikeudellinen tarkastelu koskien esteettömyyttä. Vastuutahona olisi sen yhteydessä OM.

Turvallisuus ja vaaratilanteet

Vammaisjärjestöt on unohdettu valmistelutyöstä. Järjestöjen asiantuntemus on kokonaisuudessa keskeistä, sillä yksittäisillä vammaisilla henkilöillä ei voida olettaa olevan sellaista asiantuntijuutta, joka palvelisi tarkoitusta. Järjestöillä on tähän liittyen vammaisspesifiä kokonaisvaltaista osaamista. Toimenpiteissä pitäisi lisäksi mainita valmiuslain uudistus ja digiturvallisuuteen liittyvät ongelmat.

Tavoite: Viranomaiset huomioivat vammaisten erityistarpeet häiriötilanteissa.

Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan, toimenpiteen osalta tulisi harkita SM:n mukaan ottamista keskeisenä tahona pelastautumiseen liittyvien asioiden osalta.

Tavoite: Uuden vammaispalvelulain toimeenpanossa edistetään palvelujen monipuolista käyttöönottoa ja uusien toimintamallien kehittymistä.

Vammaisjärjestöjen osallistaminen olisi ensiarvoista todelliseen tilannekuvaan pohjaavan kehittämisen tueksi sekä toimivien toimintamallien edistämiseksi.

Tavoite: Edistetään vammaisten ihmisten yksilöllisen asumisen toteutumista. Ohjataan valtion tukemaa asuntotuotantoa vammaisten asumisessa yksilölliseen ja monimuotoiseen suuntaan.

Itsenäisen asumisen kontekstissa olisi keskeistä ottaa mukaan myös STM, sillä sosiaalipalveluilla voidaan tuottaa uusia itsenäisen elämän ratkaisuja, erityisesti uuden vammaispalvelulain myötä. Eli kyse ei ole pelkästään asuntokannasta, vaan myös uudenlaisten asumis- ja tukimuotojen löytymisellä (ml. henkilökohtainen apu, tukihenkilöt, monipuoliset yksilö- ja pienyhteisasumisen muodot).

Liikkuminen

Tästä puuttuu toimenpiteenä liikenteen esteettömyysvision 2035 edistäminen.

Kuntoutus

Tavoite: Kehitetään ja sujuvoitetaan vammaisetuuksien toimeenpanoa)

Toimenpide: Hyödynnetään enenevästi automatiikkaa asiakkaiden etuus- ja palvelutarpeiden tunnistamisessa.

Tässä kokonaisuudessa tulisi ottaa vammaisjärjestöt mukaan, sillä tekoälyn/AI:n tuominen kontekstiin muodostaa myös riskejä.

Kansainvälinen toiminta

Tavoite: Suomi jatkaa vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämistä EU:n, YK:n, Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja muiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Toimintaohjelmaan tulisi saada vahvemmin Suomen tavoitetila vahvistaa EU:ssa myös rakenteellisesti vammaisoikeuksia eli esim. komission yhteyteen vammaisoikeuksien valiokunnan perustaminen olisi tähän oivallinen ratkaisu.

Vammaisfoorumi ry

Veera Florica Rajala, puheenjohtaja 

Anni Kyröläinen, pääsihteeri

p. 045 217 4936

anni.kyrolainen@vammaisfoorumi.fi

Skip to content