Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Rautatieasemien esteettömyyspalvelu 21.6.2023

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Rautatieasemien esteettömyyspalvelu 21.6.2023

Luonnos hallituksen esitykseksi: laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (rautatieasemien esteettömyyspalvelu ja tieliikenteen toimivaltaiset viranomaiset)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7644/2023

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=2b203a14-5dca-465e-8649-88fc699083c0

Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 220 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä.

Vammaisfoorumi kannattaa esitysluonnoksen ehdotusta uuden 154 a §:n (Rautatieasemien esteettömyystietopalvelu) lisäämisestä liikenteen palveluista annettuun lakiin. Pidämme tarkoituksenmukaisena, että Liikenne- ja viestintävirasto asetetaan tahoksi, joka on vastuussa esteettömyystiedon keräämisestä, ylläpidosta, tiedonvaihdosta (tietopalvelu) sekä tietojen toimittamisesta Euroopan rautatieviraston ERSAD-tietokantaan.

Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan esitysluonnoksen mukaisella kansallisella tietokannalla voidaan lisätä saatavilla olevan esteettömyystiedon määrää, joka puolestaan edistäisi vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää julkisia liikennevälineitä ja myös yhdenvertaisuutta.

Vammaisfoorumi pitää tärkeänä tavoitetta, jonka mukaan esteettömyystietopalveluun sisällytettyjä tietoja voitaisiin hyödyntää kansallisesti multimodaalisten esteettömien matkaketjujen suunnittelussa. Tämä osaltaan tukisi ja edistäisi esteettömien matkaketjujen toteutumista. Erityisen kannatettavaa on myös, että tiedot voitaisiin viedä avoimien rajapintojen kautta toimijoiden ja käyttäjien saataville. Esteettömyyttä (mukaan lukien esteellisyyttä) koskevalla tiedolla on vammaisille liikennepalvelujen käyttäjille olennainen merkitys. Tiedon saatavilla olo edellyttää kuitenkin myös tiedonsaannin esteettömyyttä. Tiedonsaannin esteettömyydessä tulee huolehtia siitä, että tieto on saavutettavaa aistivammaisille henkilöille ja että tieto on saatavissa myös selkokielisenä.

Pidämme hyvänä, että ehdotuksen mukaiseen tietopalveluun voitaisiin jatkossa sisällyttää asemia koskevia muitakin tietoja kuin vain ERSAD-esteettömyystietoja. Tällainen muu tieto voi olla hyödyllistä myös vammaisten henkilöiden kannalta ja se voi toimia ”välillisenä esteettömyystietona”.

Skip to content