Verksamhet

I sitt påverkansarbete kommer Handikappforum under de närmaste åren att fokusera på följande målsättningar:

1. Att påverka vad som skrivs in som handikappolitiska målsättningar i regeringsprogrammet. Speciellt viktigt är det att förbereda reformer av sådan lagstiftning som är central för personer med handikapp.

2. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en av de mest grundläggande ärendena inom Handikappforums påverkansarbete: uppföljningen av den nationella implementeringen av konventionen och organiseringen av den nationella övervakningen. Speciell fokus läggs vid att funktionsnedsatta personers rätt till omfattande delaktighet verkställs. Dessutom är det nödvändigt att det grundas ett oberoende övervakningsorgan som har tillräcklig sakkunnighet i handikappfrågor.

3. Att befrämja handikappade personers tillgång till utbildning, arbete och företagsamhet. Det är centralt att påverka lagändringar och implementeringen av dessa, bl.a. då det gäller samhällsgarantin för unga. Handikappforum strävar även till att hindra att den sk. SORA-lagstiftningen, som gäller lösningar i olämplighetsfrågor om studierätt, inverkar negativt på funktionsnedsatta personers tillgång till utbildning.

4. Att se till att tjänster som är viktiga för att handikappade skall klara sig i vardagen fungerar som den ska. Det är även viktigt att se till att de faktuella möjligheterna att använda denna service garanteras.

5. Att främja tillgängligheten i samhället, såväl som funktionsnedsatta personers möjlighet till ett självständigt liv. Handikappforums påverkansarbete strävar till att funktionsnedsatta personer ska kunna leva ett självständigt liv fritt från diskriminering i ett tillgängligt samhälle. Det här inbegriper såväl byggnader och stadsrum som tillgång till information, tjänster och allmänna transportmedel.

Internationellt samarbete – europeiskt och nordiskt

Lagstiftning på EU-nivå berör allt funktionsnedsatta medborgares liv i allt större utsträckning. Därmed får påverkansarbetet som sker genom det Europeiska Handikappforumet (EDF) en allt centralare roll. Samtidigt är det viktigt att informera de finländska handikapporganisationerna om ställningstaganden och propositioner som gjorts inom EDF. Samarbetet med EDF förutsätter att vi aktivt följer med aktuella ärenden. Handikappforums representanter deltar i EDF:s generalförsamling som årligen går av stapeln i maj. Handikappforum uppmuntrar representanter för den finländska handikapprörelsen att delta i EDF:s organ såsom styrelsen och olika kommittéer.

Betydelsen av det nordiska samarbetet har stärkts genom att det tidigare Nordiska handikappolitiska rådet har fått en ny sammansättning och nya uppgifter, det nya Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder (Rådet). Handikappforum representerar de finländska handikapporganisationerna i Rådet. Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet. Samarbetet koncentreras till verksamhet som annars skulle ske i nationell regi, men där påtagliga positiva effekter uppnås genom gemensamma nordiska lösningar. Handikappforum är också medlem i Handikapporganisationernas Nordiska Råd (HNR), som är ett forum för handikapporganisationernas samarbetsorgan i de nordiska länderna. Båda samarbetsorganen stöder ratificeringen och uppföljningen av CRPD samtidigt som det fungerar som en samlande kraft för frågor som det är viktigt att ha en gemensam nordisk agenda inom EDF och EU-organ. Nordiskt samarbete stärker Handikappforums svenskspråkiga verksamhet.