Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta 2021. Ennakkoäänestys kestää kaksi viikkoa 26.5. – 8.6.2021. Kotiäänestyksen tarpeesta pitää ilmoittaa viimeistään 1.6.2021 klo 16.00 mennessä.

Yleisinfoa

Yhdenvertaiset vaalit taattava

Vammaisfoorumi muistuttaa, että vaalitoimituksen on kaikissa tilanteissa oltava esteetön ja saavutettava. Tämä koskee niin kotiäänestystä, ennakkoäänestystä kuin varsinaisen vaalipäivän äänestystapahtumaakin. Jokaisella on oltava yhdenvertainen oikeus ja mahdollisuus äänestää niin, että vaalisalaisuus säilyy.

Perustuslakimme mukaan valta kuuluu kansalle ja siinä taataan vaali- ja osallistumisoikeudet. Perusoikeuksista ensimmäinen on kuitenkin yhdenvertaisuus, jonka mukaan ketään ei saa asettaa huonompaan asemaan esimerkiksi terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Myös vaikeina aikoina on yhdenvertaisuudesta pidettävä kiinni ja tosiasiallinen äänioikeus vaaleissa taattava.

Koronapandemian vuoksi moni vammainen ihminen on välttänyt kontakteja jo yli vuoden ajan tartuntariskien minimoimiseksi. Uskaltavatko vammaiset ihmiset lähteä käyttämään äänioikeuttaan? Samassa tilanteessa on moni muu riskiryhmään kuuluva. Jos äänestysprosentti jää kovin alhaiseksi, jää kunnanvaltuustojen mandaatti heikoksi. Tämä ei ole demokratian kannalta optimaalinen tilanne. Kotiäänestysmahdollisuus on tärkeä elementti demokratian toteutumisessa. Kaikki siihen oikeutetut eivät kuitenkaan mahdollisuutta käytä tai edes tiedä tästä vaihtoehdosta. Vielä on aikaa lisätä tiedottamista, jotta mahdollisimman moni voisi äänestää kotona. Kotiäänestyksen toteuttamiseen onkin kunnissa varattava riittävästi resursseja, jotta kaikki siihen oikeutetut voivat kotonaan äänestää.

Tietoa kuntavaaleista ja niihin liittyvistä järjestelyistä on oikeusministeriön sivuilla: https://vaalit.fi/kuntavaalit

Tästä linkistä lisätietoa esteettömän äänestyspaikan vaatimuksista:

Suomeksi: https://www.invalidiliitto.fi/aanestyspaikkojen-esteettomyyden-tarkistuslista

På svenska: https://www.invalidiliitto.fi/checklista-rostningsstallenas-tillganglighet).

Tukiviesti (1/2019). Kenellä on oikeus äänestää ja olla ehdolla vaaleissa: https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit/lakimies-vastaa/kenella-on-oikeus-aanestaa-ja-olla-ehdolla-vaaleissa/

Kuntavaaleista on olemassa tietoa myös eri kielillä: https://vaalit.fi/tietoa-kuntavaaleista-eri-kielilla1

Youtube-linkkejä, joissa kerrotaan demokratiasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta eri kielillä:

arabiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=QIh_smVtPcY&list=PLOsNIo1WyAXNQbGxn8S339DMF4U9IWWnV&index=3

viroksi: https://www.youtube.com/watch?v=igx7H-NCoOM

soraniksi: https://www.youtube.com/watch?v=B9eEwRRyo1A

dariksi: https://www.youtube.com/watch?v=B2OPnQbiaSk

somaliksi: https://www.youtube.com/watch?v=Zd5UJV7o7oI

venäjäksi: https://www.youtube.com/watch?v=NNQm7W_8asc

englanniksi: https://www.youtube.com/watch?v=TuDKvOd3zJ0

Vammaisfoorumin jäsenjärjestöjen vaaliteesit

Epilepsialiitto

Epilepsialiitto on huolissaan sosiaali- ja terveyspalvelujen muutosten vaikutuksista kuntalaisten elämään. Kuntavaaleissa haluamme muistuttaa, että pitkäaikaissairauksien hyväksi havaitut kansalliset hoitopolut tulee turvata myös tulevaisuudessa. Kaikilla on oltava asuinpaikasta riippumatta yhdenvertainen oikeus päästä tarvittaessa erityisosaamisen piiriin ja saada arjessa tarvittavia palveluja.

Lisää vaalitavoitteista: https://www.epilepsia.fi/epilepsialiitto/vaikuttaminen-ja-yhteistyo/kansallinen-vaikuttaminen/vaalivaikuttaminen/

FDUV

En kommun för alla – FDUV:s valteser inför kommunalvalet 2021

FDUV:s valteser understryker kommunens ansvar för alla dess invånare.

 1. En kommun anpassad för alla
 2. En skola för alla
 3. Fritidsverksamhet för alla
 4. Arbete för alla

Läs mera här: https://www.fduv.fi/sv/paverkan/kommunalval/

Invalidiliitto

Invalidiliitto kiinnittää kuntavaalikeskustelussa huomiota vammaisten ihmisten palveluihin. Jokaisella on oikeus esteettömiin ja saavutettaviin lähipalveluihin. Yhdenvertaisuus ja osallisuus on huomioitava kaikessa kunnan päätöksenteossa. Erityisesti vammaisten ja muiden toimintaesteisten kuntalaisten kannalta on tärkeää, että tarvittavat palvelut ovat yksilöllisiä, lähellä ja saavutettavissa. Ajoissa saatavat palvelut ennaltaehkäisevät ongelmia ja pienentävät kustannuksia. Vaalivaikuttamisessa Invalidiliitto on nostanut esiin vahvasti myös vammaisten ihmisten ehdokkuuden – kunnallisten luottamustehtävien tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien tavoiteltavissa. Aito osallisuus niin kunnallisessa päätöksenteossa kuin muutenkin voi toteutua, jos ympäristö on esteetön ja tarvittavat palvelut (esim. apuvälineet, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu) saatavilla oikea-aikaisesti.

Lisää vaalitavoitteista: https://www.invalidiliitto.fi/kuntavaalit-2021-invalidiliiton-tavoitteet

Kehitysvammaisten Tukiliitto

 1. Meidän kaikkien kunta turvaa palvelut
 2. Meidän kaikkien kunta ei tee lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä
 3. Meidän kaikkien kunta mahdollistaa jokaisen osallistumisen

Lisää vaalitavoitteista: https://www.tukiliitto.fi/toiminta/tukiliitto-vaikuttaa/kuntavaalit-2021/

Kehitysvammaliitto

 1. Palveluiden saatavuudesta ja laadusta ei tingitä
 2. Vammaisten lasten oikeus tavalliseen lapsuuteen turvattava
 3. Koulusta valmiudet elämään kaikille lapsille ja nuorille – erityispedagoginen osaaminen turvattava
 4. Yhdenvertaista asumista kehitysvammaisille ihmisille – ei isoja ryhmäkoteja kauas palveluista
 5. Palkkatyö tavoitteeksi myös kehitysvammaisille ihmisille – työhönvalmennusta jokaiseen kuntaan
 6. Selkokieli käyttöön jokaisessa Suomen kunnassa
 7. Järjestöt voimavara kunnalle. Järjestöjen toimintamahdollisuudet turvattava

Lisää vaalitavoitteista: https://www.kehitysvammaliitto.fi/liitto/vaalitavoitteet/

Kuuloliitto

 1. Kuulovammaiset vaikuttamaan kunnissa
 2. Tukea kuuloyhdistysten toimintaedellytyksille
 3. Ääni- ja kuunteluympäristöt tasavertaiseksi
 4. Edistetään vammaisten työllisyyttä kunnissa

Lisää vaalitavoitteista: https://www.kuuloliitto.fi/vaalit2021/

Sivuston alasivuna on myös lasten vaaliteesit, josta löytyvät kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen yhteiset lasten vaaliteesit: Lasten vaaliteesit – Kuuloliitto

Lisäksi vaalisivustolla on alasivuna vaaliviestinnän saavutettavuudesta: Saavutettava vaaliviestintä – Kuuloliitto

Kuurojen Liitto

1.Kunnan tulee turvata viittomakielisille yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon. Kuurojen Liitto kannustaa kuntia arvioimaan palvelunsa yhdessä viittomakielisten kanssa.

Viittomakieliset tulee ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Vaikka viittomakieltä käyttävien ryhmä on pieni, on jokaisella oikeus laadukkaisiin palveluihin.

2. Viittomakielisten tiedonsaannissa on edelleen vakavia puutteita. Viimeistään koronavuosi on herättänyt monen kunnan huomaamaan, että viittomakielinen tiedottaminen on varmistettava erityisesti hätä- ja kriisitilanteissa.

3. Kuuroilla on oikeus palveluihin omalla äidinkielellään – suomalaisella tai suomenruotsalaisella viittomakielellä. Esimerkiksi lapsia, vanhuksia, mielenterveyskuntoutujia sekä maahanmuuttajia palvelee usein parhaiten suoraan viittomakielellä annettu palvelu. Silloin kun viittomakielen tulkkausta käytetään, on kunnan vastuuta tulkkauksen järjestämisestä syytä selkeyttää koko sen henkilöstölle, jottei tulkkauksen puuttumisesta aiheutuvia vaaratilanteita syntyisi esimerkiksi terveydenhuollossa. Kommunikaation toimimattomuus aiheuttaa suurta turvattomuuden tunnetta.

4. Kunnan tulee tarjota monipuolista tukea perheelle, johon syntyy kuuro tai kuulovammainen lapsi. Lapsen kaksikielisyyttä on tuettava esimerkiksi perheelle tarjottavalla viittomakielen kotiopetuksella. Mahdollisuus viittomakieliseen oppimispolkuun tulee turvata palkkaamalla viittomakielentaitoista henkilöstöä varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen. Lisäksi viittomakielen opiskelu äidinkielenä on turvattava.

Kynnys

 1. Esteettömyys ja saavutettavuus kunnan palveluissa ja liikkumisessa
 2. Työtä kaikille kuntalaisille yhdenvertaisesti
 3. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut eivät ole säästökohde
 4. Vammaisten päättäjien ja vammaisjärjestöjen ääni paremmin esiin

Lisää vaalitavoitteista: https://kynnys.fi/kynnys-ryn-kuntavaaliteesit-2021/

Neuroliitto

Neuroliitto toivoo, että seuraavalla valtuustokaudella kuntien vammaisneuvostot vakiinnuttavat ja vahvistavat asemaansa, esteettömyydestä ja saavutettavuudesta tulee uusi normaali, ja vammaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on kiinteä osa kuntien hyvinvointistrategiaa.

 1. Vammaisten henkilöiden ääni integroitava vahvemmin osaksi kuntapäätöksentekoa. Kuntien vammaisneuvostojen aseman vahvistaminen ja vakiinnuttaminen osaksi päätöksentekoprosessia.
 2. Mahdollisuus täysipainoiseen arkeen. Esteettömyydestä ja saavutettavuudesta uusi normaali.
  * Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Vammaisten henkilöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kiinteäksi osaksi kuntien hyvinvointistrategiaa.
 3. Neuroliitto kannustaa jokaista käyttämään äänioikeuttaan kevään kuntavaaleissa

Lisää vaalitavoitteista: https://neuroliitto.fi/neuroliiton-kuntavaalitavoitteet-2021/

Näkövammaisten Liitto

 1. Kunnan tarjoamien digitaalisten palvelujen on oltava saavutettavia
 2. Kunnan rakennetun ympäristön on oltava esteetön, ja kunnan on luotava edellytyksiä kuntalaisten itsenäiselle selviytymiselle arjessa
 3. Kuntalaisen on saatava myös henkilökohtaista palvelua

 Lisää vaalitavoitteista: https://www.nkl.fi/fi/artikkeli/nakovammaisten-liiton-2021-kuntavaaliteesit

Reumaliitto

 1. Yhdistykset saavat rahoitusta toimintaansa ja tiloja käyttöönsä
 2. Kunnassa tehdään yhteistyötä ja kuullaan yhdistyksiä
 3. Kunnassa ymmärretään yhdistysten tärkeys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä

Lisää vaalitavoitteista: https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/reuma-prod/inline-files/Kuntavaaliviesti%202021%20A%204%20väri.pdf

Suomen CP-liitto

Kevään 2021 vaaleissa CP-liitolla on kolme teemaa, joiden tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Kannustamme nostamaan teemoja esiin ehdokkaiden kanssa vaalitilaisuuksissa ja -keskusteluissa erityisesti verkkokeskusteluissa.

 1. Kunnassa oma vammaispoliittinen ohjelma. Vammaispoliittisessa ohjelmassa on huomioitava YK:n vammaissopimuksen toteutumisen seuranta ja vammaisten ihmisten palveluiden toteuttaminen yksilöllisten tarpeiden mukaan.
 2. Vammaisilla ihmisillä on yhdenvertaisuutta lisäävät esteettömät ja saavutettavat palvelut. Kunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden tulee pohjautua asiantunteviin palvelukartoituksiin ja vammaisen ihmisen yksilöllisiin tarpeisiin.
 3. Vammaiset ihmiset ovat osallisina päätöksenteossa. Kun päätetään asioista, miten huolehditaan, että vammaiset ihmiset ovat aidosti mukana päättämässä heitä itseään koskevista asioita.

Lisää vaalitavoitteista: https://cp-liitto.fi/news/cp-liiton-kuntavaalitavoitteet/?post_type=news&p=7082

Suomen Kuurosokeat

Suomen Kuurosokeat ry:n kuntavaaliteesit 2021: Yhteistyöllä esteetöntä arkea!

 1. Kuntapäättäjät vaikuttavat päätöksillään siihen, kuinka esteettömäksi ja saavutettavaksi asuinympäristö rakentuu.
 2. Kun katujen ja rakennusten suunnittelussa on huomioitu esteettömyys, edistää se kaikkien osallistumista. Kunnan digitaalisten palvelujen saavutettavuus lisää jokaisen kuntalaisen tiedonsaantia ja itsenäistä toimintakykyä.
 3. Suomen Kuurosokeat ry:n asiantuntijuus on myös kuntapäättäjien käytettävissä. Tehdään yhdessä yhä parempi paikka asua, opiskella ja työskennellä!

Lisää vaalitavoitteista: https://kuurosokeat.fi/yhdistyksen-kuntavaaliteesit/