Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallinen hakumenettely 8.3.2023

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallinen hakumenettely 8.3.2023

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Taustaa

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (834/2021) ei säädetä tällä hetkellä mitään opiskelupaikkojen määrästä. Esityksen mukaan asetukseen lisättäisiin uusi 5 a §, jossa säädettäisiin aloituspaikkojen määrästä.

Uuden 5 a §:n mukaan koulutuksen järjestäjä päättäisi aloituspaikkojen määrästä. Koulutuksen järjestäjä ei voisi muuttaa ilmoittamiensa aloituspaikkojen määrää hakuajan päättymisen jälkeen. Koulutuksen järjestäjä voisi kuitenkin tarvittaessa lisätä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 7 §:ssä tarkoitetun koulutuksen aloituspaikkojen määrää hakuajan päättymisen jälkeen varasijojen voimassaoloaikana, minkä avulla turvattaisiin oppivelvollisten pääsy koulutukseen.

Esityksen tavoitteena on vahvistaa opiskelemaan hakevien oikeusturvaa. 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 7 §:ssä säädetään työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta (TELMA-koulutus). TELMA-koulutus antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta.

Esityksen tavoitteena on parantaa TELMA-koulutukseen hakevien oppivelvollisten yhdenvertaista asemaa.  Heille TELMA-koulutus on usein ainoa vaihtoehto, ja heille tulee viimesijaisesti osoittaa opiskelupaikka TELMA-koulutuksessa oppivelvollisuuslain (1214/2020) nojalla. Tavoitteena on myös parantaa TELMA-koulutuksen aloituspaikkojen saatavuutta.

Vammaisfoorumin lausunto

Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua Valtioneuvoston asetuksesta perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 220 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. Vammaisfoorumi ottaa lakiehdotuksiin kantaa perus- ja ihmisoikeuksien, erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 27/2016) kansallisen toimeenpanon, näkökulmasta.

Vaativan erityisen tuen opiskelupaikkojen riittävyydessä on ollut ongelmia. Vammaisfoorumi pitää myönteisenä TELMA-koulutukseen hakevien oppivelvollisten yhdenvertaisen aseman edistämistä.

TELMA-koulutukseen hakeutuville kyseinen koulutus on usein ainoa vaihtoehto, joten opiskelupaikkojen riittävän määrän varmistaminen on välttämätöntä.

On perusteltua arvioida, että oppivelvollisuuden laajentumisen myötä vaativaa erityistä tukea tarjoaviin oppilaitoksiin ja opintolinjoille tulee edelleen kohdistumaan hakijapainetta. Tärkeää on, että koulutuksen järjestäjät pystyvät tosiasiassa vastaamaan tähän hakijapaineeseen.

Skip to content