Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Sosiaali- ja terveysalaan liittyvien tutkintojen rakenneuudistamisesta 31.01.2024

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Sosiaali- ja terveysalaan liittyvien tutkintojen rakenneuudistamisesta 31.01.2024

Lausunto 31.01.2024   Asia:  OPH-6173-2023

Puollan sosiaali- ja terveysalaan liittyvien ammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottamista. Tällöin nykyisten kolmen ammattitutkintojen osaaminen kuvataan Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnossa.

Vastustan

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 220 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä.

Lausuntopyynnössä annettujen tietojen perusteella ehdotettuun rakenneuudistamiseen on haastavaa ottaa kantaa sekä ammattitutkintojen että erikoisammattitutkintojen osalta. Hankkeen tavoitteista tarvittaisiin kattavampaa perusteita, tietoa ja vaikutusten arviointia. Esityksestä puuttuu tarkempi tieto siitä, mitä uudistuksella tavoitellaan ja mihin nämä tavoitteet perustuvat.

Alustavan arviomme mukaan rakenneuudistaminen sisältää riskejä vammaispalvelujen toteuttamisessa tarvittavan erityisosaamisen katoamiseen, kun osaamisalat katoaisivat laajempien tutkintonimikkeiden alle. Tutkintoihin hakeudutaan perusosaamisen syventämiseksi. Esimerkiksi nykyinen vammaisalan ammattitutkinto sisältää henkilökohtaisen avun ja kehitysvamma-alan erilliset osaamisalat sekä kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto vastaavasti erilliset osaamisalat autismikirjon, näkövammaisten ja työvalmennuksen asiakkaiden kanssa toimimiseen tarvittavaan osaamiseen, joihin liittyvässä työssä tarvittava osaaminen ja työmenetelmät ovat hyvin erilaisia. Toinen esimerkki on näkövammaisten erikoisammattitutkinto, jossa näönkäytön, liikkumistaidon ja tiedohallinnan sisällöt ovat hyvin  laajoja ja hyvin spesifiä käytännön tieto-taitoa vaativia osaamisalueita. Näiden sisällyttäminen suurempaan opintokokonaisuuteen tuo väistämättä sen riskin, että opetuksen sisältö muuttuu ja oppimisen vaatimukset heikkenevät. Tästä taas voi olla seurauksena erityisosaamisen väheneminen ja sen heijastuminen käytännön työhön ja asiakkaiden elämään mm. ihmisten toimintakyvyn ja itsenäisyyden heikentymisenä, ja koko yhteiskunnassa kustannusten nousuna. Mikäli näkövammainen ei saa ammattitaitoista ohjausta arjen asioissa, kuten liikkumistaidossa tai tiedonhallinnassa,  joutuu hän helposti kalliimpien ja raskaampien palveluiden piiriin.

Vammaisalan opinnoissa korostuu itsemääräämisoikeuden ja vammaispalvelujen ihmisoikeusperustan ymmärtäminen. Muissa mahdollisen sosiaali- ja terveysalan tutkinnon osissa painottuvat enemmän hoito ja ohjaava työote. Riskinä voi olla, että osana laajempaa tutkintorakennetta vammaistyön lähtökohdat jäävät vähemmälle huomiolle.

Huolena on, että rakenneuudistamisen myötä näihin liittyvien tutkintojen ja osaamisalojen tunnettavuus heikkenee, eivätkä opintoihin hakeutuvat ja työnantajat enää tunnista koulutusta, joka vastaa asiakasryhmäkohtaisiin erityisosaamistarpeisiin. Tämä voi heikentää tutkintoihin hakeutumista.

Jos rakenneuudistusta ehdotetaan toteutettavaksi, olisi tärkeä selvittää uudistuksen vaikutukset sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävien ihmisten näkökulmasta tarvittavaan osaamiseen sekä opintoihin hakeutuvien ja työnantajien tarpeisiin. Hankkeesta kaivataan lisää taustatietoa ja lisäksi tarvitaan vuoropuhelua alan toimijoiden ja vammaisjärjestöjen kanssa.

Puollan sosiaali- ja terveysalaan liittyvien erikoisammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottamista. Tällöin nykyisten neljän erikoisammattitutkintojen osaaminen kuvataan Sosiaali- ja terveysalan erikoisammattitutkinnossa.

Vastustan

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Ks. edellinen lausuntokohta.

Kyröläinen Anni Vammaisfoorumi ry

Skip to content