Toiminta

Vammaisfoorumi keskittyy lähivuosien vaikuttamistyössään seuraaviin tavoitteisiin:
1) Vammaisten henkilöiden aseman ja oikeuksien turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.
2) YK:n vammaissopimuksen toimeen¬panoon vaikuttaminen aktiivisesti niin, että vammaisten ihmisten osallisuus toteutuu edistäen samalla kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteita.
3) YK:n vammaissopimuksen toteutumisen seurantamenettelyn kehittäminen ja tiedon kokoaminen rinnakkaisraportointia varten.
4) Yhteiskunnan esteettömyyden eli rakennetun ympäristön, tiedonsaannin, joukkoliikenteen sekä palveluiden saavutettavuuden edistäminen.
5) Vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän, arjesta selviytymisen ja asumisen kannalta tärkeiden palvelujen saavutettavuuden ja laadun seuraaminen ja edistäminen.
6) Vammaisten henkilöiden koulutuksen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen.

Toiminnan painopisteenä on ennakoiva vaikuttaminen.

Vuoden 2020 toimintaa

Keskeisimpiä vaikuttamistyön alueita vuonna 2020:

• YK:n vammaissopimuksen toimeenpano
• Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (SOTE)
• Vammaislainsäädännön uudistus
• Itsemääräämisoikeuslainsäädännön valmistelu
• Hankintalainsäädännön toimeenpano
• Liikennekaaren henkilöliikenteen palvelujen toteuttaminen
• TEOS-lainsäädännön valmistelu

Vammaisfoorumi on perinteisesti vaikuttanut antamalla lausuntoja ja pitämällä tiivistä yhteyttä valmistelijoihin ja päättäjiin. Vammaisfoorumin edustajat käyvät aktiivisesti myös eduskunnan valiokuntien kuultavana vammaisia henkilöitä koskevissa lainsäädäntöuudistuksissa.

YK:n vammaissopimus edellyttää vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen täysimääräistä osallistumista ja osallisuutta kaikessa vammaisia henkilöitä koskevassa päätöksenteossa. Tämä edellyttää entistä laajempaa ennakollista vaikuttamista, joka aiheuttaa painetta vahvistaa vaikuttamistoimintaa. Siksi on välttämätöntä vahvistaa Vammaisfoorumin toimintamahdollisuuksia korottamalla jäsenmaksuja. Lisäresurssilla hankitaan vaikuttamistoiminnan asiantuntemusta.

Vammaisfoorumilla on edustus useissa lainsäädäntöä valmistelevissa työryhmissä ja toimeenpanoelimissä, joiden työ vaikuttaa suoraan vammaisten henkilöiden elämään. Soveltamiskäytäntöjen suhteen on tärkeää, että vammaisjärjestöjen asiantuntemus vaikuttaa ohjeistusten ja koulutusten sisältöihin.

Ruotsin kielen näkyvyyden lisääminen toiminnassa osaltaan vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä ja yhteyksiä pohjoismaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämiseksi toimitaan laaja-alaisesti, huomioiden ruotsinkielisen vähemmistön tarpeet, yhteistyössä mm. ruotsinkielisten vammaisjärjestöjen yhteistyöyhdistyksen SAMSin kanssa.

När svenskan får mer synlighet i verksamheten kan samtidigt det nordiska samarbetet och kontakterna till nordiska samarbetsparter stärkas. För att främja rättigheterna av personer med funktionsnedsättning ur en bredare synvinkel tas också hänsyn till den svenskspråkiga minoritetens behov, detta främst i samarbete med bl.a. SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf.

Vammaisfoorumin vaikuttajaverkosto, työllisyysverkosto ja aihekohtaiset ryhmät kuten kilpailutus-, sote-, ja valas-ryhmä ovat keskeisessä asemassa kotimaisen vaikuttamistoiminnan käytännön toteuttamisessa. Verkostojen työn kautta kootaan yhteen jäsenjärjestöjen näkemyksiä ja kannanottoja ajankohtaisista asioista ja niiden pohjalta laaditaan lausuntoja ja kannanottoja vaikuttamistyöhön. Verkostojen kautta tiedotetaan jäsenjärjestöille vireillä olevista lainsäädäntöuudistuksista ja muista ajankohtaisista asioista.
Vammaisfoorumi on jäsenenä Vammaisjärjestöjen naisverkostossa. Vammaisfoorumi myös hallinnoi naisverkoston avustusten käyttöä.
Kevät- ja syyskokousten yhteydessä järjestetään perinteiset keskustelutilaisuudet ajankohtaisista aiheista.