Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lausunto – Opetushallituksen luonnokseen määräyksestä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa 08.05.2024

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Lausunto – Opetushallituksen luonnokseen määräyksestä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa 08.05.2024

Vastaanottaja: Opetushallitus

Asia: VN/9102/2023

Ajankohta: 7.5.2024

Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa asiasta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota määräyksen selkeyden ja ymmärrettävyyden osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • johdantoteksti auttaa hahmottamaan käsiteltävää asiaa
  • johdantoteksti on kattava
  • tutkintokohtaiset tekstit ovat selkeästi löydettävissä
  • termistö on selkeää, ymmärrettävää ja alalla yleisesti käytössä olevaa
  • käsitteet ovat ajantasaisia

Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan yhdenvertaisuuslain määräykset ja esimerkiksi kohtuullisten mukautusten toteuttamisen velvoittavuus tulisi näkyä selkeästi johdannossa. YK:n vammaissopimuksen koulutusta koskevan artikla 24 mukaan koulutuksen järjestäjän tulee tehdä vammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa kohtuulliset mukautukset.

Vammaisfoorumi pitää tutkintokohtaisia rajoituksia tässä laajuudessa ja yleisyydessä yhdenvertaisuuden toteutumisen vastaisina, vaarallisina ja syrjivinä. Ne mahdollistavat opiskeluoikeuden epäämisen pelkän vammaisuuden perusteella selvittämättä, miten kohtuulliset mukautukset, apuvälineet ja erilaiset tuen muodot voisivat mahdollistaa opiskelun. Määräykset tulevat vaikuttamaan kielteisesti myös vammaisten nuorten opiskelemaan hakeutumiseen.             

Terveydentilavaatimukset tässä laajuudessa ovat kohtuuttomat eivätkä ne ole välttämättömiä potilas- ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi. Vammaisilla ihmisillä on oikeus opiskella ja terveydentilavaatimukset tällaisenaan tulevat estämään vammaisten ihmisten tämän oikeuden toteutumista merkittävästi.

Vammaisfoorumi vaatii, että opiskelijavalinnassa vammaisen ja pitkäaikaissairaan opiskelijan osalta todella otetaan huomioon ammatteihin ja työhön liittyvät moninaiset tehtävät. Vaikka vammaisuuden vuoksi kaikki tutkinnon työtehtävät eivät olisi mahdollisia, on tarkasteltava kokonaisuutta ja seikkoja, jotka mahdollistavat opiskelun, tutkinnon suorittamisen ja työllistymisen. Tilanteet, joissa vammaista opiskelijaksi hakeutuvaa ei oteta koulutukseen, koska hän ei vammaisuuden vuoksi voi toimia kaikissa alan työtehtävissä, eivät ole hyväksyttäviä.

Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkintokohtaisten terveydentila- tai toimintakykyvaatimusten osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • termistö on selkeää, ymmärrettävää ja toimialalla yleisesti käytössä olevaa
  • tutkintokohtaisten terveydentila- tai toimintakykyvaatimusten listaus on kattava
  • mahdollisesti tarvittavat lisäykset tai muutokset terveydentila- tai toimintakyky vaatimuksiin
  • tekstit ovat yksiselitteisiä

Vammaisfoorumin mielestä tekstit eivät ole yksiselitteisiä eivätkä ymmärrettäviä. Tekstit jättävät liian paljon sijaa tulkinnalle.

Vammaisfoorumi on huolissaan esimerkiksi siitä, että toimintakyky kommunikoinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta voi vaihdella hyvin paljon esim. autismikirjon ihmisillä ja se pitäisi arvioida yksilöllisesti. Linjaus tällaisena on Vammaisfoorumin mukaan syrjintää. Toimintakykyä tulisi aina arvioida yksilöllisesti ja tilanteessa, jossa arvioitavalla henkilöllä on käytössään hänen tarvitsemansa apuvälineet, tuen muodot ja muut yhdenvertaisuuslain kohtuulliset mukautukset.   

Erityisesti terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja vammaisalalla voi olla hyötyä siitä, että opiskelijalla on vammaisuuden osaamista ja omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa ymmärrystä vammaisuudesta. Vammaisia henkilöitä työskentelee tälläkin hetkellä terveys- ja hyvinvointialoilla moninaisissa tehtävissä. Terveydentilavaatimukset tässä muodossa tulisivat estämään suurelta joukolta vammaisia henkilöä mahdollisuuden opiskella ja tehdä työtä. Lisäksi ne vaikuttaisivat jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kaventumiseen.

Vammaisfoorumi on erittäin huolissaan siitä, että määräyksiin on tullut uutena oppilaaksi ottamisen esteenä ”kommunikointia ja sosiaalista vuorovaikutusta vaikeuttava toimintakyvyn häiriö” peräti 22:een tutkintoon. Vammaisfoorumi vaatii, että kommunikointia ja sosiaalista vuorovaikutusta vaikeuttava toimintakyvyn häiriö poistetaan terveydentilavaatimuksista syrjivänä. Määräyksessä ehdotettu laaja ja kategorinen muotoilu ei ole perusteltu, koska toimintakyky ilmenee aina hyvin yksilöllisesti ja se pitää myös arvioida yksilöllisesti suhteessa työtehtäviin. Lainsäädäntö ei tue rajausta, joka estäisi tiettyjen vammaryhmien pääsyn jatkossa tiettyihin koulutuksiin.

Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan terveydentilavaatimukset ovat ristiriidassa hallituksen osatyökykyisten työllistymiseen liittyvien tavoitteiden kanssa. Vammaisten ja osatyökykyisten mahdollisuudet työllistyä heikkenevät, mikäli terveydentilavaatimuksista tehdään niin rajoittavat, että ne käytännössä sulkevat monet vammaiset opintojen ulkopuolelle ennen kuin heidän mahdollisuuttaan toimia työelämässä on edes arvioitu.

Vammaisfoorumin mielestä ilmaus “sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä” jättää epäselväksi, millaisia apuvälineitä tällä tarkoitetaan opiskelu- ja työympäristöissä. Vammaisfoorumi huomauttaa, että apuvälineet ovat yhdenvertaisuuslain mukainen kohtuullinen mukautus.

Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan ohjeessa tulisi tehdä selvä ero siinä, käytetäänkö ilmaisua kommunikaatio tai kommunikointi. Nyt epäselväksi jää, mitä näillä kahdella vuorovaikutukseen liittyvällä käsitteellä tarkoitetaan. Lisäksi epäselväksi jää, miksi puhutaan viittomisesta eikä viittomakielen käytöstä. 

Muut huomiot määräykseen Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Vammaisjärjestöjen kokemusten mukaan vammaisia henkilöitä poissuljetaan opinnoista jatkuvasti SORA-säädöksiin vedoten. Usein vaikuttaa siltä, että oppilaitoksessa ei ymmärretä yhdenvertaisuuslain velvoitetta kohtuullisista mukautuksista. Tämän vuoksi asiaa tulisi painottaa Opetushallituksen terveydentilavaatimuksia koskevassa ohjeistuksessa. SORA-säädöksistä tarvitaan koulutusta ja tarkempaa ohjeistusta kentälle, etenkin nyt kun lainsäädäntö uudistuu. Koulutuksella ja ohjauksella tulee varmistaa lain yhdenmukainen tulkinta ja sitä kautta opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Vammaisfoorumi vaatii, että oppilaitokset ja opetushallitus terveydentilavaatimuksista tiedottaessaan myös mainitsevat kohtuullisten mukautusten velvoittavuuden.

Vammaisfoorumi haluaa myös muistuttaa, että SORA -säännökset on säädetty ennen YK:n vammaissopimuksen voimaan tuloa, eivätkä ne vastaa sopimuksen sisältöä.

Vammaisfoorumi ry

Veera Florica Rajala, puheenjohtaja 

Anni Kyröläinen, pääsihteeri  

p. 045 217 4936 / anni.kyrolainen@vammaisfoorumi.fi

Skip to content