Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kategoria: Lausunnot 2024

Lausunto – Arviomuistiosta: Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta 15.05.2024

Lausunto – Arviomuistiosta: Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta 15.05.2024

Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö Asia: VN/8915/2024 Ajankohta: 15.5.2024 Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa asiasta ja toteaa lausuntonaan: Työtarjousten velvoittavuuden lisääminen Arviomuistiossa esitetään, että ”Työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että työvoimaviranomaisen tekemät työtarjoukset olisivat työnhakijaa työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvoittavia heti työnhakijan työnhakijaksi rekisteröitymistä lukien.” Lisäksi esitetään, että ”Työnhakijaa työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvoittavia työtarjouksia käytettäisiin myös ohjaamaan osa-aikaista työtä…

Lue lisää

Lausunto – Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta 15.05.2024

Vastaanottaja: liikenne- ja viestintävaliokunta Asia: HE 44/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta Ajankohta: 15.5.2024 klo 11.15 Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto valiokunnalle koskien lakia sähköisen viestinnän palveluista. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja…

Lue lisää

Lausunto – Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 15.05.2024

Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö Asia: VN/9978/2024 Ajankohta: 14.5.2024 Määritelmät. Näkemyksenne asetusluonnoksen 2 §:n määritelmistä Asetusluonnoksen 2 §:ssä olevat määritelmät ovat sinänsä selkeitä, mutta määritelmäluettelossa ei ole mukana kaikkia asetuksessa olevia ja määrittelemällä selvennystä kaipaavia käsitteitä. Erityisesti täsmällisempää määrittelyä ja johdonmukaisempaa käyttöä edellyttäisivät mielestämme käsitteet (sosiaali)palveluiden järjestäminen ja (sosiaali)palveluiden toteuttaminen. Käyttöoikeudet sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Ovatko…

Lue lisää

Lausunto – Luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikenteen ja logistiikan tietosääntelyn päivityksestä (data-avaruus osa 1) 13.05.2024

Vastaanottaja: Liikenne- ja viestintäministeriö Asia: VN/27663/2023 Ajankohta: 13.5.2024 Jakeluinfra-asetusta koskevat ehdotukset 154 b § ja 188 a § Vammaisfoorumi pitää tärkeänä, että lataus ja tankkauspisteistä on saatavilla tietoa. Tämän tiedon tulee olla saavutettavaa ja oikea-aikaista ja sen tulee sisältää tietoa lataus- ja tankkauspaikkojen esteettömyydestä.    Sähköisiä kuljetustietoja koskeva ehdotus 154 c § Ei lausuttavaa. Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden…

Lue lisää

Lausunto – Opetushallituksen luonnokseen määräyksestä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa 08.05.2024

Vastaanottaja: Opetushallitus Asia: VN/9102/2023 Ajankohta: 7.5.2024 Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa asiasta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota määräyksen selkeyden ja ymmärrettävyyden osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin: Vammaisfoorumin näkemyksen mukaan yhdenvertaisuuslain määräykset ja esimerkiksi kohtuullisten mukautusten toteuttamisen velvoittavuus tulisi näkyä selkeästi johdannossa. YK:n vammaissopimuksen koulutusta koskevan artikla 24 mukaan koulutuksen järjestäjän tulee tehdä vammaisille…

Lue lisää

Lausunto – Hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 30.04.2024

  Vastaanottaja: Valtiovarainministeriö Asia: VN/9102/2023 Ajankohta: 30.4.2024 Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa asiasta ja kannattaa esitystä. Vammaisfoorumi ry Anni…

Lue lisää

Lausunto – Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaan 26.04.2024

26.4.2024  Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:   Ovatko toimenpiteet linjassa lapsistrategian vision “luodaan aidosti lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi” kanssa?   Miten lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia tulisi seurata?    Vammaisfoorumi näkee tärkeäksi seurata säännöllisesti toimeenpanosuunnitelman toteutusta ja tehdä tarvittaessa muutoksia toteutukseen. Seurantaan tulisi luoda yhteinen rakenne, jossa…

Lue lisää

Lausunto – Virkarikossäännösten uudistamista koskevista selvityksistä 15.4.2024 

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30101/2021  Onko muutoksia tapahtunut siinä, missä laajuudessa rikosoikeudellinen virkavastuu on katsottava tarpeelliseksi?  Vammaisfoorumi katsoo, että rikosoikeudellinen virkavastuu on toimeenpantava mahdollisimman kattavasti ja tehokkaasti. Rikosoikeudellista virkavastuuta koskevan sääntelyn alaa ei tule ainakaan supistaa. Rikosoikeudellisen sääntelyn viimesijaisuudesta huolimatta virkavastuulla tulisi olla todellista merkitystä ja vaikutusta viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden toiminnassa. Sosiaalihuollon, ja erityisesti vammaispalveluiden osalta virkavastuu…

Lue lisää

Lausunto – Työttömyysturvalain muuttamisesta 12.04.2024

Vastaanottaja: sosiaali- ja terveysvaliokunta Asia: HE 13/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Ajankohta: 12.4.2024 klo 9.00 Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto koskien työttömyysturvalain muuttamista. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia…

Lue lisää

Lausunto – Peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta 12.04.2024

Vastaanottaja: valtiovarainministeriö Asia: VN/4219/2023 Ajankohta: 12.4.2024 Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä. 1. Peruspankkipalvelut Kommenttinne peruspankkipalveluita koskeviin arviomuistion havaintoihin ja toimenpide-ehdotuksiin (arviomuistion luku 2)? Voitte…

Lue lisää

Lausunto – TE-palvelut 2024-asetuskokonaisuudesta 12.04.2024

Vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Asia: TE-palvelut 2024 asetuskokonaisuus VN/31820/2023 Ajankohta: 12.4.2024 Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua TE-palveluiden asetuskokonaisuudesta ja lausuu seuraavaa: Asetus 1: Valtioneuvoston asetus julkisista työvoimapalveluista Vammaisfoorumilla ei ole huomautettavaa asetusteksteihin sinänsä, mutta haluaa kiinnittää huomiota niistä muodostettaviin viranomaisten määräyskokoelmiin ja soveltamisohjeisiin. Työvoimaviranomainen kohtaa vammaisia työttömiä henkilöasiakkaita melko harvoin. Tämän vuoksi ohjeiden tulee olla selkeitä ja helposti…

Lue lisää

Vammaiset henkilöt hyvinvointialueiden yhdenvertaisina asukkaina

Word tiedostona Pdf tiedostona Vammaisfoorumin näkökulmia kehittämiseen, arviointiin ja innovointiin Johdanto Asiakirjan myötä 27 valtakunnallista vammaisjärjestöä edustava Vammaisfoorumi haluaa tuoda esiin, että valtakunnalliset vammaisjärjestöt ovat valmiita kehittämisyhteistyöhön hyvinvointialueiden kanssa. Tämä asiakirja on tarkoitettu tueksi hyvinvointialueiden ja kuntien kehittämistyöhön. Asiakirjassa on lista, josta voi tarkistaa, mitä on vähintään otettava huomioon, kun palveluja, toimintoja ja rakenteita suunnitellaan…

Lue lisää

Lausunto – Hallituksen esityksestä laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi 22.03.2024

Asianumero: VN/5349/2024 22.3.2024 Vammaisfoorumi kiittää sisäministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen näkökulmasta. Lausuntopyynnöstä käy ilmi, että ”ehdotetussa laissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voisi päättää rajoittaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten vastaanottamista rajatulla osalla Suomen valtakunnanrajaa ja sen välittömässä läheisyydessä Suomen täysivaltaisuuden tai kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Päätöksen voisi tehdä enintään kuukauden…

Lue lisää

Lausunto – Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 15.03.2024

Vammaisfoorumi ry Lausunto 15.03.2024                                                   Asia:  VN/1601/2024 Lausunnonantajan lausunto 1. Radion siirtovelvoitteen poistaminen 227 §:stä Vammaisfoorumi ry yhtyy asiassa Hätäkeskuslaitoksen 13.3.2024 antamaan lausuntoon. Lisäksi toteamme, että monelle sokealle ja vaikeasti heikkonäköiselle henkilölle radiokanavat ovat merkittävämpi tai yhtä merkittävä tietolähde kuin tv-kanavat. Kaapeliverkkojen merkitys tv- ja radiokanavien jakelussa vähenee lähivuosina, mutta emme pidä Ylen radiokanavien ja sen…

Lue lisää

Kannanotto – kirjallinen kannanotto Vanen toimintaohjelmakuulemiseen 15.02.2024

Vammaisfoorumi kiittää kutsusta Vanen toimintaohjelman kuulemiseen ja esittää seuraavia kehittämiskohteita. Esteettömyyden edistäminen ja yhdenvertaisuuslain valuviat Yhdenvertaisuusvaltuutettu on suositellut esteettömyyslainsäädännön laajentamista koskemaan olemassa olevia yleisön käyttöön tarkoitettuja tiloja sekä yleisiä alueita, ja sisällyttämään lainsäädäntöön niiden osalta velvoitteen helppojen esteettömyyskorjausten toteuttamiseen. Vammaisfoorumi kannattaa tätä valtuutetun esitystä. Vammaisfoorumi toteaa, Arava -rahan pienentäminen (v. 2022) esteettömyyskorjauksiin on selkeä heikennys,…

Lue lisää

Lausunto – Oikeusministeriön työryhmän mietintö julkisuuslain ajantasaistamisesta 16.02.2024 

Vammaisfoorumi ry Lausunto 16.02.2024 Asia: VN/27452/2020/ Muut mahdolliset huomionne? Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto työryhmän ehdotuksesta päivittää julkisuuslakia. Foorumi näkee, että ehdotus selkeyttäisi pääosin nykyistä julkisuuslainsäädäntöä, joka on olennainen avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan näkökulmasta. Työryhmän mietinnössä viitataan eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytäntöön, joka painottaa oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten tärkeyttä hallintotehtäviä siirrettäessä muille kuin viranomaisille. Julkisuuslain 16…

Lue lisää

Lausunto – Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi 27.02.2024

Vammaisfoorumi ry 27.2.2024 Eduskunta / Sivistysvaliokunta Asia: HE 8/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi Vammaisfoorumi ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta jättää kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää…

Lue lisää

Lausunto – Työryhmän lausuntopyyntö valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista 14.02.2024

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN /5137/2022 Vammaisfoorumi antoi lausuntonsa valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta ja valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista Vammaisfoorumi antoi lausuntonsa valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta ja valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista Muistio on hyvin yleisellä tasolla oleva. Ensisijaisesti pitäisi huomioida erityisen haavoittuvassa asemassa olevat sekä muut erityisryhmät, joiden turvallisuus ja pelastautuminen vaatii erityishuomiointia ja erityisjärjestelyjä. Turvallisuustilanteen muuttuessa ja niihin varautumisessa…

Lue lisää

Lausunto – Sosiaali- ja terveysvaliokunta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin laajentaminen 08.02.2024

Kirjallinen lausunto 8.2.2024 Lausunnon antaja: Vammaisfoorumi ry Asia: U 81/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin laajentamisesta koskemaan jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia (COM(2023) 698 FINAL). Vammaisfoorumi kannattaa ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi COM(2023) 698 FINAL. Vammaisfoorumilla ei ole huomauttamista U-kirjelmän (U 81/2023 vp) sisältöön. Yhdymme U-kirjelmässä esitettyyn valtioneuvoston…

Lue lisää

Lausunto – Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta 31.01.2024

Lausunto 31.01.2024 Asia:  VN/24082/2023 Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään Vammaisfoorumin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n ja 72 §:n muuttamisesta Vammaisfoorumi vastustaa esitystä. Esityksen mukaan on tarkoitusta nostaa oleskelulupaan edellytettyä tulotasoa 1600 euroon kuukaudessa. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi on todettu sen vähentämän työvoiman tarjontaa. Työvoiman tarjonnan vähentäminen voidaan katsoa jopa johtavan siihen,…

Lue lisää

Lausunto – Sosiaali- ja terveysalaan liittyvien tutkintojen rakenneuudistamisesta 31.01.2024

Lausunto 31.01.2024   Asia:  OPH-6173-2023 Puollan sosiaali- ja terveysalaan liittyvien ammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottamista. Tällöin nykyisten kolmen ammattitutkintojen osaaminen kuvataan Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnossa. Vastustan Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja…

Lue lisää

Lausunto – Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän lausuntopyyntö 28.12.2023

28.12.2023 Liikenne- ja viestintäministeriö VN/23882/2023 Vammaisfoorumi ry kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän toimeksiannosta ja tehtävästä. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä…

Lue lisää

Lausunto – Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 23.01.2024

Sosiaali- ja terveysministeriö VN/23793/2023 Johdanto Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysturvalain muuttamisesta annettua lakia ja kumottavaksi työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 12 luku, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 ja 2 § sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 13 §. Muutokset koskisivat ansiopäivärahan määrää, palkansaajan työssäoloehdon kertymistä sekä kuntien velvollisuutta järjestää kuntoutus-, koulutus- tai…

Lue lisää

Lausunto – Luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027, 24.01.2024

Hallituksen nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet; Kori 1: Jokaiselle nuorelle polku eteenpäin Vammaisfoorumi haluaa kiinnittää erityisesti huomiota vammaisten nuorten opintojen ja työllistymisen polkuihin. Omanäköinen polku – tulee kunnioittaa vammaisen nuoren omia toiveita ja unelmia sekä taata tarvittavat tukitoimet koulusta työelämään. Vammaisfoorumi pitää myönteisenä sitä, että ohjelmassa kunnilta ja hyvinvointialueilta edellytetään tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon toimivuuden turvaamiseksi ja,…

Lue lisää

Lausunto – Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 12.01.2024

Vammaisfoorumi ry Lausunto 12.01.2024 Viite: VN/18557/2023 Näkemyksenne julkisen sosiaalihuollon sosiaalipalvelun toteutuksen tehtävän käyttöoikeuden laajentamisesta palvelun järjestämisessä syntyviin asiakastietoihin (14 §)? Laajennus voi olla osittain tarpeellinen ja mahdollistaa kokonaiskuvan luomisen asiakkaan tilanteesta, helpottaa olemassa olevien tietojen hyödyntämistä niin asiakkaan palveluiden arvioinnissa kuin palveluita annettaessa. Parhaimmillaan se parantaa asiakkaan saaman palvelun laatua ja poistaa päällekkäistä työtä eri…

Lue lisää

Skip to content