Tukikeskus hilma

Verksamhet


I sitt påverkansarbete kommer Handikappforum under de närmaste åren att fokusera på följande målsättningar:

1. Att påverka vad som skrivs in som handikappolitiska målsättningar i regeringsprogrammet. Speciellt viktigt är det att förbereda reformer av sådan lagstiftning som är central för personer med handikapp.

2. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en av de mest grundläggande ärendena inom Handikappforums påverkansarbete: uppföljningen av den nationella implementeringen av konventionen och organiseringen av den nationella övervakningen. Speciell fokus läggs vid att funktionsnedsatta personers rätt till omfattande delaktighet verkställs. Dessutom är det nödvändigt att det grundas ett oberoende övervakningsorgan som har tillräcklig sakkunnighet i handikappfrågor.

3. Att befrämja handikappade personers tillgång till utbildning, arbete och företagsamhet. Det är centralt att påverka lagändringar och implementeringen av dessa, bl.a. då det gäller samhällsgarantin för unga. Handikappforum strävar även till att hindra att den sk. SORA-lagstiftningen, som gäller lösningar i olämplighetsfrågor om studierätt, inverkar negativt på funktionsnedsatta personers tillgång till utbildning.

4. Att se till att tjänster som är viktiga för att handikappade skall klara sig i vardagen fungerar som den ska. Det är även viktigt att se till att de faktuella möjligheterna att använda denna service garanteras.

5. Att främja tillgängligheten i samhället, såväl som funktionsnedsatta personers möjlighet till ett självständigt liv. Handikappforums påverkansarbete strävar till att funktionsnedsatta personer ska kunna leva ett självständigt liv fritt från diskriminering i ett tillgängligt samhälle. Det här inbegriper såväl byggnader och stadsrum som tillgång till information, tjänster och allmänna transportmedel.


Verksamheten år 2015

Under 2015 strävar Handikappforum till att påverka formuleringen och genomföringen av de handikappolitiska linjerna i den nya regeringens regeringsprogram. På lagstiftningsreformer påverkar forumet genom att ge utlåtanden och genom att upprätthålla nära kontakt med beredarna och beslutsfattarna. Handikappforumet hörs också ofta i riksdagens utskott gällande lagändringar som berör handikappstematiken. Forumet har representanter i flera arbetsgrupper och program som direkt inverkar på handikappade personers liv och vardag. Då det gäller tillämpning är det viktigt att den sakkunnighet som handikapporganisationerna har kan inverka på innehållet i olika anvisningar och utbildningar. Verkställandet av FN:s handikappkonvention är ett centralt tema inom Handikappforums påverkansarbete.

Den svenskspråkiga verksamheten inom förbundet stärks fortfarande under året 2015, bland annat genom att en svensk del kan ingå i en del av Handikappforums utlåtanden och de seminarium som Handikappforum ordnar. När svenskan får mer synlighet i verksamheten kan samtidigt det nordiska samarbetet och kontakterna till nordiska samarbetsparter stärkas. För att främja rättigheterna av personer med funktionsnedsättning ur en bredare synvinkel tas också hänsyn till den svenskspråkiga minoritetens behov, detta främst i samarbete med bl.a. SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf.


Teman och lagreformer som är aktuella under året 2015:

- Sammansättningen av handikappservicelagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

- Verkställandet av FN:s handikappkonvention efter ratificeringen

- Implementeringen av ändringarna i lagen om likabehandling

- Den omfattande reformen av socialservicelagstiftningen

- Lagen om ordnandet av social- och hälsovården (SOTE)

- Reformen av upphandlingslagstiftningen. Forumet fortsätter sitt mångsidiga påverkansarbete i samarbete med Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK)

- Verkställandet av Kehas-programmet som berör utvecklingshämmade personers boende

- Färdtjänst för gravt handikappade och uppföljningen av förändringar i sättet som kommunerna tolkar rätten till denna service.

- Implementeringen av lagen om självbestämmanderätt

Arbetsfördelningen hos arbetsgrupper som ska främja tillgången till sysselsättning under den nya regeringsperioden (TEOS-arbetsgruppen och Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för främjandet av sysselsättningen hos partiellt arbetsföra).

Handikappforums arbetssätt baserar sig på nätverk och är administrativt lätt och decentraliserat. Nätverket för påverkansarbete samt nätverket för sysselsättning har en central roll i utförandet av det praktiska påverkansarbetet i hemlandet. I dessa nätverk sammanfattas medlemsföreningarnas synpunkter och ställningstaganden till aktuella ärenden. Utifrån dessa görs utlåtanden och ställningstaganden. Nätverken fungerar som plattformer för informationsutbyte handikapporganisationerna emellan och möjliggör en effektiv informering om exempelvis aktuella lagändringsprocesser. Nätverket för påverkansarbete samlas ungefär en gång per månad och däremellan utnyttjas nätverkets e-postlista flitigt. Nätverket för sysselsättning samlas ca 4-5 ggr/år.

Dessutom är Handikappforum medlem i handikapporganisationernas kvinnonätverk samtidigt som vi administrerar användningen av kvinnonätverkets ekonomiska bidrag.

I samband med forumets vår- och höstmöten ordnas diskussionstillfällen kring ett aktuellt tema.


Internationellt samarbete – europeiskt och nordiskt

Lagstiftning på EU-nivå berör allt funktionsnedsatta medborgares liv i allt större utsträckning. Därmed får påverkansarbetet som sker genom det Europeiska Handikappforumet (EDF) en allt centralare roll. Samtidigt är det viktigt att informera de finländska handikapporganisationerna om ställningstaganden och propositioner som gjorts inom EDF. Samarbetet med EDF förutsätter att vi aktivt följer med aktuella ärenden. Handikappforums representanter deltar i EDF:s generalförsamling som årligen går av stapeln i maj. Handikappforum uppmuntrar representanter för den finländska handikapprörelsen att delta i EDF:s organ såsom styrelsen och olika kommittéer.

Betydelsen av det nordiska samarbetet har stärkts genom att det tidigare Nordiska handikappolitiska rådet har fått en ny sammansättning och nya uppgifter, det nya Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder (Rådet). Handikappforum representerar de finländska handikapporganisationerna i Rådet. Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet. Samarbetet koncentreras till verksamhet som annars skulle ske i nationell regi, men där påtagliga positiva effekter uppnås genom gemensamma nordiska lösningar. Handikappforum är också medlem i Handikapporganisationernas Nordiska Råd (HNR), som är ett forum för handikapporganisationernas samarbetsorgan i de nordiska länderna. Båda samarbetsorganen stöder ratificeringen och uppföljningen av CRPD samtidigt som det fungerar som en samlande kraft för frågor som det är viktigt att ha en gemensam nordisk agenda inom EDF och EU-organ. Nordiskt samarbete stärker Handikappforums svenskspråkiga verksamhet.


HILMA - Stödcentret för handikappade invandrare

En förbättring av handikappade invandrares situation och utvecklandet av den samhälleliga servicestrukturen kräver ett långsiktigt arbete för att stöda klienterna, utveckla ett professionellt samarbetsnätverk och god praxis. Stödcentrets målsättning är att främja funktionsnedsatta invandrares integration i samhället och deras möjligheter till ett självständigt liv.

Stödcentrets verksamhet består av:

1) Information och rådgivning av klienter
2) Kamratstödsgrupper
3) Utbildning, material och informationsspridning
4) Nätverks- och påverkansarbete samt samarbete med intressentgrupper

Till stödcentrets personal hör en fast- och heltidsanställd koordinator och en deltidsanställd klientrådgivare. Under 2015 kommer Stödcentret Hilma att fortsätta att utveckla sitt klientarbete och kamratstödsverksamhet i samarbete med Handikappforums medlemsorganisationer och invandrare som själva har en funktionsnedsättning.* Sivun alkuun

Vammaisfoorumi ry - Handikappforum rf
PL 30, 00030 IIRIS
Gsm: 044 5679 077 | email: info[]vammaisfoorumi.fi

Päivitetty: 7.1.2015 Webmaster