Vammaisfoorumi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kategoria: Lausunnot 2024

14.02.2024 Työryhmän lausuntopyyntö valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

14.02.2024 Työryhmän lausuntopyyntö valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN /5137/2022 Vammaisfoorumi antoi lausuntonsa valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta ja valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista Vammaisfoorumi antoi lausuntonsa valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta ja valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista Muistio on hyvin yleisellä tasolla oleva. Ensisijaisesti pitäisi huomioida erityisen haavoittuvassa asemassa olevat sekä muut erityisryhmät, joiden turvallisuus ja pelastautuminen vaatii erityishuomiointia ja erityisjärjestelyjä. Turvallisuustilanteen muuttuessa ja niihin varautumisessa…

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 8.2.2024 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin laajentaminen

Kirjallinen lausunto 8.2.2024 Lausunnon antaja: Vammaisfoorumi ry Asia: U 81/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin laajentamisesta koskemaan jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia (COM(2023) 698 FINAL). Vammaisfoorumi kannattaa ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi COM(2023) 698 FINAL. Vammaisfoorumilla ei ole huomauttamista U-kirjelmän (U 81/2023 vp) sisältöön. Yhdymme U-kirjelmässä esitettyyn valtioneuvoston…

Lue lisää

Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta

Lausunto 31.01.2024 Asia:  VN/24082/2023 Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään Vammaisfoorumin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n ja 72 §:n muuttamisesta Vammaisfoorumi vastustaa esitystä. Esityksen mukaan on tarkoitusta nostaa oleskelulupaan edellytettyä tulotasoa 1600 euroon kuukaudessa. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi on todettu sen vähentämän työvoiman tarjontaa. Työvoiman tarjonnan vähentäminen voidaan katsoa jopa johtavan siihen,…

Lue lisää

Lausunto sosiaali- ja terveysalaan liittyvien tutkintojen rakenneuudistamisesta

Lausunto 31.01.2024   Asia:  OPH-6173-2023 Puollan sosiaali- ja terveysalaan liittyvien ammattitutkintojen rakenneuudistamisen ehdottamista. Tällöin nykyisten kolmen ammattitutkintojen osaaminen kuvataan Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnossa. Vastustan Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään Vammaisfoorumi ry kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja…

Lue lisää

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän lausuntopyyntö

28.12.2023 Liikenne- ja viestintäministeriö VN/23882/2023 Vammaisfoorumi ry kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän toimeksiannosta ja tehtävästä. Vammaisfoorumi on 27 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä…

Lue lisää

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö                                                 VN/23793/2023 Johdanto Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysturvalain muuttamisesta annettua lakia ja kumottavaksi työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 12 luku, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 ja 2 § sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 13 §. Muutokset koskisivat ansiopäivärahan määrää, palkansaajan työssäoloehdon kertymistä sekä kuntien velvollisuutta järjestää kuntoutus-, koulutus-…

Lue lisää

Luonnos valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

Hallituksen nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet; Kori 1: Jokaiselle nuorelle polku eteenpäin Vammaisfoorumi haluaa kiinnittää erityisesti huomiota vammaisten nuorten opintojen ja työllistymisen polkuihin. Omanäköinen polku – tulee kunnioittaa vammaisen nuoren omia toiveita ja unelmia sekä taata tarvittavat tukitoimet koulusta työelämään. Vammaisfoorumi pitää myönteisenä sitä, että ohjelmassa kunnilta ja hyvinvointialueilta edellytetään tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon toimivuuden turvaamiseksi ja,…

Lue lisää

Lausunto – Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

Vammaisfoorumi ry Lausunto 12.01.2024 Viite: VN/18557/2023 Näkemyksenne julkisen sosiaalihuollon sosiaalipalvelun toteutuksen tehtävän käyttöoikeuden laajentamisesta palvelun järjestämisessä syntyviin asiakastietoihin (14 §)? Laajennus voi olla osittain tarpeellinen ja mahdollistaa kokonaiskuvan luomisen asiakkaan tilanteesta, helpottaa olemassa olevien tietojen hyödyntämistä niin asiakkaan palveluiden arvioinnissa kuin palveluita annettaessa. Parhaimmillaan se parantaa asiakkaan saaman palvelun laatua ja poistaa päällekkäistä työtä eri…

Lue lisää

Skip to content