Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kannanotto: Esteettömyysdirektiivi perustuslakivaliokunnan käsittelyyn 6.4.2022

Takaisin Lausunnot -listaukseen

Kannanotto: Esteettömyysdirektiivi perustuslakivaliokunnan käsittelyyn 6.4.2022

Arvoisat puhemiehet ja puhemiesneuvoston jäsenet,

otamme teihin yhteyttä Vammaisfoorumi ry:n nimissä. Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä.

Saamiemme tietojen mukaan eduskunnan käsittelyyn on 7.4.2022 tulossa hallituksen esitys tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Esteettömyysdirektiivi sisältää useita perus- ja ihmisoikeusherkkiä normikonflikteja. Erityisesti sähkökirjan määritelmään liittyvä normikonflikti olisi syytä käsitellä perustuslakivaliokunnassa.

Normikonflikti ja sen jännitteet koskevat elinkeinovapautta ja julkaisuvapauteen liittyviä kysymyksiä ja toisaalta kansalaisten oikeutta tietoon ja täten mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan.

Hallituksen esityksessä ei ole riittävissä määrin tarkasteltu esteettömyysdirektiivin vaikuttavuutta vammaisten henkilöiden edellytyksiin toimia kuluttajina ja osallistua yhteiskunnassamme. Esityksessä on annettu suurempi painoarvo elinkeinoelämän oikeuksiin verrattuna ihmisoikeuksiin, vaikka direktiivin tavoite on toteuttaa YK:n vammaisyleissopimusta EU:n alueella. Esteettömyysdirektiivin tavoitteena on lisäksi ollut parantaa esteettömien palveluiden ja tuotteiden markkinoiden toimivuutta ja kasvuedellytyksiä.

Hallituksen esityksessä esteettömyysdirektiivin toimeenpanoksi on käsitelty puutteellisesti vaikutuksia, joita sillä on vammaisten henkilöiden elämään ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa muiden kanssa.

Tarkastusvaliokunnan hiljattain julkaistussa mietinnössä TVM 1/2022 vp O 48/2019 vp todetaan: ”Pelkkä perusoikeuksien juridinen kuvaaminen ei ole riittävää, vaan tarvitaan myös yhteiskunnallista analyysia uudistusten vaikutuksista perusoikeuksiin. Tämä tarkoittaa tarkastelua siitä, miten ja missä laajuudessa uusi sääntely vaikuttaa esimerkiksi lasten mahdollisuuksiin vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon arjessa, ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuteen päivittäisissä tilanteissa tai kansalaisten mahdollisuuksiin saada oikeudellista käsittelyä vaativa asiansa käytännössä hoidettua. Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta tarvitaan arviointeja siitä, kuinka lainsäädäntö vaikuttaa käytännössä ihmisten arkielämään.”

Vaikka perustuslaki periaatteessa mahdollistaa etusijan antamisen perustuslain säännökselle muun lainsäädännön sijaan, tätä on käytännössä sovellettu hyvin harvoin. Erityisesti, kun kyse on kahdesta eri perus- ja ihmisoikeudesta, jotka ovat keskenään jännitteisiä, nousee tuomioistuimen kynnys soveltaa 106 §:n poikkeusta todennäköisesti vielä entistäkin korkeammaksi. Näiden perustelujen vuoksi on keskeistä, että perustuslakivaliokunta saa tilaisuuden punnita näitä perus- ja ihmisoikeuksia, jotta eri perusoikeudet ja yhteiskunnalliset intressit tulevat huomioiduksi lainsäädännössä tasapainoisella ja riittävällä tavalla.

Tämän vuoksi pyydämme, että hallituksen esitystä eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi käsiteltäisiin perustuslakivaliokunnassa.

Vammaisfoorumi ry

Sari Kokko                                               Anni Kyröläinen

puheenjohtaja                                         pääsihteeri

Skip to content